121 Alacak Senetleri Hesabı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 121 Alacak Senetleri Hesabı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 06 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 9.487 kişi bu yazıyı okumuştur.

121 Alacak Senetleri Hesabı'nın İşleyişi ve M

X Mal veya hizmet satışlarından doğan senetli alacakların izlendiği hesaptır. Bilançonun aktif kısmında yer alır.

121 Alacak Senetleri HesabıX Mal veya hizmet satışları sonucunda bono (senet) veya poliçe alınması durumunda hesap borçlandırılır.

X Senedin tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ciro edilmesi, senet yenilenmesi, şüpheli alacak konumuna düşmesi gibi nedenler sonucunda alacaklandırılır.

X Borç kalanı verir. Kalan tutar işletmesinin senetli alacaklar toplamını gösterir.

X İşletmenin arızi olarak satıldığı varlıkları ( duran varlık gibi) satın alan kişi kuruluşlardan alınan senetler bu hesaba alınmaz. Söz konusu senetler.  136 Diğer Çeşitli Alacaklar  hesabında izlenir.


Poliçe: alacaklının borçlusundan olan alçağını kendisinin borçlu bulunduğunu üçüncü bir kişiye devretmesidir. Poliçeler senetsiz olan alacak haklarını senetli duruma getiren araçlardır

Keşidece: poliçeyi düzenleyip, ödeme emrini veren ve belli bir alacak hakkını sahip olan kişidir.

Muhatap: poliçeyi kabul edip, üzerinde belirtilen tutarı ödeyecek olan kişidir.

Lehdar: poliçede yazılı olan tutarı tahsil edecek olan kişi.  


Alacak senetlerinin yardımcı hesapları şunlardır:

·         Cüzdandaki Senetler

·         Tahsildeki Senetler

·         Protestodaki Senet

·         Takipteki Senetler

·         Iskontodaki Senetler

·         Teminattaki Senetler 


ÖRNEK SORU: İşletme % 18 KDV dahil 5.900 TL’lik  mal satmış karşılığında tamamı için 3 ay vadeli senet almıştır.

Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

…………………………………………………../    ……………………………………………………….

121 ALACAK SENETLERİ                         5.900

–  Cüzdandaki Senetler

                 600 YURT İÇİ SATIŞLAR                      5.000

                 391 HESAPLANAN KDV                          900

Senetli mal satışı

……………………………………………………../…………………………………………………………….


ÖRNEK SORU:

İşletme, müşterilerden biri olan Mehmet AYDIN’dan 7.000 TL’lik senetsiz alacağına karşılık 2 ay vadeli 7.400 TL nominal değerli senet almıştır.

…………………………………………………../    ……………………………………………………….

121 ALACAK SENETLERİ                         7.400

–  Cüzdandaki Senetler

120 ALICILAR HESABI                         7.000

                  642 FAİZ GELİRLERİ HESABI                 400

Senetsiz alacak için senetli alacak verilmesi

……………………………………………………../…………………………………………………………….


ÖRNEK SORU:

Alıcı Hasan ÖZKAN 01.10.2018 tarihinde 30.000TL’lik satılan mal karşılında alıcı elindeki 01.02.2019 tarihli 31.500 TL tutarlı alacak senedini işletmeye ciro etmiştir. Satış bedelini aşan kısım vade farkı olarak kabul edilmiştir (KDV ihmal edilmiştir) (işletme kayıtlarını aylık düzenlenmektedir.)

Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

———————————01.10.2010————————————————————————————

121 ALACAK SENETLERİ H.S                      31.500

  *Cüzdandaki senetler

                 600 YURT İÇİ SATIŞLAR H.S                                      30.000

                 642 FAİZ GELİRLERİ H.S                                  375 ( 10. Ayın geliri)

                 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.S         750 (11—12. Ayların geliri)

                 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER H.S        375  (2019 yılı Ocak ayı geliri)

————————————/————————————————————————————————————————

Poliçe ile ilgili Kayıtlar

a)  İşletmenin kendi lehine düzenlenen poliçenin kabulü gönderilmesi:

İşletmeni düzenlediği poliçede sadece kendisinin ( keşidecinin) imzası bulunduğundan poliçe henüz senet niteliği kazanmamıştır. Poliçe kabul edildiğinde Alacak Senetleri hesabı borçlandırılırken Alıcılar hesabı alacaklı durumuna geçer.

İşletme, 3.500 TL alacaklı olduğu Fırat işletmesine, lehtarı Barış işletmesi olmak üzere dört ay vadeli bir poliçe keşideci edip kabul için göndermiştir.

Poliçenin kabulünden gelmesi durumunda;

—————————————–/—————————————————————————————

121 ALACAK SENETLERİ H.S                                     3.500

                                   120 ALICILAR H.S                                     3.500

                                     * Fırat işletmesi

—————————————/———————————————————————————————————————

b) Poliçenin Lehdara verilmesi durumunda;

Alıcılardan alının poliçe satıcıya verildiğinde senetsiz borç, senetli alacak ile ödendiği için Alacak Senetleri hesabı alacakla, Satıcılar hesabı borçlandırılarak kapatılır.

————————————-/——————————————————————————————–

320 SATICILAR                                                 3.500

  * Barış işletmesi

                             121 ALACAK SENETLERİ H.S                                3.500

————————————–/——————————————————————————————–

Keşideci edilen tutar için, poliçe ödeninceye kadar sorumluluğun devam etmesi nedeniyle ayrıca nazım hesaplarda gösterilecektir.

c)  Poliçeni Muhatabının Yapması Gereken Kayıt

Poliçenin muhatabı kendisinde kabule gönderilmiş bir poliçeyi kabul ederek, senetsiz borcunu senetli borç haline getirmektedir. Senetli borçlarında bir artış meydana geldiği için 321 Borç Senetleri hesabının alacağı karşılığında 320 Satıcılar hesabını borçlandırmak kayıt etmelidir.

——————————————-/—————————————————————————————————————-

320 SATICILAR H.S                                        3.500

                321 BORÇ SENETLERİ HESABI                             3.500

——————————————/—————————————————————————————————————–

d) Poliçenin Lehdarının Yapması Gereken Kayıt

Poliçenin lehdarı olan kişi poliçenin kendisine ulaşması ile birlikte senetsiz olan alacağı senetli bir alacak haline dönüşmektedir. Senetli alacaklarında meydana gelen azalış nedeniyle 121 Alacak Senetleri hesabının borcuna senetsiz alacaklarda meydana gelen azalış nedeniyle de 120 Alıcılar hesabının alacağına kayıt etmelidir.

—————————————/——————————————————————————————————————–

121 ALACAK SENETLERİ H.S                             3.500

                120 ALICILAR H.S                                             3.500

———————————–/———————————————————————————————————————–

  Poliçenin Keşide Edilmesi ve Kabul Olarak Lehdara Verilmesi Durumu;

Düzenlenmiş olan poliçenin muhataba kabul gönderilmeden doğrudan lehdara gönderilmesi halinde yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir.

ÖRNEK SORU:

İşletme alacaklı olduğu ÇİLİNGİR işletmesi üzerine borçlu olduğu ÖZKAN işletmesi lehine olmak üzere 4 ay vadeli 6.500 TL’lik bir poliçe keşide etmiştir. İşletme bu poliçeyi kabul olarak lehdara vermiştir işletme ÖZKAN işletmesinden gelen hesap özetinden 4 aylık poliçeyi kabul ederek borcundan mahsup ettiğini öğrenmiştir.

ÇİLİNGİR işletmesi üzerine keşide ettiğimiz 4 ay vadeli poliçenin kabulsüz olarak lehdara verilmesi durumunda keşidecinin yapması gereken kayıt;

———————————————-/————————————————————————————————————-

320 SATICILAR H.S                                        6.500

  * ÖZKAN işletmesi

                     120 ALICILAR H.S                                                  6.500

                       * ÇİLİNGİR işletmesi

——————————————–/—————————————————————————————————————-

Alacak senetlerinin işletme tarafından tahsil edilmesi durumunda;


ÖRNEK SORU:

İşletme, vadesi gelen 7.500 TL’lik senetli alacağını tahsil etmiştir.   

—————————————/——————————————————————————————-

100 KASA H.S                                                         7.500

                            121 ALACAK SENETLERİ H.S                             7.500

·         Cüzdandaki senetler

————————————–/——————————————————————————————————————–


Senetlerin Banka Tarafından Tahsil Edilmesi

Tahsil edilmek üzere bankaya verilen senetler tahsildeki senetler yardımcı hesabında gösterilir. Tahsilat işlemi sırasında bankanın yapmış olduğu kesintiler 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına kayıt edilir.

ÖRNEK SORU:

İşletme, vadesine 15 gün kalan 2.500 TL nominal değerli senetli  alacağın tahsil edilmek üzere  T.C. Halbank’a göndermiştir.

……………………………………………………..   /    ………………………………………………………………………

121 ALACAK SENETLERİ HS.                               2.500

·    Tahsildeki Senetler

121ALACAK SENETLERİ HS.                         2.500

* Cüzdandaki senetler

…………………………………………..   /   ……………………………………………………………….…………………

İşletme T.C. Halbank’tan aldığı dekontlar  daha önce  bankaya verilen  2.500 TL’lik  senetli alacağın  banka tarafından tahsil edildiğini görmüştür. Bankaya 80 TL’lik komisyonunu düştükten sonra kalan kısmı mevduat hesabına yatırılmıştır.

Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

……………………………………………   /   ……………………………………………………………………

102 BANKALAR HS.                                   2.400

770 GENEL YÖNETİM İDERLERİ HS.              80

                   121 ALACAK SENETLERİ HS.                       2.500

               *Tahsildeki Senetler

………………………………………  /………………………………………………………………………….           

Tahsili gecikmiş ancak henüz şüpheli hale gelmemiş alacaklar ise “ 127 Diğer Alacaklar Hesabı’’nın borcuna aktarılır. Bu tür alacaklar için aşağıdaki gibi yevmiye kaydı yapılmalıdır;

………………………………………… / ………………………………………………………………………………

127 DİGER TİCARİ ALACAKLAR HS.                      XX

                         121 ALACAK SENETLERİ HS.                                 XX         

………………………………………………. /   ……………………………………………………………………..


Alacaklar Senetlerinin Protesto Edilmesi Nasıl Yapılır?

Vadesi gelmesine rağmen tahsil edilmeyen alacak senetleri noter kanalıyla bilgilendirilmesi durumunda Protestodaki Senetler yardımcı hesabı kullanır.

ÖRNEK SORU:

İşletme vadesi gelmesine rağmen tahsil edemediği 3.000 TL’lik alacak senetlerini protesto etmiştir. Bu işlem sırasında 70 TL notere ödeme yapılmıştır.

……………………………………  /   ………………………………………………………………………………………

121 ALACAK SENETLERİ HS.                                3.070

  *Protestodaki senetler

                      121 ALACAK SENETLİRİ HS.                                   3.000

                         *Cüzdandaki Senetler

                      100 KASA HS.                                                            70

……………………………………………  /  ………………………………………………………………………….

Noter için yapılan harcama dönem gideri olarak yazılabileceği gibi, yukarıdaki olduğu gibi alacak senedinin bedelinin üzerine de ilave edilebilir. Böylece yapılan masraflarında karşı taraftan tazmini ile hesap kapatılabilir.


Alacak Senetlerinin Takibe Alınması Nasıl Yapılır?

Protesto edilmesine rağmen tahsil edilemeyen senetlerin yasal takibe alınması durumunda Takipteki Senetler yardımcı hesabı kullanılır.

ÖRNEK SORU:

İşletme, protesto etmiş olduğu 3.100 TL nominal değeri alacak senedini tahsil edememiş bu nedenden dolayı yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

……………………………………  /   ………………………………………………………………………………………

121 ALACAK SENETLERİ HS.                                3.100

  *Takipteki Senetler

                      121 ALACAK SENETLİRİ HS.                                   3.100

                           *Protestodaki Senetler

……………………………………………  /  ……………………………………………………………………………….


Alacak Senetlerinin İskonto Edilmesi Nasıl Yapılır?

Alacak senetleri vadesinden önce bankaya satılmasıdır. Senedin kırdırılması olarak da bilinir. Senedin iskonto tarihinde değeri vade sonuna kadar olan süre için hesaplanan faiz tutarı düşüldükten sonra geriye kalan değeridir.

ÖRNEK SORU:

İşletme, nakit ihtiyacından dolayı vadesine 50 gün kala 4.500 TL nominal değerli senedin alacağı Ak Bank’a kırdırmıştır 750 Tl’lik kısmı mevduat tutarına yatırılmıştır.                                                                                                                     

Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

………………………………………….  / ……………………………………………………………………………

102 BANKALAR HS.                            3.750

   *Akbank

780 FİNANSMAN GİDERLERİ                 750   

                      121 ALACAK SENETLİRİ HS.                                   4.500

                           *Protestodaki Senetler

…………………………………  / ……………………………………………………………………………………….

NOT: Senedin bankaya iskonto ettirmesi nedeniyle bankanın kesmiş olduğu tutar 720 Finansman Giderleri hesabında gösterilir.

Alacak senetlerinin ciro edilmesi nasım yapılır.

–    Alacak senetleri üzerindeki hakkın üçüncü kişilere devredilmesini ciro denir.

–  İşletmenin ciro ettiği senet vade sonunda senet taşıyıcısına muhatap tarafından ödenmezse, kendisi ödemeyi kabul ettiğinden bu sorumluluğunu Nazım Hesaplarda izlemelidir.


ÖRNEK SORU:

İşletme, %18 KDV dahil 7.080 TL’lik mal almış toplam tutar için aynı değerdeki alacak senedini ciro etmiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

————————————/————————————————————-

153 TİCARİ MALLAR HS.                         6.000 

191 İNDİRİLECEK KDV HS.                     1.080             

            121 ALACAK SENETLERİ HS.                          7.080

               * Cüzdandaki seneler

———————————-/—————————————————————

Alacak senetlerinin teminat olarak verilmesi nasıl yapılır?

Alacak senetlerinin herhangi bir borca veya yükümlülüğe karşı güvence oluşturmak amacıyla teminat olarak verilmesi durumunda Teminattaki Senetler yardımcı hesabı kullanılır.


ÖRNEK SORU:

İşletme, almış olduğu borç için 4.000 TL’lik alacak senedini rehin olarak vermiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

————————————-/———————————————————–

121 ALACAK SENETLERİG HS.                              4.000       

  * Teminattaki senetler

               121 ALACAK SENETLERİ HS.                                    4.000

                    * Cüzdandaki senetler

———————————–/————————————————————-

Alacak Senedin Yenilenmesi Kaydı Nasıldır?

Vadesinde tahsil edilmeyen alacak senetleri müşteri işletme ile varılan anlaşma gereğince daha ileri tarihli olma kaydıyla yeniden düzenlenir. Vadesi gelmiş eski alacak senedi iptal edilir. Aradaki vade farkı için 642 Faiz Geliri hesabı alacak andırılır.


ÖRNEK SORU:

Müşterilerimizden biri olan OKUYUCU işletmesinin vadesinde ödenmediği 4.250 TL’lik senetli borcu için 4.750 TL’lik nominal değerli ve 2 ay vadeli yeni bir senet düzenlenmesi işletme tarafından kabul edilmiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?                                                            

_______________________________  /  ______________________________________

121 ALACAK SENETLERİ HS.                                             4.750

  * Cüzdan senetleri

                   121 ALACAK SENETLERİ HS.                                              4.250

                    * Cüzdandaki senetler                                         

                   642 FAİZ GELİRLERİ HS.                                                     500

___________________________ /___________________________________________


Hatır Senedi Nedir, Nasıl Kaydedilir?

İşletmeler kredili mal almak veya banka kredilerinden yararlanmak üzere, gerçekte işletme borçlu olmayan kişilerden bono alabilir. Komşuluk yâda iş ilişkilerine dayanılarak imzalanan bu tür senetlere hatır senetleri adı verilir. Alınan hatır senedinin ticari karşılığı olmadığı için Alacak Senetleri hesabı borçlandırılırken, Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacak andırılır. Hatır senetlerinin kaydında iki farklı yöntemde kayıt yapmak mümkündür. Aşağıda aynı örnek iki ayrı seçeneğe göre kaydedilecektir.

ÖRNEK SORU:

İşletme, herhangi bir alacağı olmadığı halde Göçer işletmesinin düzenlemiş olduğu 20.000 TL’lik hatır senedi alınmıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

1.  Tercih Edilebilecek Kayıt Yöntem

__________________________________/_____________________________________

121   ALACAK SENETLERİ HS.                                    20.000

            336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.                                               20.000

_________________________________/______________________________________

İşletmenin verdiği hatır senedi için ise, Borç senetleri hesabı alakalandırılırken, Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı borçlandırılır.

2.Tercih Edilebilecek Kayıt Yöntemi

________________________________/_______________________________________

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.                            20.000

         336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.                                        20.000

_______________________________/________________________________________

Bu yöntemde alınmış olan hatır senedinin ticari nedenlere dayanmadığı gerekçesiyle 12 Ticari Alacaklar hesap grubunda yer alan 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı kaydı yapılmaktadır.


KPSS 2008 SORUSU:

A işletmesi, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla B işletmesinin ciro ettiği hatır çekini almıştır.

Buna göre, A işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanımı doğrudur?

A) Alınan Çeker hesabı alacaklı

B) Satıcılar hesabı alacaklı

C) Alacaklar Senetleri hesabı borçlu

D) Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı

E) Ödenecek Diğer Yükümlülük hesabı alacaklı

                                                                                                                                                        CEVAP: D

Buna göre, B işletmenin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Alacak Senetleri hesabı alacaklı

B) Alınan Çekler hesabı alacaklı

C) Alıcıların hesabı borçlu

D) Bankalar hesabı alacaklı

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirlerini hesabı borçlu

CEVAP B

A işletmenin yapacağı kayıt

   __________________________   /________________________________________

101 ALINAN ÇEKLER HS.                                                    XX

                   336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.                                        XX

______________________________ /_______________________________________

B işletmesinin yapacağı kayıt;

_______________________/_______________________________________

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.                                     XX

                   101 ALINAN ÇEKLER HS.                                                    XX

_______________________________ /_______________________________________


KPSS 2006 SORUSU:

F İşletmesi, K İşletmesinden 10.000 TL tutarında bir hatır senedi almıştır.

F İşletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) ___________________________/_________________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                           10.000

                   320 SATICILAR                                                       10.000

_____________________________/_________________________________________

B) ____________________________/________________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                  10.000

                            120 ALICILAR                                                10.000

_______________________________/_______________________________________

C) _____________________________/_______________________________________

320 SATICILAR                                                       10.000

                   121 ALACAK SENETLERİ                                  10.000

_______________________________/_______________________________________

D) _____________________________/_______________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                  10.000

                   336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                           10.000

E) ____________________________/________________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                  10.000

                   329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                            10.000

______________________________/________________________________________

Çözümleme:

Hatır Senedini alan işletme şu kaydı yapar:

_______________________/_______________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                  XXX

                   336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                                    XXX

______________________________/________________________________________

Hatır Senedini veren işletme şu kaydı yapar;

______________________/________________________________________

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                        XXX

                   321 BORÇ SENETLERİ                                     XXX

______________________________/________________________________________                                                                                                                                              CEVAP: D


KPSS 2012 SORUSU:

_______________________________/_______________________________________

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                        XXX

                   3210BORÇ SENETLERİ                                     XXX

______________________________/________________________________________

Bu kayıt, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacaklarla ilgili senet alınması

B) Borç Senetleri hesabı yapılan hatalı kaydın düzeltilmesi

C) Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına yapılan hatalı kaydın düzeltilmesi

D) Düzenlenen poliçenin kabulü

E) Hatır Senedi düzenlenmesi

Çözümleme:

İşletmeler kredili mal almak veya banka kredilerinden yararlanmak üzere, gerçekte işletmeye borçlu olmayan kişilerden bono alabilir. Komşuluk yâda iş ilişkilerine dayanılarak imzalanan bu tür senetlere Hatır Senetleri adı verilir. Soruda verilen kayıt hatır senedini düzenleyerek veren işletmenin yapması gereken kayıttır.

                                                                                                                                                 CEVAP: E


KPSS 2001 SORUSU:

Vadesi gelen 3.000.000 TL’lik bir senedin vadesinde ödenemeyeceği borçlu işletme tarafından alacaklı işletmeye bildirilmiş ve alacaklı işletmeye daha ileri vadeli 3.300.000 TL’lik yeni bir senet önerilmiş.

 Bu bilgilere göre, alacaklı işletmenin yapması gereken kayıt hangisidir?

A) _________________________/_________________________________________

121 ALACAK SENETLERİ HS.                             3.300.000

                  120 ALICILAR HS.                                           3.300.000

______________________________/_______________________________________

B) ___________________________/________________________________________

120 ALICILAR HS.                                 3.000.000

            121 ALACAK SENETLERİ HS.                          3.000.000

_____________________________/_______________________________________

C)  _________________________/_________________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                         3.300.000

642 FAİZ GELİRLER HS.                           300.000

                   121 ALACAKLAR SENETLERİ HS.                        3.600.000

______________________________/_______________________________________

D)  _________________________/_________________________________________

121 ALACAK SENETLERİHS.                     3.300.000

                  121 ALACAK SENETLERİ HS.                             3.000.000

                   642 FAİZ GELİRLER HS.                                       300.000

______________________________/_______________________________________

E) _________________________/_________________________________________

121 ALACAK SENETLERİ  HS.                       3.300.000

                   121 ALACAK SENETLERİ HS.                              3.000.00

                   647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ  HS.                  300.000

______________________________/_______________________________________

Çözümlemesi:

Vadesi gelen senet yerine yeni bir senedin düzenlenmesine senet yenilemesi adı verilir. Alacaklı işletme vade farkı için Faiz Gelirleri hesabını kullanırken, borçlu işletme Finansman Giderleri hesabını kullanacaktır.

CEVAP D


KPSS 2001 SORUSU

Alacak senetlerinin hesabının işleyiş ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Senet için hesaplanan reeskont tutarı hesabın alacağına kaydedilir.

B)  Senet tahsil edildiğinde hesabın alacağına kaydedilir

C)  Senet alındığında hesabın borcuna kayıt yapılır

D)  Senet ciro edildiğinde hesabın alacağına kayıt yapılır

E)  Senedin tahsili için dava açıldığında hesabın alacağına kayıt yapılır

Çözümlemesi:

Alacak Senetleri aktif bir hesaptır. Çalışma mantığı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Alacak Senetleri BORÇ tarafına (+) girişler, ALACAK tarafına (-) çıkışlar ile ilgili işlemler yapılır.

Alacak senetlerine 31.12 tarihinde tasarruf değeri uygulandığında ortaya çıkan farka reeskont adı verilir. Reeskont aşağıdaki kayıt yapılır.

…………………………………….. 32.12…………………………………………………………………………………………

657 RESKONTFAİZ GİDERLERİ HS.                    XX

                   121 ALACAK SENETLERİ HS.                             XX

……………………………………………   /   …………………………………………………………………………………………

CEVAP A


KPSS 2002 SORUSU

İşletme 50.000.000 TL tutarındaki bir senedi iskonto ettirilmiş ve karşılığında 45.600.000 TL almıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ………………………………….  /  …………………………………………………………………………………………………

100 KASA HS.                                               45.600.000

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ                    4.400.000

                            121 ALACAK SENETLERİ                                  50.000.000

…………………………………    /   …………………………………………………………………………………………………

B) ………………………………………/  ……………………………………………………………………………………………….

100 KASA HS.                                                  45.600.000

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                       4.400.000

                   121 ALACAKSENETLERİ                                            50.00.000

………………………………………..  /………………………………………………………………………………………………..

C)  ……………………………………  / ……………………………………………………………………………………………..

100 KASA HS.                                                45.600.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                     4.000.000

             121 ALACAK SENETLERİ HS.                                       50.000.000

…………………………………   /   ……………………………………………………………………………………………………

D) ……………………………………..  /  ……………………………………………………………………………………………

100 KASA HS.                                               45.600.000

653 KOMİSYON GİDERLERİ HS.                      4.400.000

              121 ALACAK SENETLERİ HS.                                    50.000.000

……………………………………..  /   ………………………………………………………………………………………………

E) ……………………………….. /  …………………………………………………………………………………………………….

100KASA HS.                                                45.600.000

659 DİĞ OLAĞAN GİDER VE ZAR.                   4.400.000

          121 ALACAK SENETLERİ HS.                                       50.000.000

………………………………..  /………………………………………………………………………………………………………….    

Çözümleme:

Alacak Senetleri vadesinden önce nakte çevriliyorsa (kırdırılıyorsa) nominal değer ile peşin değer arasındaki fark  “Finansman Giderleri” hesabında izlenir.

CEVAP C


KPSS 2004 SORUSU

M İşletmesi H işletmesine başvurarak borçlu olduğu 5.600.000 TL’lik senet karşılığında 2.900.000 TL’lik bir çek ile ileri vadeli 3.600.000 TL’lik senedi ciro etmeyi önermiştir. Öneri kabul edilmiştir ve değiştirme işlemi tamamlanmıştır.

1.  Bu bilgilere göre, M işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)  ________________________ /_________________________________________

321  BORÇ SENETLERİ                                     6.500.000

                       101 ALINANÇEKLER                                     2.900.000

                       121 ALACAK SENETLERİ                              3.600.000

___________________________ / _______________________________________

B)  ________________________ /_________________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                         6.500.000

                    101 ALINAN ÇEKLER                                               2.900.000

                   121 ALACAK SENETLERİ                                          3.600.000

___________________________ / _______________________________________   

C) ________________________ /_____________________________________

321 BORÇ SENETLERİ                                                5.600.000

780 FİNASMAN GİDERLERİ                                           900.000

                      101 ALINAN ÇEKLER                                                  2.900.000

                      121 ALACAK SENETLERİ                                            3.600.000

___________________________ / _______________________________________

D) _______________________     /     ______________________________________

321 BORÇ SENETLERİ                                              5.600.000

780 FİNASMAN GİDERLİRİ                                          900.000

                     101 ALINAN ÇEKLER                                                    2.900.000

                      321 BORÇ SENETLERİ                                                3.600.000

_______________________  /  __________________________________________

E)  ________________________ /_________________________________________

321 BORÇ SENETLERİ                                                5.600.000

780 FİNASMAN GİDERLERİ                                           900.000

                     101 ALINAN ÇEKLER                                                  2.900.000

                     121 ALACAK SENETLERİ                                            3.600.000

___________________________ / ______________________________________

Çözümleme :

Borç Senetleri toplamı 5.600.000 TL olmasına karşın yapılan ödemelerin toplamı 6.500.000 TL’dir. Borcun ödenebilmesi için katlanılan vade farkları Finansman Giderleri hesabının borcuna aktarılmalıdır. Borç Senetleri ödendiği için pasif karakterli olan Borç Senetleri hesabı borçlandırılmıştır. (Pasifteki azalışlar hesabın borcuna, artışlar alacağına yazılır.)

Ciro edilen çekler Alınan Çekler hesabının alacağında izlenirken, ciro edilen senetler için Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılmalıdır. Buna göre yapılması gereken kayıt “C” seçeneğindeki gibi olmalı

CEVAP C

2.H işletmesinin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) ________________________ /_____________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                               6.500.000

             121 ALACAK SENETLERİ                                                      5.600.000

              642  FAİZ GELİRLERİ                                                            900.000

_________________________  /  ________________________________________         

B) ________________________    /    _____________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                         6.500.000

             101 ALINAN CEKLER                                                      2.900.000

             121 ALACAK SENETLERİ                                                    3.600.000

    _________________________  /  ______________________________________

C)__________________________  /  _____________________________________

321 BORÇ SENETLERİ                                       6.500.000

                  101 ALINAN ÇEKLER                                           2.900.000

                  121 ALACAK SENETLERİ                                      3.600.000

   __________________________  /  _____________________________________

D)_________________________  /  _____________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                     3.600.000

101 ALINAN ÇEKLER                                            2.900.000

             121 ALACAK SENETLERİ                                          5.600.000

             642 FAİZ GELİRLLERİ                                                 900.000

      _________________________  /  ____________________________________

E)__________________________  /  ____________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                      6.500.000

            321 BORÇ SENETLERİ                                        3.600.000

             101 ALINAN ÇEKLER                                        2.900.000

__________________________  /   ______________________________________

Çözümleme:

H işletmesi 5.600.000 TL’lik alacak senedinden vazgeçerek yerine, 3.600.000 TL’lik yeni bir alacak senedi ve 2.900.000 TL’lik çek alınmıştır. Aradaki fark onun acısından faiz geliridir. Bu nedenle “D” seçeneğindeki kayıt yapılmalıdır.

CEVAP D


KPSSS 2011 SORUSU:

İşletme satın aldığı 50.000 TL tutarındaki mal karşılığında 20.000 TL’lik senet ciro etmiş, 15.000 TL’lik çek ve 10.000 TL’lik senet düzenlenmiş, kalanı ise kredili bırakmıştır.

Buna göre, bu işlemler bilanço toplamını nasıl etkiler?

A) Aktif ve Pasif toplamları değişmez.

B) Aktif ve Pasif toplamları 35.000 TL artar.

C) Aktif ve Pasif toplamları 15.000 TL artar.

D) Aktif ve Pasif toplamları 30.000 TL artar.

E) Aktif toplamı 20.000 TL azalırken pasif toplamı 30.000 TL artar.

Çözümleme:

İşleme ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir;

_____________________  /  _______________________________________

153 TİCARİ MALLAR                                      50.000

               121 ALACAK SENETLERİ                                            20.000

               103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ               15.000

               321 BORÇ SENETLERİ                                               10.000

               320SATICILAR                                                            5.000

______________________ /  ___________________________________

Mal alış nedeniyle aktifte 50.000 TL’lik artış meydana gelirken, ciro edilen 20.000 TL’lik çek kadar aktifte azalma meydana gelir. Ayrıca 15.000 TL’lik  düzenlenen çek tutarı kadar yine aktifte azalma olacaktır. Bu durumda aktifte sonuç olarak (50.000-(20.000+10.000)) 15.000 TL’lik bir artış meydana gelecektir. Düzenlenmiş olan 10.000 TL’lik borç senedi ve veresiye borçlardaki 5.000 TL’lik artış, bilançonun pasif kısmının da 15.000 TL’lik artmasına neden olacaktır.

CEVAP C


KPSS 2012 SORUSU:

İşletmenin keşide ettiği senedin kabulü halinde işletmenin yapacağı kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır.

B)  Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır.

C)  Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır.

D)  Borç Senetleri hesabı borçlandırılır.

E)  Satıcılar hesabı borçlandırılır.

Çözümleme:

Soru incelendiğinde, poliçe kelimesi geçmemesine rağmen, soruya konu olan varlığın bir poliçe olduğunu anlamaktayız. Poliçe 3 taraflı borç alacak ilişkisini gösteren bir ödeme emridir.

 Poliçe tarafları;

* Keşideci ( Emri veren kişi )

* Lehdar ( Tahsil edecek kişi )

* Muhatap ( Ödeyecek olan kişi )

Olarak gruplandırılır.

İşletmenin keşide etmiş olduğu poliçenin kabulden gelmesi durumunda, işletme veresiye alacağını senetli alacak haline getirmiştir. Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır;

____________________ / _______________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                    XX

                120 ALICILAR                                            XX

____________________ / ________________________________________                                                                                                                                                                   CEVAP: A

<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status