153 Ticari Mallar Hesabı Muhasebe Kayıtları

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 153 Ticari Mallar Hesabı Muhasebe Kayıtları
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 25 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 10.573 kişi bu yazıyı okumuştur.

153 TİCARİ MALLAR HESABI

153 Ticari Mallar Hesabı Muhasebe Kayıtları– Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacıyla alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerdir.

– İşletmenin faaliyet konusu alım – satım yapılan malların niteliği, çeşitliliği ve elde edilmek istenen bilgilerin ayrıntılarını kullanılan yöntemleri farklılaştırmaktadır.

– Bu yöntemler Aralıklı Envanter Yöntemi ve Devamlı Envanter Yöntemi olmak üzere ikiye ayrılır:

1. Aralıklı Envanter Yöntemi Nedir?

Aralıklı Envanter Yöntemi’nde mallar satıldıkça, 153 Ticari Mallar hesabına herhangi bir kayıt yapılmadan 600 Yurtiçi Satışlar hesabının alacağına satış bedeli ile kaydedilir. Bilanço gününde, satılan mallar envanter çalışmalarıyla yapılan tespitlere göre, maliyet bedeli ile satışların maliyeti ve diğer ilgili hesaplara aktarılır.

153 TİCARİ MALLAR HESABI

Dönem Başı Mevcut

Alış İskontoları

Dönem İçi Alışlar

Alıştan İadeler

Alış Giderler

 

 

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

…………………………..

Satış Hasılatı

 

Alıştan İadeler

 

621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ

Satışın Maliyeti

………………….


Aralıkta Envanter Yönteminde Alışlar ile İlgili işlemler nasıl kaydedilir?

a) Dönem başı Mal Mevcudu: Dönem başı bilançosunda yer alan mal mevcudu yevmiye defterine yapılan açılış kaydından sonra büyük defterdeki 153 Ticari Mallar hesabının borç kısmına ilk kayıt olarak geçer.

b) Dönem içi Mal Alışları: Mal alışları 153 Ticari Mallar hesabının borcunda izlenir.

ÖRNEK SORU

İşletme, tamamı veresiye karşılığında olmak üzere satıcı AYDIN işletmesinden  %18 KDV dâhil 1.770 TL’lik mal almıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

_______________________ / ______________________________________________

153 TİCARİ MALLAR HS.                                           1.500

191 İNDİRİLECEK KDV HS.                                         270                            

                              320 SATICILAR HS.                                       1.770

                                   * AYDIN

_______________________ / ______________________________________________


c)  Alış Giderleri: Mal alımı sırasında fatura bedelinden ayrı olarak ortaya çıkan ve işletme stoklarına girinceye kadar yapılan tüm ödemelerin maliyete alınması gerekir. Buna göre alış bedeli, taşıma ücreti,  vade farkı, kur farkı, komisyon ücreti, sigorta bedeli, gümrük bedeli, indirme ve bindirme giderleri, işletmeye gelinceye kadar olan depolama giderleri için yapılan ödemeler 153 Ticari Mallar hesabının borcunda izlenir.

Satın alınarak işletme stoklarına alınmış mallara ilgili olarak sonradan ortaya çıkan ve ödenen kur farkı, vade farkı, komisyon gideri gibi giderler ile,  krediler için ödediği finansman giderlerinin stok maliyetine dahil edilmesi isteğe bağlıdır. (VUK Genel Tebliği Seri No:238) uygulamada söz konusu ödemeler çoğunlukla gider olarak yazılmaktadır.

Satıcılara alışlar nedeniyle ortaya çıkan borçların zamanında ödenmemesi nedeni ile sonradan hesaplanan vade farkları doğrudan finansman gideri olarak kaydedilir. Söz konusu vade farkları malın maliyetine eklenmez.

Yurt dışından ithal edilen malların maliyete yukarıdan sıralanan giderlere ilave olarak, yurt dışı siparişi nedeniyle bankada açılan avans hesabıyla ilgili komisyon, sigorta primleri gibi akreditif giderleri, ithalat ile ilgili olarak ödenen ve geri alınması mümkün olmayan, vergi düzenlemelerinde tersine bir hüküm belirtilmemiş olan vergiler eklenir.

ÖRNEK SORU

İşletme satın alınmış olduğu malı getirmek için  %18 KDV dahil 236 TL’lik nakliye giderine katlanmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı olmalıdır?

_______________________ / ______________________________________________

153 TİCARİ MALLAR HS.                         200

191 İNDİRİLECEK KDV HS.                      36

                   100 KASA HS.                                         236

_______________________ / ______________________________________________


d) Alıştan İadeler: Daha önce satın alınan malların bir kısmının veya tamamının istenilen özellikleri taşımaması nedeniyle satıcı işletmeye geri verilmesidir. Bu durumda 153 Ticari mallar hesabının alacağına kayıt yapılır.

ÖRNEK SORU

İşletme tamamı veresiye karşılığında almış olduğu mallardan % 18 KDV dahil 236 TL’lik kısmını satıcı AYDIN işletmesine geri verilmiştir.

_______________________ / ______________________________________________

320 SATICILAR HS.                                                 236

       · AYDIN

                           153 TİCARİ MALLAR HS.                                      200

                           391 HESAPLANAN KDV HS.                                   36

_______________________ / ______________________________________________


e) Alış İskontoları: İskonto genel olarak fiyatta yüzdesel olarak yapılan bir indirimdir. Bu indirim mal alımı esnasında yapılmış ve faturada gösterilmişse muhasebe kayıtlarında gösterilmesine gerek yoktur fakat mal alışından bir süre sonra iskonto ortaya çıkmışsa bunu kayıtlarda göstermek gerekir yapılan indirim ile ilgili olarak eğer bir iskonto faturası  düzenlenmeyip hesap özeti ile bildiriliyorsa yapılacak  kayıtta KDV‘ye yer verilmez.

ÖRNEK SORU:

İşletme, satıcı AYDIN işletmesinden aldığı yazıda daha önce veresiye karşılığında alınan 1.500 TL’lik mal için istenen 100 TL’lik iskontonun kabul edildiği görülmüştür.

_______________________ / ______________________________________________

320 SATICILAR HS.                           100

·  AYDIN

              153TİCARİ MALLAR HS.                              100

_______________________ / ______________________________________________

ÖRNEK SORU:

Satıcı işletme dönem sonunda  %18 KDV hariç 40.000 TL’lik ciro pirimi tahakkuk ettirmiş ve karşılığında bedelsiz fatura karşılığı mal göndermiştir. Satıcı firmaya iskonto faturası düzenlenerek verilmiştir. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

_______________________ / ______________________________________________

320 SATICILR HS.                                                    47.200

                   649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS.                   40.000

                   391 HEAPLANAN KARLAR HS.                                     7.200

_______________________ / ______________________________________________

153 TİCARİ MALLAR HS.                                  40.000

191 İNDİRİLECEK KARLAR HS.                           7.200

            320 SATILACAK HS.                                                                 47.200

_______________________ / ______________________________________________


Aralıklı Envanter Yönetiminde Satışlarla İlgili İşlemler Nasıl Kayıt Edilir?

a) Satışlar:

Satış, iç piyasaya yapılmış ise 600 Yurt İçi Satışlar hesabında gösterilirken, dış piyasaya yapılmışsa ise 601 Yurt Dışı Satışlar hesabına gösterilir.

ÖRNEK SORU:

İşletmenin tamamı kredili olmak üzere müşterilerinden biri olan AYDIN işletmesine %18 KDV dahil 1.534 TL’lik mal satmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nedir?

_______________________ / ______________________________________________

120 ALICILAR HS.                                  1.534

*AYDIN

          600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS.                             1.300

         391 HESAPLANAN HS.                                       234

_______________________ / ______________________________________________


b) Satış Giderleri

Satılan malın müşteriye edilmesi sonucunda ortaya çıkan ve işletme tarafından ödenen giderler 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabının borcunda gösterilir.

ÖRNEK SORU:

İşletme malın teslimi sırasında katlandığı %18 KDV dahil 236 TL’lik nakliye giderini peşin ödemiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıldır?

_______________________ / ______________________________________________

760 PAZARLAMA SATİŞ VE DAĞITIM GİD. H.     200

191 İNDİRECELEK KDV HS.                               36

                   100 KASA HS.                                                         236

_______________________ / ______________________________________________


c)  Satıştan İadeler

Satılan malların ne kadarlık kısmının iade edilmiş olduğunu görmek amacı ile iade edilen mallar 610 Satış İadeler hesabının borcunu ilave edilir. Dönem sonunda dönem karı ve zararı hesaplanarak kapatılır.

ÖRNEK SORU:

İşletme, müşterisi AYDIN işletmesine daha önce vermiş olduğu malın %18 KDV dahil 944 TL’lik iade olarak almıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

_______________________ / ______________________________________________

610 SATIŞTAN İADELER HS.                   800

191 İNDİRELİCEK KDV HS.                     144

                   120 ALICILAR HS.                                 944

            AYDIN

_______________________ / ______________________________________________


d) Satış İskontoları

Satış işleminden belli bir süre sonra müşteri lehine alınan iskonto kararı 611 SATIŞ İSKONTALARI hesabının borcunda gösterilir. Kasa iskontosundan yararlanan müşteri işletme, iskonto ile ilgili belgeyi hazırlar ve satıcı işletmeye gönderir. Bu durumda yapılacak kayıtta KDV’ye de yer vermek gerekir. Ancak yapılan indirim ile ilgili olarak, eğer bir iskonto faturası düzenlenmeyip hesap özeti ile bildiriliyorsa yapılacak kayıtta KDV’ye yer verilmez.

ÖRNEK SORU:

İşletme, müşterisi AYDIN işletmesinin daha önce kredili almış olduğu 1.300 TL’lik mal için istediği %10 iskontoyu kabul etmiştir. Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

_______________________ / ______________________________________________

611 SATIŞ İSKONTALARI HS.          130

                   120 ALICILAR HS.                                 130

_______________________ / ______________________________________________

Bu soruda, yapılan indirim için müşteri işletmeden %18 KDV dahil 130 TL iskonto faturası alınmış olsaydı yapılması gereken kayıtta aşağıdaki gibi İndirilecek KDV hesabında kullanılması gerekirdi.

_______________________ / ______________________________________________

611 SATIŞ İSKONTOLARI S.                    110,1

191İNDİRİLECEK KDV HS.                        19,9

         120 ALICILAR HS.                                                    130

_______________________ / ______________________________________________

Satılan Malların Maliyetinin (STTMM) Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Aralıklı Envanter Yönetimde satış karı veya zararı dönem sonunda belirlenir. Dönem içinde mal satışlarında 153 Ticari malların hesabına yönelik herhangi bir kayıt yapmaktadır. Satılan ticari malların maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır;

STMM=  ( Dönem Başı Mal Mevcudu + Dönem İçi Mal Alışları – Alıştan İadeler – Alış İskontoları) –  Dönem sonu Mal Mevcudu

Veya

STMM =  Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı – Dönem Sonu Mal Mevcudu


ÖRNEK SORU:

İşletmenin dönem sonunda 153 Ticari Mallar hesabının borç kalanı 4.000 TL’dir. Sayım sonucu bulunan mal mevcudun 750 TL olduğu görülmüştür.

SMM = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı –  Dönem Sonu Mal Mevcudu

SMM= 4.000 – 750

         =3.250

Dönem sonunda yapılması gereken maliyet kaydı aşağıdaki gibidir;

_______________________ / ______________________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS.     3.250

153 TİCARİ MALLAR HS                                   3.250

_______________________ / ______________________________________________

Bu kayıtla 3.250 TL, 150 Ticari Mallar hesabının alacağına kaydedilir ve böylece ticari Mallar hesabının kalanı dönem mevcut stok değerine eşitlenmiş olur.


ÖRNEK SORU:

Stoklarını envanter yöntemi ile takip eden bir işletmede Yurtiçi satışlar 340.000 TL brüt satış kârı 25.00 TL dönem içi mal alışları 160.000 TL ve dönem sonu ticari mal 50.000 TL’dir.

Ticari Mallar hesabını alacak toplama 30.000 TL olduğuna göre dönem başı mal mevcudu kaç TL’dir.

Kar = Satışlar – Satılan Malın Maliyeti  

25.000 = 340.000 – SMM

SMM   =315.000 TL  http://orhan-hoca.site/

Satılan malın maliyeti Şekilde hesaplandıktan sonra aşağıdaki formül aracılığı ile ticari mallar hesabının kalanını bulmak mümkün olacaktır.

SMM= Ticari Mallar Hesabı borç kalanı – Dönem sonu mal mevcudu

315.000 = Ticari Mallar Borç kalanı – 50.000

Ticari Mallar Borç Kalanı = 365.000

365.000+30.000= 395.000 TL

Borç Toplamı 153 Ticari Malların 395.000

Dönem İçi Mal Alışları 165.000 TL

395.000 – 165.000 = 205.000 TL Dönem Başı Mal Mevcudu


ÖRNEK SORU:

1) İşletme, % 18 KDV hariç 30.000 $’lik malı veresiye olarak satın almıştır tarihinde 1$= 1,5 TL’dir

_______________________ / ______________________________________________

153 TİCARİ MALLAR HS.                         45.000

191 İNDİRELECEK KDV HS.                       8.100

                               320 SATILACILAR HS.                53.100

_______________________ / ______________________________________________

2) İşletme 1 ay sonra 30.000 $ + KDV’lik ödemeyi bankadaki TL mevduat hesabından yapmıştır.

Ödeme tarihinde 1$ = 1,6 TL’dir.

_______________________ / ______________________________________________

320 SATICILAR HS.                      53.100

153 TİCARİ MALLAR HS.               3.540

 (656 KAMBİYO ZARARLARI HS.)      

                   102 BANKALAR HESABI                          56.640

_______________________ / ______________________________________________

Sonradan yapılan ödeme nedeniyle ortaya çıkan kur farkı, satın olan malın maliyeti ilave edileceği gibi doğrudan kambiyo zararı olarak kayıt edilir.


KPSS 2012 SORUSU:

İşletme, sattığı malların iadesiyle ilgili olarak ortaya çıkan taşıma giderlerini üstlenmiştir.

Buna göre, ilgili tutar aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir?

A) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

B) Satılan ticari mallar maliyeti

C) Satıştan iadeler

D) Yurtiçi satışlar

E) Ticari mallar

Çözümleme:

Mal ve hizmetlerin pazarlanması, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan her türlü harcamalar bir maliyet hesabı olan pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabının borcuna yazılır. Mal alışı ile ilgili olarak yapılan taşıma ve bunun dışındaki giderler ise malın maliyetine yüklenmek üzere ticari mallar hesabının borcuna kaydedilir.

CEVAP: A


2. Devamlı ( Sürekli ) Envanter Yöntemi Nedir?

· Devamlı envanter yöntemi, mevcut malların miktarını, satış hasılatını ve maliyetini dönem içerisinde daima gösterecek şekilde kayıt esasına dayalı bir sistemdir.

· Bu yöntem daha çok birim değeri yüksek, az mal çeşidi ile çalışan işletmeler tarafından uygulanır.

· Devamlı envanter yönteminde; dönembaşı mal mevcudu, mal alışları, alış giderleri, alıştan iadeler, alış iskontoları için yapılması gereken işlemler aralıklı envanter yöntemiyle aynıdır.

·  Bu yöntemde her satış işleminden sonra, satış bedeli ile 600 yurtiçi satışlar hesabına kayıt edildikten sonra maliyet bedeli ile 621 satılan ticari mallar maliyeti hesabına borç, 153 ticari mallar hesabına alacak kaydedilir. Bu nedenle satış işlemi sırasında ilk olarak malın satış işlemi, ikinci olarak da satışın maliyeti ile ilgili olmak üzere iki muhasebe kayıt işlemi yapılır.

· Satılan mallardan iade olması halinde de yine iki muhasebe kaydı söz konusudur. İlki iadenin kaydı, ikincisi ise maliyetin düzeltilmesi kaydıdır.


a) Satışlar:

Devamlı envanter yönetiminde satış işleminin iki yönü vardır.  Birincisi; satılan mal karşılığında elde edilen satış hasılatı. İkincisi; satış hasılatının elde edebilmesi için katlanılan ve işletmeden mal çıkışını ifade eden satılan malın maliyetidir.

ÖRNEK SORU:

İşletme, 1.000 TL’lik kısmı peşin geri kalanı çek karşılığında olmak üzere % 18 KDV dahil 2.832 TL’lik mal satmıştır. İşletme satışlarını % 20 kar marjı ile yapmaktadır. Yapılması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

2.832 / 1,18= 2.400 TL malın KDV’siz tutarı.

2.400 / 1,20= 2.000 TL malın maliye bedeli.

_______________________ / ______________________________________________

100 KASA HS.                                                   1.000

101 ALINAN ÇEKLER HS.                                   1.832

                    600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS.                                 2.400

                    391 HESAPLANAN KDV HS.                                     432

_______________________ / ______________________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS.     2.000

                    153 TİCARİ MALLAR HS.                                      2.000

_______________________ / ______________________________________________


b) Satıştan İadeler :

Satılan mal ya da hizmetin müşteri tarafından çeşitli gerçeklerle kabul edilmeyip iade edilmesi durumudur.

ÖRNEK SORU:

İşletme, müşterilerinden birisi olan AYDIN işletmesine daha önce senetsiz satmış olduğu mallardan 800 TL’lik kısmını iade olarak almıştır. İade edilen malların alış maliyeti 700 TL’dir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?  http://orhan-hoca.site/

_______________________ / ______________________________________________

610 SATIŞTAN İADELER HS.                           800

191 İNDİRİLECEK KDV HS.                              144

                         120 ALICILAR HS.                                               944

                                 *AYDIN

_______________________ / ______________________________________________


c)  Devamlı Envanter Yönetiminde Satış İskontoları:

Vadeli satılan bir malın bedelinin vadeden önce ödenmesi nedeniyle alıcıya peşin ödemeden dolayı yapılan indirimlerin izlenmesidir.

ÖRNEK SORU:

Veresiye mal alan alıcı, vadeyi beklemeden borcunu kapattığı için 5.000 TL’lik borcu 4.850 TL olarak tahsil edilmiştir.

_______________________ / ______________________________________________

100 KASA HS.                                                 4.850

611 SATIŞ İSKONTOLARI HS.                            150

                         120 ALICILAR HS.                                          5.000

_______________________ / ______________________________________________


d) Devamlı Envanter Yönetiminde Envanter İşlemleri:

Bu yöntemde 153 Ticari Mallar hesabının borç kalanı (fire, çalıntı, değer düşüklüğü hariç) mevcut malların maliyetini verir. Fire nedeniyle bir noksanlık söz konusu ise, 153 Ticari Mallar hesabından çıkarılması gerekir.

_______________________ / ______________________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS.                       XX

                        153 TİCARİ MALLAR HS.                                          XX

_______________________ / ______________________________________________

Ortaya çıkan fire ve zayiatların maliyet unsuru olarak kayıtlara alınabilmesi için sektördeki iş kolunda meydana gelebilecek fire ve zayiat oranlarının yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş olması gerekir. Örneğin fayans toptan satışlarda % 2, perakende satışlarda % 3 vb. Kabul edilebilir sınırların dışında kalan fireler 153 Ticari Mallar hesabından çıkartılacak 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabının borcuna kaydedilir.

ÖRNEK SORU:

Stoklarını Devamlı Envanter Yöntemi ile takip eden işletmenin envanter işlemleri sırasında ticari malları ile ilgili 2.000 TL’lik noksanlık bulunduğu ve bunun 500 TL’lik kısmının kanuni fire olduğu tespit edilmiştir. Yapılması gereken envanter kaydı nasıl olmalıdır?

_______________________ / ______________________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS.                      500

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARAR. HS.                1.500

              153 TİCARİ MALLAR HS.                                                    2.000

_______________________ / ______________________________________________

ÖRNEK SORU:

Stok hareketlerini devamlı (sürekli) envanter yöntemiyle izleyen işletmenin 153 ticari mallar hesabıyla ilgili bilgiler şöyledir;                                      

Dönembaşı Stok………………………………………………………          3.500

Mal alış giderleri ………………………………………………………            300

Yurt içi satışlar…………………………………………………………..      20.000

Alış İskontoları…………………………………………………………….       1.000

Dönem içi alışlar………………………………………………………….     15.000

Satıştan iadeler………………………………………………………….       3.000

Alıştan iadeler…………………………………………………………….       3.000

Dönem sonu stok…………………………………………………….         3.500

İşletmenin kar marjı………………………………………………….        %25

1) Yukarıdaki bilgilere göre Ticari mallar hesabının kalanı kaç liradır?

153 TİCARİ MALLAR HESABI

3.500

16.000

300

1.000

15.000

500

2.400

 

21.200

17.500

3.700

 

 

621 S.T.M.M

16.000

2.400

 

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

  …………

20.000

 

610 SATIŞTAN İADELER

3.000

…….

2) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin satılan ticari mallar maliyeti kaç liradır?

Satılan ticari malların maliyeti (16.000-13.600) = 13.600 TL

 

3) Belirlenen dönem sonu stok tutarına göre yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

_______________________ / ______________________________________________

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.           200

                   153 TİCARİ MALLAR HS.                                  200

_______________________ / ______________________________________________


ÖRNEK SORU:

Stoklarını takipte sürekli envanter yöntemini kullanan işletme, 2016 yılında 75.000 TL mal yapmış 90.000 TL satış yapmıştır. Satışların %5 iade alınmıştır. İşletmenin aynı yıl satılan ticari mallarının maliyeti 8.000 TL’dir.

Denem başı stok 10.000 TL olduğuna göre, dönem sonu stok kaç TL’dir?

Sürekli envanter yönteminin özelliği ticari mallar hesabının kalanının depoda olması gereken mal miktarının vermesidir. Sorudaki veriler ticari mallar hesabına yerleştirildiğinde aşağıdaki şekilde bir çizelge ortaya çıkmaktadır. Burada göz ardı edilen satışların %5 iade alınmış olmasıdır. Ancak bu durum sorunun cevabının etkilemeyecektir. Zira sürekli envanter yönteminde mal satılırken maliyet bedeli ile ticari mallar hesabının alacağına iade alındığında da yine maliyet bedeli ile hesabın borcuna kayıt edilmektedir hem alacakta hem de borç tarafından aynı tutarla yer alacak olan iade tutarı hesabının kalanını değiştirmeyecektir. Bu durumda hesabın kalanı olan 5.000 TL aynı zamanda dönem sonu mal mevcududur.

153 TİCARİ MALLAR HESABI

(Dönembaşı) 10.000

(STMM) 80.000

(Alışlar) 75.000

 

85.000

80.000

5.000


KPSS 2004 SORUSU:

Sürekli envanter yöntemi uygulan bir işletmede, ticari mallar hesabında borcuna yapılan kayıtlarını toplamı 217.000.000 TL’dir. İşletmede dönem sonu mal mevcudu 32.000.000 TL tutarında olup, dönem başındaki mal mevcuduna eşittir dönem içinde 222.000.000 TL satış yapmıştır. 180.000.000 TL tutarında ticari mal alınmıştır. İşletme, satışların %20 karla yapmaktadır

1) Bu işletmede satışların maliyeti kaç TL’dir?

A) 148.000.000                             

B) 153.000.000                            

C) 180.000.000     

D) 185.000.000                               

E) 212.000.000

ÇÖZÜMLEME

Satış maliyeti = 222.000.000 TL /1,20

    =  185.000.000 TL olarak bulunur. Satışın maliyeti için aşağıdaki için kayıt yapılır;

_______________________ / ______________________________________________

SMM HS.                                       185.000.000

            TİCARİ MALLAR HS.                                        185.000.000

_______________________ / ______________________________________________

2) Yukarıdaki bilgilere göre, işletmeni n net satış tutarı kaç TL’dir?

A)  259.000.000                        

B)  254.000.000                        

C)  222.000.000

D) 216.000.000                                

E) 190.000.000

ÇÖZÜMLEME

Ticari Malların Borç Toplamı = 217.000 TL, Alacak Toplamı = 185.000 TL’dir.

Ticari malların borç kalanın 217.000.000 TL olması satış iadesinin 5.000.000 TL olması gerekir. Satış iadesi 5.000.000 TL iadenin maliyetidir. 5.000.000 TL maliyetli bu iadenin satış tutarı (5.000.000×1,20)= 6.000.000 TL olmalıdır. Buna göre satışlar aşağıdaki gibi bulunur;

Satışlar                                22.000

Satıştan İadeler                  (6.000)

Net satışlar                        216.000

CEVAP D


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status