157 Diğer Stoklar Hesabı ve Örnek Soruları

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 157 Diğer Stoklar Hesabı ve Örnek Soruları
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 26 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 7.148 kişi bu yazıyı okumuştur.

157 DİĞER STOKLAR

157 Diğer Stoklar Hesabı ve Örnek Soruları– Yukarıdaki stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan yoldaki mallar, değeri düşük stoklar artık hurda gibi kalemlerin izlendiği hesaptır.

– Değeri düşen malların önce sağlam mallardan ayrılarak 157 Diğer Stoklar hesabına alınmasına ve daha sonra değeri düşen mallar için uygun karşılıkların ayrılması gerekir.

– Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile borçlandırılırken, satıldığında alacaklandırılır.

– Değer düşüklüğü kesin olan mallar için ardaki olumsuz fark 654 diğer olağan gider ve zararları hesabının borcuna kaydedilir.

– Değer düşüklüğü kesinleşmemiş olan mallar için karşılık ayrılır. 654 karşılık gider borçlandırılırken 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklandırılır.


ÖRNEK SORU:

50.000 TL maliyeti ticari malın eskimesi nedeniyle net değerinin kesin olarak 35.000 TL olduğu öğrenilmiştir?

Değer düşüklüğü kesinleşen ticari mallar için maliyet bedeli kadar ticari mallar hesabı alacaklandırılırken net değer kadar diğer stoklar hesabı borçlandırılır. Aradaki fark zarar kabul edildiği için 659 Diğer Olağan Gider ve Zararları borçlandırılır.

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR HS                                    35.000

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR HS           15.000

                  153 TİCARİ MALLAR HS                                    50.000

____________________________/_____________________________________


ÖRNEK SORU:

50.000 TL maliyeti ticari malın eskimesi nedeniyle değerinin 35.000 TL olacağının tahmin edilmektedir.

Değer kaybının kesin olmadığı durumunda maliyet değeri kadar ticari mallar hesabı alacaklandırılırken, diğer stoklar hesabı borçlandırılır. Aradaki fark kadar da karşılık ayrılır.

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR HS.                                          50.000

                   153 TİCARİ MALLAR HS.                                                   50.000

____________________________/______________________________________

____________________________/______________________________________

654 KARŞILIK GİDERLERİ HS.                                   15.000

                   158 STOK DEĞER DÜŞÜK KARŞILIĞI HS.                          15.000

____________________________/______________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme üretim sırasında ortaya çıkan artıkları 2.500 TL maliyetiyle stoklara almış durumdadır. Söz konusu artıklar % 18 KDV dahil 3.540 TL peşin bedelle satılmıştır. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?  http://orhan-hoca.site/

____________________________/______________________________________

100 KASA HS.                                                 3.540

               157 DİĞER STOKLAR HS.                                              2.500

               391 HESAPLANAN KDV HS.                                             540

               649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS.                     500

____________________________/______________________________________


2010 MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ SORUSU:

İşletmede ortaya çıkan artıklar aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir?

A) Ticari mallar

B) İlk madde ve malzeme ve mamuller

C) Yarı mamuller – üretim

D) Diğer stoklar

Çözümleme:

İşletmede üretim sırasında esas mamulün dışında artık malzeme olarak adlandırılan ancak ticari değeri bulunan malzemelerde ortaya çıkar. Bunlarında izlenebileceği hesap 15 Stoklar hesap gurubunda yer alan 157 Diğer Stoklar hesabıdır.

CEVAP E


 

ÖRNEK SORU:

İşletme maliyeti 250.000.000 TL olan bir malın, uğradığı hasar sebebiyle bilanço günü itibariyle fiyatının 200.000.000 TL olduğunu belirlemiştir.   http://orhan-hoca.site/

Buna göre yapılacak kayıtta, aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Karşılık giderleri hesabı alacaklı 50.000.000 TL

B) Ticari mallar alacaklı, 200.000.000 TL

C) Diğer olağan gider ve zararlar hesabı borçlu, 50.000.000 TL

D) Diğer olağan gider ve zararlar hesabı alacaklı, 50.000.000 TL

E) Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı borçlu, 50.000.000 TL

Çözümleme:

Değer azalışı kesin olan ticari mal için azalış bedeli kadar diğer olağan gider ve zararlar hesabı borçlandırılıp, ticari mallar hesabı alacaklandırılmalıdır. Buna göre aşağıdaki gibi kayıt yapılır.

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR HS.                                200.000.000

659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR HS.        50.000.000

                 153 TİCARİ MALLAR HS.                                             250.000.000

____________________________/______________________________________

CEVAP C


ÖRNEK SORU:

Sürekli envanter yönetimi kullanan işletme başka bir ildeki komisyoncuya satılmak üzere 40.000 TL mal gönderilmiştir. Taşıma için 600 TL nakliye ödenmiştir malın yarısı komisyoncu tarafından 28.000 TL’ye satılmıştır. Komisyoncu kendi komisyonu olan 1.500 TL’yi düştükten sonra kalan tutarı işletmenin iş bankasındaki mevduat hesabına havale etmiştir.

Malın komisyoncuya gönderilmesine ait kayıt nasıl olmalıdır?

Komisyoncuya gönderilen mallar maliyet bedeli üzerinden ticari mallar hesabından çıkarılarak yine aynı bedeli üzerinden diğer stoklar hesabının borcuna aktarılır. Buna göre aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.   http://orhan-hoca.site/

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR HS.                                    40.000

                  153 TİCARİ MALLAR HS.                                       40.000

____________________________/______________________________________

Malın gönderilmesi için ödenen nakliyeye ait kayıt nasıl olmalıdır?

Taşıma giderleri de Diğer Stoklar hesabının borcuna aktarılarak maliyet bedeline dahil edilir.  Bu nedenle aşağıdaki kayıt yapılır.

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR HS.                        600

           10 KASA HS.                                               40.000

____________________________/______________________________________

Malın komisyoncu tarafından satılmasına ait kayıt nasıl olmalıdır?

Satışın yapılması sonucunda komisyondan olan alacak Diğer Ticari Alacaklar hesabının borcuna kaydedilir. İşletme devamlı envanter kullandığına göre maliyet kaydı aşağıdaki yapılmalıdır?

____________________________/______________________________________

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS.             28.000

               600 YURT İÇİ SATISLAR HS.                             28.000

____________________________/______________________________________

40.000 TL maliyeti malın yarısıdır 20.000 TL tasıma giderlerine diğer stokların aktarıldığına göre 600 TL’nin yarısı 300 TL’dir. Buna göre Diğer stoklar hesabının 20.300 TL düşülmedir.

____________________________/______________________________________

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HS.     20.300

         157 DİĞER STOKLAR HS.                                          20.300

____________________________/______________________________________

Komisyoncuya ödenen satış komisyonuna ait kayıt nasıl olmalıdır?

Komisyoncuya ödenen bedeli 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabının borcuna kaydedilir.

____________________________/______________________________________

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ     1.500

         127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS.                            1.500

____________________________/______________________________________

Komisyoncu tarafından gönderilen havaleye ait kayıt nasıl olmalıdır?

____________________________/______________________________________

102 BANKALAR HESABI                                   26.500

         127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS.                           26.500

____________________________/______________________________________


ÖRNEK SORU:

AYDIN Mobilya işletmesi sattığı malların yanında satış promosyonu olarak vermek üzere % 8 KDV dahil 5.400 TL’lik nevresim takımı satın almış ve karşılığında çek ciro etmiştir.

Promosyon ürünlerin satın alma kaydı nasıl olmalıdır?

Promosyon olarak alınan ürünlerde satış amacı bulunmadığından bunların 157 Diğer Stoklar hesabında izlenmesi uygun olacaktır.

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR HS.                       5.400

191 İNDİRİLECEK KDV                             400

                            101 ALINAN ÇEKLER                                       5.400

____________________________/______________________________________

İşletmenin satın aldığı bu ürünlerden 2.500 TL maliyetli kısmının dönem sonu itibariyle müşterilere satış sırasında dağıtılmış olduğu tespit edilmiştir. 

____________________________/______________________________________

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ HS      2.500

                  157 DİĞER STOKLAR                                       2.500

____________________________/______________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletmede ihtiyaç oldukça kullanılmak üzere % 8 KDV dahil 1.080 TL’lik temizlik malzemesi peşin bedelle satın alınmıştır. İşletme bu tür harcamalarını aktifleştirmektedir.

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR HS.                       1.000

191 İNDİRİLECEK KDV                               80

                   100 KASA HS.                                                        1.080

____________________________/______________________________________

İşletmeler bu tür harcamalarını doğrudan gelir tablosuna hesaplarına kayıt edilecekleri önce aktifleştirerek bilanço hesaplanan kayıt edebilirler.


2003 KPSS SORUSU:

İşletme satmak üzere ithal edeceği mallar için kredi kullanarak bankada 50.000 € ( 1 €=1,50 TL) tutarında akreditif açtırmış diğer işlemlerin tamamlanmasından sonra  % 18 KDV ve gümrük vergileri ödenerek mallar gümrükten çıkarılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre gümrükten çekilen mallar işletmeye ulaşana kadar aşağıdakilerden hangisine kayıt edilmelidir?  http://orhan-hoca.site/

A) Mamuller

B) Diğer Stoklar

C) Verilen Sipariş Avansları

D) Ticari Mallar

E) İlk Madde ve Malzeme

ÇÖZÜMLEME:

Mülkiyeti işletmeye daha geçmemiş olan ticari mallar, işletmeye gelinceye kadar Diğer Stoklar hesabının borcuna aktarılır. Mal alımında ödenen KDV için İndirilecek KDV hesabı borçlandırılır. Yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir.

____________________________/______________________________________

157 DİĞER STOKLAR                                       75.000

191 İNDİRİLECEK KDV                                    13.500     

                     159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                       75.000

                     100 KASA HESABI                                               13.500

____________________________/______________________________________

Ticari Mallar işletmeye geldiğinde yapılması gereken kayıt ise aşağıdaki gibidir;

____________________________/______________________________________

153 TİCARİ MALLAR                              75.000

                   157 DİĞER STOKLAR                                      75.000

____________________________/______________________________________

CEVAP B


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status