257 Birikmiş Amortismanlar (-)

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 18 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 5.625 kişi bu yazıyı okumuştur.

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

257 Birikmiş Amortismanlar (-)– Duran varlık maliyetlerinin muhasebe dönemlerine gider olarak dağıtılması işlemine amortisman denilir duran varlıklarda meydana gelen değer kayıplarının dönemler itibariyle hesaplanıp, maliyetlerinden indirilmesine de amortisman işlemleri denir.

– Birikmiş amortismanlar hesabı bilançoda duran varlıkların brüt tutarını düzeltir.

– İşletmeler amortismana tabi ekonomik değerlerini Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde ekonomik değerlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

– Duran varlıkların iş görme yetenekleri; eskime, yıpranma, modası geçme teknolojik olarak yok olma gibi nedenlerden dolayı sınırlıdır. Amortisman bir varlığın tahmin edilen hizmet süresi boyunca artık değerlerinden sonraki elde edilme maliyetinin dönemlere dağıtılmasıdır.

– Amortisman işlemleri amacı duran varlıkların aktifleştirilmiş değerlerini (maliyetlerini) sistemli ve anlamlı bir şekilde kullandıkları süreye gider olarak dağıtmaktır.

– Amortisman işlemleri boş arazi ve arsalar dışındaki duran varlıklara uygulanır. Ancak VUK. Na göre meyve bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri amortismana tabi tutulur.

– Değeri belli bir tutarı aşmayan peştemallıklar (şerefiye) ile aynı tutarı aşmayan alet edevat mefruşat ve demirbaşlar amortismasına tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. Bu konuda yasa işletmelere serbestlik sağlamıştır. Değeri belli tutarı aşmayan ve yukarıda sayılan duran varlıklar için amortisman ayırmak ya da doğrudan gider yazmak işletmelerin tercihine bırakılmış. Ancak bunlardan ekonomik ve teknik bakımdan bütünlük gösterenlerde bu sınır topluca dikkate alınır.

– Maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı bir kullanım süresine sahip olanlar bu süre içinde itfa (amorti) edilirler. Vergi mevzuatına göre şerefiye ile kuruluş ve öğütlenme giderleri muhasebede kayıtlı değerleri üzerinden eşit tutarlarda ve beş yıl içinde itfa edilirler.

– Özel maliyet bedelleri kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilirler. Kira süresi dolmadan kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler boşaltma yılında bir defada gider yazılır.

– Eğer duran varlığın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri tahmin edilmiyorsa maliyet bedelinden ekonomik ömür sonundaki hurda değer çıkartılarak arta kalan miktar üzerinden amortisman ayrılır.

– Kalıntı veya hurda değer duran varlıkların faydalı ömürlerin sonunda sahip oldukları değere denir. Bu değer çok küçükse veya tahmin edilmesi çok zor ise amortisman hesaplarında dikkate alınmaz.

– 01.07.2003 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerine istinaden kiralanan ekonomik değerler kiracı tarafından amortismana tabi tutulmaktadır.


Duran varlıkların maliyetinin dönem sonuçlarına amortisman payı olarak yüklenecek tutarının belirlenmesinde şu unsunlar rol oynar:

a) Duran varlığın aktifleştiren bedeli (maliyet)

b) Duran varlığın hurda değeri

c)  Duran varlığın ömrü (hizmet süresi)

d) Seçilen amortisman yöntemi


Amortisman hesaplama yöntemleri nelerdir?

·    Takdir Esasına Göre Amortisman

·    Çalışma Saatlerine Göre Amortisman

·    Hizmet Birimlerine Göre Amortisman

·    Eşit Paylı Amortisman (Normal)

·    Azalan Paylı Amortisman (Hızlandırılmış)

·    Artan Paylı Amortisman

·    Bileşik Faizli Taksitlerle Amortisman

·    Başlangıç indirimli amortisman

·    Fevkalade Amortisman (Olağanüstü)

Başlıca amortisman hesaplama yöntemleri yukarıda belirtilenler olmakla birlikte VUK’a göre bunların hepsine göre hesaplama yapılması mümkün değildir.


KPSS 2012 SORUSU

Aşağıdakilerden hangisi, amortisman hesaplama yöntemlerinden biri değildir?

A) Olağanüstü yöntem            

B) Normal yöntem            

C) Direkt yöntem

D) Azalan kalanlar yöntemi                                    

E) Artan kalanlar yöntemi

Çözümleme:

Başlıca amortisman hesaplama yöntemleri;

1) Taktir Esasına Göre Amortisman

2) Çalışma Saatlerine Göre Amortisman

3) Hizmet Birimlerine Göre Amortisman

4) Eşit Paylı Amortisman (Normal)

5) Azalan Paylı Amortisman (Hızlandırılmış)

6) Artan Paylı Amortisman

7) Bileşik Faizli Taksitlerle Amortisman

8) Başlangıç indirimli amortisman

9) Fevkalade Amortisman (Olağanüstü)

10) Amortisman yöntemlerinin VUK’a göre uygulanabilirliği;


VUK’un 313. Maddesi amortismanı açıklamıştır. Bu maddeye göre işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya aşınmaya maruz bulunan varlıkların kullana bildikleri süre içinde yok edilme işlemleme amortisman denir.

VUK amortisman yöntemlerini şu şekilde gruplamıştır.

1) Arsa ve Arazi Amortisman

2) Normal Amortisman

3) Azalan Bakiyeler Amortisman

4) Maddelerde Amortisman

5) Fevkalade Amortisman

Sorunun cevabı olan endirekt yöntem bir hesaplama yöntemi olmayıp hesaplanmış olan tutarın kaydedilme tekniğidir.

CEVAP C


VUK a göre amortisman yöntemleri nelerdir?

1) Arsa ve Arazide Amortisman

2) Normal amortisman

3) Azalan Kalanlar Üzerinde Amortisman

4) Maddelerde Amortisman

5) Fevkalade Amortisman

1.  Arsa Ve Arazide Amortisman

VUK’a göre boş arsa ve araziler amortismana tabi değildir. Ancak tarım işletmelerinde meyvelik, dutluk, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar tarım tesisleri ve işletmede inşa edilmiş olan nevi yollar ve parkalar amortismana tabidir.

2.  Normal Amortisman Yöntemi

– Eşit paylı veya sabit yüzdeli amortisman yöntemi de denilen bu yöntemde işletmeler amortismana tabi maddi duran varlıklarını maliye bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinde itfa ederler.

–  Yıllık amortisman payı maddi duran varlığın değeri amortisman oranı

–  Amortisman süresi = 1 / Amortisman Oranı formülü ile bulunur

– Örneğin amortisman oranı % 5 olan bir duran varlığın amortisman süresi 1 / 0,05= 20 yıldır. İster normal amortisman usulüne isterse azalan kalanlar usulüne göre hesaplama yapılsın amortisman süresi 20 yıldır.


ÖRNEK SORU:

İşletme, 20.10.2017 tarihinde almış olduğu 6.000 TL maliyetli demirbaşlar için % 20 amortisman ayıracaktır. Normal amortisman yöntemine göre yıllar itibariyle şu tablo yapılır.

Yıllar

Maliyet

 

Amortisman Oranı

 

Yıllık Amortisman Payı

Artarak ve Eklenerek Toplanır

Birikmiş Amortisman

2017

6.000

X

0,20

=

1.200

1.200

2018

6.000

X

0,20

=

1.200

2.400

2019

6.000

X

0,20

=

1.200

3.600

2020

6.000

X

0,20

=

1.200

4.800

2021

6.000

X

0,20

=

1.200

6.000

NOT: 1995 yılında yapılan bir değişiklik binek otoları için kıst amortisman yöntemi benimsenmiştir. Buna göre; binek otoları için aktife girdikleri ay tam sayılmak suretiyle (gün dikkate alınmaz) kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Birinci yıl ayrılamayan amortisman payı son yıla eklenir.


ÖRNEK SORU:

İşletme, 18.10.2017 tarihinde satın almış olduğu 24.000 TL maliyetli binek otosu için % 20 amortisman ayıracaktır.

Normal amortisman yöntemine göre şu işlemler yapılır

1.  Yol İçin Amortisman Payı = Yıllık Amortisman Payı / 12 Ay x Kullanılan Ay Sayısı

                                               = 24.000 x 0,20 / 12 x 3

                                               = 1.200 TL

Yıllar

Maliyet

 

Amortisman Oranı

 

Yıllık Amortisman Payı

Artarak ve Eklenerek Toplanır

Birikmiş Amortisman

2017

24.000

X

=

1.200

1.200

2018

24.000

X

0,20

=

4.800

6.000

2019

24.000

X

0,20

=

4.800

10.800

2020

24.000

X

0,20

=

4.800

15.600

2021

24.000

X

=

8.400

24.000

2021 yılında ( son yılda ) birinci yıldan ayrılmayan tutar son yıla eklenir (3.600+ 4.800)


3- Azalan Kalanlar Üzerinden Amortisman Yöntemi

– Amortisman payı hesaplanırken duran varlığın her yıl birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değerine % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranını iki katı uygulanır.

– Ancak normal amortisman oranını iki katı uygulamasına rağmen amortisman süresinde herhangi bir değişiklik olmaz

– Yöntem duran varlıkların kullanılma dönemlerinin ilk yollarda daha fazla son yıllarda ise daha az amortisman ayrılması esasına dayanır.

– Amortisman süresin normal amortisman oranına göre hesaplanır ve amortisman süresinin son yılına devreden bakiye o yıl tamamen yok edilir.


ÖRNEK SORU:

İşletme, 11.05.2017 tarihinde satın almış olduğu 6.000 TL maliyetli demirbaşlar için % 20 amortisman ayıracaktır. Azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre şu tablo hazırlanır.

Yıllar

(Maliyet-Birikmiş Amortisman)

 

Amortisman Oranı

 

Yıllık Amortisman Payı

Azalarak ve Eklenerek Toplanır

Birikmiş Amortisman

2017

6.000 – 0

X

0,40

=

2.400

2.400

2018

6.000 – 2.400

X

0,40

=

1.440

3.840

2019

6.000 – 3.840

X

0,40

=

864

4.704

2020

6.000 – 4.704

X

0,40

=

518,4

5.222,40

2021

6.000-5.222,40

X

0,40

=

777,6

6.000


AMORTİSMAN PAYLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILIR

– Duran varlıkları için hesaplanan amortisman iki yöntemde kaydedilir. Her iki yöntemde de bir gider hesabının borcuna kayıt edilirken, alacaklı hesap farklıdır. Hesaplanan amortismanın doğrudan ilgili duran varlık hesabının alacağına kaydedilmesi yolu ile duran varlığın değerinin azaltılması esasına dayanan yönteme direk kayıt yöntemi denir. Hesaplanan amortismanın ayrı bir hesapta tutulması yoluyla hem duran varlığın maliyet bedelinin sürekli olarak görünmesini sağlayan, hem de biriken amortisman miktarını görme olanağını veren yönteme de en direk kayıt yöntemi denir.

– Tek düzen hesap planında ayrılan bütün amortismanların birikmiş amortismanlar hesabında izlenmesi öngörülmüştür. Bu nedenle uygulanmada amortismana tabi tüm duran varlıklar için amortisman ayırmada endirekt yöntem kullanılmaktadır.


KPSS 2006 SORUSU:

Bir işletmenin maddi duran varlıklarına ilişkin 2003 ve 2004 yılı şöyledir:

                                                     2003                        2004        

Arazi ve Arsalar                            2.500                        1.500

Tesis, Makine ve Cihazlar                —                           2.800

Taşıtlar                                            900                          400

Demirbaşlar                                    100                          300

Yapılmakta Olan Yatırımlar           3.000                            —

Birikmiş Amortismanlar                 (800)                      (1.100)

Maddi duran varlıklara normal amortisman yöntemiyle amortisman hesaplanmaktadır ve ekonomik ömür 5 yıl olarak kabul edilmiştir.

1.  Bu verilere göre 2004 yılı ile ilgili aşağıdaki tespitlerden hangisi yanlıştır?

A) Maliyet bedeli 1.000.000.000 TL olan arsa satılmıştır.

B) Yapılan yatırımlar tamamlanmıştır.

C) Kayıtlı değeri 500.000.000 TL olan taşıt satılmıştır.

D) Satın alınan makinelerin maliyet bedeli 2.500.000.000 TL’dir.

E) Maddi duran varlıkların net tutarı önceki yıla göre 1.800.000.000 TL azalmıştır.

Çözümleme:

Tablodaki duran varlık gruplarında artışlar alışları, azalışlar ise satışları göstereceğini düşünerek aşağıdaki tablo oluşturulur;

 

2003

2004

Fark

Nedeni

Arsa ve Araziler

2.500

1.500

-1.000

Satış

Tesis, Makine ve Cihazlar

2.800

+2.800

Alış

Taşıtlar

900

400

-500

Satış

Demirbaşlar

100

300

+200

Alış

Yapılmakta Olan Yatırımlar

3.000

-3.000

Bitmiş

Birikmiş Amortismanlar

(800)

(1.100)

+300

Amortisman Ayrılmış

Duran Varlık Toplamı (Brüt)

6.500

5.00

 

 

2003 yılı = 6.500 – 800  = 5.700 TL Net Değer

2004 yılı = 5.000 -1.100 = 3.900 TL Net Değer

2004 yılında net değer (5.700 – 3.900 TL) 1.800 TL azalmıştır.

Tabloda da görüldüğü gibi satın alınan tesis makine ve cihazların maliyeti 2.800 TL’dir

CEVAP: D


2.  2004 yılında satışı yapılan maddi duran varlığın birikmiş amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 300.000.000

B) 400.000.000

C) 500.000.000

D) 600.000.000

E) 700.000.000

Çözümleme:

Arsa ve araziler ile yapılmakta olan yatırımlara amortisman ayrılmaz. Bu nedenle 2004 yılında ayrılacak amortisman payları aşağıdaki gibi olmalıdır;

Tesis Makine           (2.800 x 0,20) = 560 TL

Taşıtlar                   (  400 x 0,20)  =  80 TL

Demir başlar           (  300 x 0,20)  =  60 TL

2004 Yılı Amortisman Payı  = 700 TL

İşletmenin 2003 yılı amortisman payı 800 TL olduğuna göre 2004 yılı birikmiş amortismanlar toplamı (800 + 700) 1.500 TL olmalıdır. Ancak soruda 2. Yılın birikmiş amortismanlar toplamı 1.100 TL verildiğine göre aradaki 400 TL fark satılan duran varlıklara ait amortismanların bedelidir. Amortisman oranı 1 / 5 yol = % 20 alınmıştır.)

CEVAP B


3.  2003 yılında ayrılan amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 200.000.000

B) 700.000.000

C) 800.000.000

D) 1.300.000.000

E) 1.500.000.000

Çözümleme:

Arsa ve araziler ile yapılmakta olan yatırımlar için amortisman ayrılmayacağına göre 2003 yılı itibariyle ayrılacak amortisman payı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;

Taşıtlar          (900 x 0.20)  = 180 TL

Demirbaşlar   (100 x 0.20) =   20 TL

2003 Yılı Ayrılan Amortisman Payı  =   200 TL


KPSS 2007 SORUSU:

Aktifte kayıtlı bedeli 220.000 TL, birikmiş amortismanları 165.000 TL olan makinenin hizmetten çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu olayla ilgili olarak yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A) Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlu

B) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı borçlu

C) Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran  Varlıklar hesabı borçlu

D) Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklı

E) Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı alacaklı

Çözümleme:

Üretim hattından çekilmesine karar verilen duran varlıklar; diğer duran varlıklar grubunda yer alan elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabının borcuna kaydedilir.

_____________________________/_________________________________

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR       222.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                         165.000

                    253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR                                                         222.000

                    299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                          165.000

_____________________________/_________________________________

CEVAP: B


KPSS 2011 SORUSU:

2011 yılı için tespit edilen % 100 amortisman ayırabilme sınırı kaç TL’dir?

A) 1.000

B) 700

C) 800

D) 670

E) 600

Çözümleme:

Değeri belli bir tutarı aşmayan peştemallıklar ile aynı tutarı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. 2011 yılı için bu tutar 700 TL, 2012 yılı için ise 770 TL’dir. Bu konuda yasa, işletmelere serbestlik sağlamıştır. Değeri belli tutarı aşmayan ve yukarıda sayılan duran varlıklar için amortisman ayırmak ya da doğrudan gider yazmak, işletmelerin tercihine bırakılmıştır. Ancak, bunlardan ekonomik ve teknik bakımdan bütünlük gösterenlerde bu sınır topluca dikkate alınır.                                                                                             

CEVAP: B


KPSS 2011 SORUSU:

2008 yılında %15 KDV dahil 9.200 TL’ye satın alınan bir demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıl olup amortismanı azalan bakiyeler yöntemiyle hesaplanmaktadır.

1. Hesaplanan amortismanların endirekt yöntemle kaydedilmesi durumunda 31.12.2009 tarihli bilançoda ilgili demirbaş için birikmiş amortisman tutarı kaç TL olur?

A) 1.840

B) 2.880

C) 3.200

D) 5.120

E) 6.400

Çözümleme:

Ekonomik ömrün 5 yıl olması nedeniyle normal amortisman oranı 1 / 5 yıl = 0,20’dir. Amortisman hesaplanmasında azalan bakiyeler yöntemine göre hesaplama yapılması durumunda, normal amortisman oranının iki katı uygulanacağından 0,20 x 2 = 0.40 oranı esas alınacaktır.

KDV hariç tutarı = 9.200 TL / 1,15 = 8.000 TL

2008 yılı amortismanı = 8.000 TL x 0,40             = 3.200 TL

2009 yılı amortismanı =(8.000 – 3.200) x 0,40    = 1.920 TL

2009 sonu birikmiş amortisman tutarı                = 5.120 TL

Endirekt yöntem bir hesaplama yöntemi olmayıp, kayıt tekniği olduğundan hesaplamanın yapılmasından dikkate alınması gereken bir unsur değildir.

CEVAP D


2. Hesaplanan amortismanların direkt yöntemle kaydedilmesi durumundan 31.12.2010 tarihli bilançoda ilgili demirbaşın tutarı kaç TL olarak yer alır?

A) 1.728

B) 5.120

C) 6.272

D) 8.000

E) 9.200

Çözümleme:

Duran varlıklar için hesaplanan amortisman iki yöntemde kaydedilebilir. Her iki yöntemde de bir gider hesabının borcuna kayıt edilirken, alacaklı hesap farklıdır. Hesaplanan amortismanın doğrudan ilgili duran varlık hesabının alacağına kaydedilmesi yolu ile duran varlığın değerinin azaltılması esasına dayanan yönteme direkt kayıt yöntemi denir. Hesaplanan amortismanın ayrı bir hesapta tutulması yoluyla hem duran varlığın maliyet bedelinin sürekli olarak görünmesini sağlayan, hem de biriken amortismanın miktarını görme olanağı veren yönteme de endirekt kayıt yöntemi denir. Soruda direkt yönteme göre kaydedilmesi denildiğinden yollar itibariyle yapılacak amortisman kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır;

_____________________31.12.2008_________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                           3.200

                            255 DEMİRBAŞLAR HS.                                             3.200

_____________________31.12.2009_________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                           1.920

                   255 DEMİRBAŞLAR HS.                                                      1.920

_____________________31.12.2010_________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                           1.152

                   255 DEMİRBAŞLAR HS.                                                    1.152

_____________________ / ________________________________________

2010 yılı sonu itibariyle demirbaşlar hesabının borcu 8.000 TL alacağı ise (3.200 + 1.920 + 1.152) 6.272 TL olacaktır. Bu durumda demirbaşlar 2010 yılı sonunda düzenlenecek olan bilançoda 8.000 – 6.272 = 1.728 TL olarak yer alacaktır.

CEVAP A


3.  Demirbaşın 2011 yılında % 18 KDV dahil 2.360 TL’ye yenileme amacıyla satılması halinde aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Diğer Gelirler hesabı alacaklı 520 TL

B) Özel Fonlar hesabı borçlu 632 TL

C) Özel Fonlar hesabı alacaklı 272 TL

D) Diğer Gelir ve Zararlar Hesabı borçlu 360 TL

E) Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar hesabı alacaklı 880 TL

Çözümleme:

Demirbaşın 2011 yılında KDV hariç (2.360 / 1,18) 2.000 TL’ye satılması halinde (2.000 – 1.728) 272 TL satış karı söz konusudur. Soruda yenisini almak amacıyla dediğinden hesaplanan kar 649 diğer olağan gelir ve karlar hesabı yerine bir bilanço hesabı olan 549 özel fonlar hesabının alacağına kaydedilir.

CEVAP C


KPSS 2012 SORUSU:

İşletme; elinde bulunan demirbaşa, eşit tutarlı amortisman yöntemiyle amortisman hesaplanmaktadır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan demirbaş, dördüncü yıl içinde 80.000 TL karla senet karşılığında satılmıştır.

Buna göre, birikmiş amortismanları 60.000 TL olan demirbaşın satışı karşılığında alınan senet tutarı kaç TL’dir? (KDV oranı % 15’tir.)

A) 92.000

B) 120.000

C) 138.000

D) 140.000

E) 161.000

Çözümleme:

İşletme birikmiş amortismanı 60.000 TL olan bir demirbaşını 4. Yıl içersinde satmıştır. Amortisman dönemsellik kavramı gereği dönem sonlarında hesaplanır. Bu yüzden işletme söz konusu demirbaş 4.yıl amortisman hesaplamadan satmıştır. İşletme normal amortisman kullandığına göre, varlık 5 yılda amorti edilecektir. ( Ekonomik ömrü 5 yıl denmiş )

3 yılda biriken amortisman payı 60.000 TL ise her yılda düşen pay; 60.000 TL/3yıl = 20.000 TL’dir.

20.000 TL x 5 Yıl 100.000 TL demirbaşın maliyet bedelidir.

Kar/Zarar = Satış Fiyatı – Net Aktif Değer

Net Aktif Değer = (Kayıtlı Değer – Birikmiş Amortisman )

K/Z= Satış Fiyatı – (100.000-60.000)

80.000 = 120.000 – 40.000

Satış Değeri = 120.000 TL’dir.

Demirbaşın satışı sonucu alınan senet KDV dahil rakam üzerinden olacağına göre

120.000×1,15=138.000 TL ya da

120.000×0,15 = 18.000

120.000+18.000=138.000 TL’dir.

CEVAP C


4- Madenlerde Amortisman

Maliye ve sanayi bakanlıklarınca her maden ve taş ocağı için işlenmesi nedeniyle içinde cevherin azalmasından dolayı ilgilerin müracaatları üzerine ayrı belirlenen oranlar üzerinden yok edilirler.

5- Fevkalede Amortiman

Amortismana tabi olup yangın deprem su basması gibi afetler sonucunda değerini tamamen veya kısmen kaybeden yada yeni buluşlar nedeniyle değerleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir duruma gelen duran varlıklara ilgililerin müracaatları üzerine maliye bakanlığınca her işletme için işin kapsamına göre ayrı belirlenen fevkalade amortisman oranları uygulanır.

VUK’da beş adet amortisman ayırma yöntemi belirtilmiş olmasına rağmen bunlardan normal amortisman yöntemi ve azalan kalanlar üzerinden amortisman ayrılması birer yöntemdir. Bunun dışındakiler için özel bir hesaplama tekniği söz konusu değildir. Bu nedenle de birer yöntem olmayıp özellikli durumlardır.


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status