300 Banka Kredileri Hesabı

Ana Sayfa » Tek Düzen Hesap Planı » 300 Banka Kredileri Hesabı
Tek Düzen Hesap Planı kategorisinde bulunan bu haber 21 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.448 kişi bu yazıyı okumuştur.

300 BANKA KREDİLERİ

300 Banka Kredileri HesabıBanka, banker ve sigorta şirketlerinden sağlanan kısa vadeli borçların izlendiği pasif karakterli hesaptır. Bu hesapla ilgili olarak tahakkuk eden faizler için 780 Finansman Giderleri hesabı borçlandırılır. Kredi hesap ya da borçlu cari hesap kavramları ile ifade edilir.


                                                     BANKA KREDİLERİ

1.  NAKİT KREDİLER                                                      

a) İskonto                                                                           

b) İştira

c)  Avans kredisi

d) Borç cari hesap

– Açık Krediler

– Kefalet Karşılığı Krediler

– Maddi Teminat Karşılığı Krediler

2. NAKİT OLMAYAN KREDİLER

  – Teminat Mektubu


1. Nakit Olmayan Krediler Nelerdir?

– Bankaların yurtiçinde ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine bir malın teslimi; bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konulardan muhatap kuruluşlara hitaben verdikleri ve söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi durumunda mektup bedelinin koşulsuz ödenmesi yükümlülüğünü içeren garanti belgelerine teminat mektubu denir.

– Teminat mektubu bin nakit hareketi olmadığından banka faiz yerine komisyon alınır.

– Teminat mektubunun kayıt zorunluluğu yoktur. İstenirse 900 Nazım Hesaplarda izlenir. Kayıt zorunluluğu olan bankaya verilen komisyondur.


ÖRNEK SORU:

İşletme, açılan bir ihaleye girebilmek için Akbank tan 50.000 TL tutarlı bir teminat mektubu almış ve karşılığında aynı bankadaki mevduat hesabından 1.000 TL komisyon ödemiştir.

____________________________/__________________________________

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.                  1.000

                   102 BANKALAR HS.                                        1.000

                    ·  Akbank

____________________________/__________________________________

900 BORÇLU NAZIM HS.                                  50.000

                   910 ALACAKLI NAZIM HS.                                50.000

____________________________/__________________________________


2.  Nakit Krediler Nelerdir?

– Banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilerin izlendiği hesaptır.

– Bilançonun pasif kısmında yer alır.

– Bankaya olan kredi borcundan artış olduğu zaman hesap alacaklandırılırken azalış olduğu zaman hesap borçlandırılır.

Alacak kalanı verir. Kalan tutar işletmenin bankalara olan mevcut kredi borçlarını gösterir.

– Kredi alanın imzasından başka bir teminata dayanmayan krediye açık kredi denir.

– İşletmenin kefil gösterdiği kişilerin itibarına karşılık verilen kredilere kefalet karşılığı krediler denir.

– İşletmenin bankanın kabul ettiği duran varlık senet tahvil vb. değerler karşılığı verilen krediye maddi teminat karşılığı kredi denir.

– Banka almış olduğu teminat karşılığında marj denilen ve yüzde ile ifade edilen kısım kadar eksik ödeme yaparak kendisini güvenceye alır.

– Yabancı para ile sağlanan kredi nedeniyle ortaya çıkan kur farkı giderleri ve dönem sonunda hesaplanan faizler 780 Finansman Giderleri Hesabının Borcuna kaydedilir veya kredinin kullanıldığı işin maliyetine yazılır.


ÖRNEK SORU:

İşletme, Halkbank’tan aldığı dekonta göre kredi hesabına 500 TL faiz tahakkuk ettiğini görmüştür. Yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır.

____________________________/__________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                      500

                   300 BANKA KREDİLERİ HS.                              500

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme, İş Bankası senet karşılığı 240.000 TL limitli bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. Bu kredi anlaşması gereğince bankaya 4 adet toplam 300.000 TL tutarında senet teminat olarak verilmiştir kredi tutarı mevduat hesabına aktarılmıştır.

Senetlerin bankaya teminat olarak verilmesi;

____________________________/__________________________________

121 ALACAK SENETLERİ HS.                             300.000

  – Teminattaki Alacaklar

                   121 ALACAK SENETLERİ HS.                             300.000

                     – Cüzdandaki senetler

____________________________/__________________________________

Kredinin mevduat hesabına aktarılması;

____________________________/__________________________________

102 BANKALAR HS.                                     240.000

                   300 BANKA KREDİLERİ HS.                                240.000

____________________________/__________________________________

Banka, dönemsel 3 aylık faizin yıllık % 15 faiz oranı ile hesaba tahakkuk ettirildiği bildirilmiştir;

Faiz Gideri= Anapara x Faiz Oranı x Vade

                    = 240.000 x 0.15 x 3 / 12                                                     

                   = 9.000 TL

____________________________/__________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ                             9.000

                      300 BANKA KREDİLERİ HS.                           9.000

____________________________/__________________________________

Banka 45.000 TL tutarındaki senedi tahsil ettiğini ve işletmenin kredi hesabından düştüğünü bildirmiştir.

____________________________/__________________________________

300 BANKA KREDİLERİ HS.                              45.000

                            121 ALACAK SENETLERİHS.                              45.000

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

1.  İşletme, Akbank 50.000 $ kredi almıştır. İşlem tarihinde 1 =1,50 TL’dir.

2.  Vade sonunda banka tarafından krediye 600 € faiz yürütülmüştür. Anapara ve faizi 1=1,6 TL kurundan bankadaki vadesiz mevduat hesabından ödenmiştir.

Kredinin alındığı tarihte yapılacak kayıt

____________________________/__________________________________

102 BANKALAR HS.                                   75.000

                       300 BANKA KREDİLERİ HS.                           75.000

____________________________/__________________________________

Kredinin geri ödeme tarihindeki kaydı;

Yabancı para üzerinden alınan banka kredileri işlemin yapıldığı kur üzerindeki kur üzerinden, TL karşılığı ile kaydedilir. Ödeme sırasında oluşan fark borçlanmanın maliyeti olarak kabul edilir. 780 Finansman Giderleri hesabına izlenir.

Faiz Gideri (600 $ x 1,60 TL)                   = 960 TL

Kur Farkı (1.60 – 1.50 x 50.500)             = 5.000 TL

Finansman Giderleri                               = 5.960 TL

____________________________/__________________________________

300 BANKA KREDİLERİ HS .                             75.000

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                       5.960

                                      102 BANKALAR HS.                                        80.960

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

Maliyet hesaplanmasında 7/A seçeneği uygulayan bir işletme, İş bankasından kısa vadeli 80.000 € kredi almış 1 € = 1,80 TL kuru ile kredi hesabına aktarmış. Yıl sonunda 1 € = 1,90 TL olduğuna göre yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Kur Farkı (1,90-1,80)            = 0,10

TL karşılığı (80.000 x 0,10 ) = 8.000 TL

Yabancı para olarak kullanılan ve kullanıldığı tarihte TL’ye çevrilen kredilerin bilanço günündeki kur üzerinden değerlendirilerek TL karşılıkları bilanço günündeki değere eşittir.

____________________________/__________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                       8.000

                            300 BANKA KREDİLERİ NHS.                                      8.000

____________________________/__________________________________

Yukarıdaki örnekte sene sonunda kur 1 € =1,70 TL olsaydı gereken kayıt aşağıdaki gibi olurdu.

____________________________/__________________________________

300 BANKA KREDİLERİ HS.                                 8.000

                          780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                               8.000

____________________________/__________________________________

Kurda meydana gelen düşme nedeniyle finansman giderlerinde bir azalma meydana geleceğinden 780 Finansman Giderleri hesabının alacağına kayıt edilir.


ÖRNEK SORU:

1- 15.11.2016 tarihinde işletme bankadan 100.000 $ kredi almıştır. İşletme gününde kur 1  $= 1,45 TL’dir. Kredi işletmenin bankadaki döviz tevdiat hesabına aktarılmıştır.

2- Bilanço gününde işletme hesaba 500 $ faiz hesaplanmıştır. Dönem sonunda 1 $= 1,50 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

3- 15.02.2017 tarihinde vade bitiminde kredinin toplam 1.000 $’lık faizi ve anaparası bankadaki vadesiz tevdiat hesabından virman yapılarak geri ödenmiştir. Geri ödeme tarihinde 1 $=1,60 TL’dir.

4- 15.02.2017 tarihinde vade bitiminde kurun 1 $=1,48 TL olması halinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

Kredi alındığında yapılacak kayıt;

____________________________/__________________________________

102 BANKALAR HS.                                                   145.000

                        300 BANKA KREDİLYERİ HS.                            145.000

____________________________/__________________________________

İşletme krediyi aldığında parayla ölçme kavramı gereğince 10.000 $’ın TL karşılığı olan (100.000 x 1,45 TL) 145.000 TL’yi yevmiye kaydında gösterecektir.

İşletmenin dönem sonu itibariyle yapacağı kayıt;

İşletme dönem sonunda kur farkını ve biten yıla ilişkin kredisini hesaplamış olduğu döneme ait faizi Finansman Giderleri hesabının borcuna yazacaktır. Bankaya olan borç kurdaki değişmeden dolayı artacağından Banka Kredileri hesabının alacağına kaydetmektedir. Döneme ilişkin faiz ise banka tarafından değil de işletme tarafından hesaplanıp kayda alındığından Gider Tahakkukları hesabının alacağına yazılacaktır.

Kur Farkı (1,50-1,45) x 100.000 $ = 5.000 TL

Dönem faizi (500 x 1,50 TL) = 750 TL (15.11.2016-31.12.2017 tarihleri arası)

____________________31.12.2016__________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                       5.750

                   300 BANKA KIREDİLERİ HS.                                       5.000

                  381 GİDER TAHAKKUKLARII HS.                                    750

____________________________/__________________________________

İzleyen yılsonunda yapılacak kayıt;

İşletme yıl sonunda söz konusu borcu (100.000 $ anapara ve 500 $ faizi) 31.12.2016 tarihli kur olan 1.50 TL kuru ile değerlemişti. Ancak izleyen yıl vade sonunda, geçerli olan 1,60 TL kuru ile yeniden değerlemeyerek aradaki farkı ve 2017 yılına ait olan 500 $lık faizini, Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedecektir. Buna ilave olarak vade sonun olması ve borcun ödeniyor olması nedeniyle Gider Tahakkukları hesabını da kapatmak için borçlu kaydedecektir.

Kur Farkı ( 1,60- 1,50) x 100.500 $ = 10.050 TL

Dönem Faizi ( 500 $ x 1.60 TL )      =      800      ( 01.01.2017- 15.02.2017 tarihleri arası )

                                                       =  10.850 TL

_____________________15.02.2017_________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                10.850

381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                      750

                   300 BANKA KREDİLERİ HS.                                                 11.600

______________________15.02.2017________________________________

300 BANKA KREDİLERİ HS.                                        161.600

                            102 BANKALAR HS.                                                                    161.600

____________________________/__________________________________

Vade sonu dolar kurunun 1 $ = 1,48 TL olması halinde yapılacak kayıt;

İşletme yılsonunda söz konusu borcu ( 100.000 $ anapara ve 500 $ faizi ) 31.12.2016 tarihli kur olan 1,50 TL kuru ile değerlemişti. Ancak vade sonunda oluşan kurun daha aşağıda bir değerde olması işletmenin bankaya olan borcunda azalma meydana getirecektir. Yılsonunda, o günkü kur ile değerlemiş olduğu 100.500 $’da meydana gelen (100.500 $ x ( 1,50 TL – 1,48 TL ) 2.010 TL düşüşü Önceki Dönem Gelir Ve Karları hesabının alacağına kayıt edecektir. Ayrıca 2017 yılına ait 01.01.2017 – 15.02.2017 tarihleri arasına denk gelen faizi olan ( 500 $ x 1,48 TL ) 740 TL’yi Finansman Giderleri hesabının borcunda gösterecektir. 2017 yılına ait faiz giderinin, kurda meydana gelen düşüş nedeniyle elde gelirden daha az olması nedeniyle, toplamda bankaya olan borçta 520 TL’lik bir düşüş söz konusudur. Bundan dolayı da tahakkuk kaydında Banka Kredileri hesabının borcuna kaydedilecektir.

_______________________15.02.2017_______________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                          740

381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                            750

300 BANKA KREDİLERİ HS.                                                  520

                   681 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI HS.                           2.010

_______________________15.02.2017_______________________________

300 BANKA KREDİLERİ HS.                                                 149.480

                   102 BANKALAR HS.                                                                    149.480

____________________________/__________________________________


ÖRNEK SORU:

İşletme, bir kredi kuruluşundan 01 Aralık 2016 tarihinde 2 ay vadeli  % 15 faizle 120.000 TL kredi almıştır. Faiz kredi ile birlikte ödenecektir.

31 Aralık 2016 tarihinde yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

31 Aralık tarihine kadar geçen süre 1 aydır. Bu nedenle dönem sonunda 1 aylık faiz giderinin hesaplanması gerekir;

Faiz Gideri= Anapara X Faiz Oranı x Vade

                  = 120.000 x 0,15 x 1/12

                  = 1.500 TL

_____________________31.12.2016_________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                1.500

                 381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                    1.500

____________________________/__________________________________

Vade bitiminde yapılacak kayıt;

Vade sonunda 2 aylık faiz gideri hesaplanıp, ödeme yapıldığı için gider tahakkukları hesabı kapatılmalıdır;

Faiz Gideri= Anapara x Faiz Oranı x Vade

                              =  120.000 x 0,15 x 2/12

                              = 3.000 TL

____________________01.02.2017__________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                        1.500

381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.                          1.500

300 BANKA KREDİLERİ HS.                            120.000

                   102 BANKALAR HS.                                                         123.000

____________________________/__________________________________


2002 KPSS SORUSU:

____________________________/__________________________________

SATICILAR HS.                                                        XXX

                   BANKA KREDİLERİ HS.                                             XXX

____________________________/__________________________________

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Satıcılara borç ödenmesine

B) Satıcılara avans verilmesine

C) Satıcılara kredi açılmasına

D) Satıcıların işletmeye kredi vermesine

E) Satıcıların kredi hesabına para yatırması

CEVAP: A


2008 KPSS SORUSU:

____________________________/__________________________________

BANKA KREDİLERİ HS.                             15.000

                   ALACAK SENETLERİ HS.                                              15.000

____________________________/__________________________________

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacak Senedinin tahsiline

B) Alacak Senedi karşılığı kredi alınmasına

C) Alacak Senedinin ciro edilmesine

D) Alacak Senedinin teminata verilmesine

E) Bankadan Kredi çekilmesine

CEVAP: A


2010 KPSS SORUSU:

İşletme dönem sonu itibariyle tahakkuk eden kredi faiz tutarını hangi hesaba ve ne şekilde kayıt etmelidir?

A.  Finansman giderleri hesabının borcuna

B.  Banka kredileri hesabının borcuna

C.  Gider tahakkukları hesabının borcuna

D. Gelir tahakkukları hesabının borcuna

E.  Bankalar hesabının borcuna

Çözümleme:

Kredi hesabına (borçlu cari hesap) tahakkuk eden faiz için aşağıdaki kayıt yapılmalıdır.

____________________________/__________________________________

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.                                XX

                   381 GİDER TAHAKKUKLARI HS.                                  XX

____________________________/__________________________________

CEVAP: A


ÖRNEK SORU:

İşletme, 100.000 TL değerli devlet tahvilini kredi talebinde bulunduğu iş bankasına teminat olarak verip % 20 marjı avans kredisi çekerek aynı banka nezdindeki vadesiz hesabına yatırmıştır.

1.  Teminata verilen tahviller için yapılması gerekmen kayıt nasıl olmalıdır?

____________________________/__________________________________

112 KAMU KES HAHVİL SENET VE BONALARI HS                     100.000

–  Teminata verilen senetler

                   112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONALARI HS                           100.000

                     – Cüzdandaki Senetler

____________________________/__________________________________

2. Kredi alındığında yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır.

Marj Tutarı (100.000 X 0,20) 20.000 TL olacağına göre işletmenin kullanacağı toplam kredi tutarı 80.000 TL’dir.

____________________________/__________________________________

102 BANKALAR HS                                        80.000

                   300 BANKA KREDİLERİ HS                                         80.000

                    – İş Bankası

____________________________/__________________________________

3.  Vade bitiminde hesaplanan 7.000 TL faiz gideri ile anapara aynı bankadaki mevduat hesabından ödenmiş ise yapılması gereken kayıt nasıl olmalıdır?

____________________________/__________________________________

300 BANKA KREDİLERİ HS                                  80.000

–     İş Bankası

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS                           7.000

                               102 BANKALAR HS                                                    87.000

____________________________/__________________________________


<<<<< Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı, İşleyişi, Örnekleri ve Açıklamaları >>>>>


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 3 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

kudret - istanbul
06 Şubat 2015 - 08:32

sitenizi sürekli takip ediyorum.

Muhasebe Defteri - orhan-hoca.site
10 Şubat 2015 - 22:33

Teşekkür ederiz orhan-hoca.site sitesi olarak.

biryazilim - ankara
24 Ekim 2015 - 13:13

güzel ve emek verilmiş bir çalışma, tşk…

DMCA.com Protection Status