Banka Hizmet İşlemleri Modül Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa » Modül Ölçme ve Değerlendirme Soruları » Banka Hizmet İşlemleri Modül Değerlendirme Soruları ve Cevapları
Modül Ölçme ve Değerlendirme Soruları kategorisinde bulunan bu haber 24 Nisan 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.242 kişi bu yazıyı okumuştur.

Banka Hizmet İşlemleri Modül Değerlendirme Soruları ve Cevapları

banka işlemleri modül değerlendirme1. Havale gönderilirken müşteriden tahsil edilen havale tutarı ve havale masrafları (gönderen şubede), yapılacak muhasebe kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 290 ŞUBELER CARİ HESABI

B) 760 BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ

C) 010 KASA

D) 300 TASARRUF MEVDUATA

 

2. Banka şubesine havale gelmesi durumunda yapılacak ilk muhasebe kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 394 ÖDEME EMİRLERİ / 394.01 Ödenecek Havale

B) 300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y) – Vadesiz

C) 010 KASA

D) 280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR / 208.04 Dekontu Beklenen Muameleler

 

3. Havale işlemlerinde havaleyi alan banka şubesinin, havaleyi ödedikten sonra yapacağı muhasebe kaydında alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 394 ÖDEME EMİRLERİ / 394.01 Ödenecek Havale

B) 280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR / 208.04 Dekontu Beklenen Muameleler

C) 010 KASA

D) 290 ŞUBELER CARİ HESABI

 

4. Bir senedin yenilenmesinde alınan komisyona ne ad verilir?

A) Acyo

B) Virman

C) İskonto

D) Ankes

 

5. Bankaya tahsil edilmek üzere verilen 5.000,00 TL tutarındaki senetten %5 faiz, %0,1 komisyon ve % 5 BSMV kesiliyor.Buna göre kesintiler toplamı ne olacaktır?

A) 525,00 TL

B) 550,00 TL

C) 275,25 TL

D) 307,75 TL

 

6. Bir senet iştiraya alınıyor ve iştira işlemleri yapılarak net tutar müşterinin Vadesiz Ticari Mevduat Hesabı’na alınıyor. Bu durumda borçlu hesap ne olacaktır?

A) 500 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDAN ALINAN FAİZ

B) 102 İŞTİRA SENETLERİ / 102.11 Diğer Müşteriler

C) 700 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

D) 304 RESMÎ – TİCARİ VE DİĞER KURUMLAR MEVDUAT HESABI

 

7. İskonto senetleri tahsil edildiğinde yapılan yevmiye kaydında alacaklı hesap ne olacaktır?

A) 100 İSKONTO SENETLERİ HESABI

B) 010 KASA

C) 290 ŞUBELER CARİ HESABI

D) 102 İŞTİRA SENETLERİ HESABI

 

8. Tahsil senetleri portföye alınırken hazırlanan (şehir içi ve vesikasız senetlerde) doldurulan basılı evrakın ikinci yaprağına ne ad verilir?

A) Refakat ve bağlama fişi

B) Risk föyü

C) Servis föyü

D) Vade föyü

 

9. Vadesi işleyen 90 gün içinde tahsil edilemeyen senet tutarı hangi hesaba aktarılarak bekletilir?

A) 176 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR

B) 172 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER

C) 180 ÖZEL KARŞILIKLAR

D) 171 TASFİYE OLANACAK ALACAKLAR / TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR

 

10. Vadesinde tahsil edilemeyen senedin protesto masrafı kimden alınır?

A) Tahsili gerçekleştiremeyen banka şubesinden

B) Müşteriden

C) Senet muhatabından

D) Masraf alınmaz.

 

11. Kredilerde, borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya verilen mektuba ne ad verilir?

A) Römiz mektubu

B) Teminat mektubu

C) Vusul iş’ar mektubu

D) Risk mektubu

 

12. Bankaların düzenledikleri teminat mektubu karşılığında müşteriden aldıkları komisyon oranını kim belirler?

A) BDDK belirler.

B) Merkez Bankası belirler.

C) Bankalar belirler.

D) Bakanlar Kurulu belirler.

 

13. Kredi kullandırma aşamasında tespit olunan faiz oranının vade sonuna kadarn değiştirilmediği, faiz ile vergi ve sair kesintilerin, üzerinde mutabık kalınan dönemlerde, anaparanın ise kredi vadesi sonunda bir kerede ödendiği kredi türü hangi kredi türüdür.

A) Dönem kredisi

B) Kurumsal kredi

C) Rötatif kredi

D) Spot kredi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kredi talebinin sebebi olamaz?

A) Tasarruf etmek

B) Sermayelerini güçlendirmek

C) Eskiyen mallarını ve teçhizatlarını yenilemek

D) Üretime sokulmayan stokları finanse etmek

 

15. Bankaların faiz ve komisyon üzerinden kestikleri BSMV (Bankacılık ve Sigorta

Muameleleri Vergisi) hangi kanuna göre belirlenir?

A) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

B) Türk Ticaret Kanunu

C) Gelir Vergisi Kanunu

D) Borçlar Kanunu

 

16. Bankadan kredi talebinde bulunan devlet memurundan aşağıdaki belgelerden hangisi istenir?

A) Maaş bordrosu

B) Ticaret sicil kaydı

C) Çalışma belgesi

D) Sicil raporu

 

17. Lehine kredi tespit edilen bütün gerçek kişilerden kredi kullandırmadan önce ve tüm kredileri kapsayacak şekilde alınan imzalı belgeye ne ad verilir?

A) Hesap Durum Belgesi

B) Genel Kredi Sözleşmesi

C) Ana Sözleşme

D) Kefalet Mektubu

 

18. Senet karşılığı kredinin teminatını oluşturmak üzere Arda Kolektif. Ş. tarafından verilen nominal değerli senet rehin bordrosuna bağlanarak teslim alındığında yapılacak muhasebe kaydında borçlu hesap ne olacaktır?

A) 984 EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER/ BIRAKANLAR / … Arda Kolektif. Ş.

B) 116 KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER

C) 982 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER / 982.10 Rehinli Kıymetler / Teminat senetleri

D) 112 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAAT KREDİLERİ

 

19. Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi işlemlerinin sonucunda doğabilecek risk kaynaklarından değildir?

A) Kredinin ödenmemesi riski

B) Faiz değişme riski

C) Kredi alanın krediyi farklı şekilde kullanma riski

D) Para değişikliğine bağlı risk

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara gelecek kelimelerin bulunduğu cevap şıkkını işaretleyiniz.

20. Kredi faizi kısa, orta ve uzun vadeli olmasına bağlı olarak kredi türüne göre tahsil edilir. Ancak dönem içinde …… tabloların düzenlenmesi gerektiği için …….. sonunda bütün kredilerin işlemiş faizleri tahakkuk yoluyla gelirlere yansıtılır.

A) Mali, her ay

B) Gelir, her ay

C) Mali, üç ay

D) Gelir, üç ay

 

21. Mevduat sahibi başka bir bankada …….olan bir kişiye veya …………. başka bir banka şubesindeki hesabına (virman) para göndermek istediğinde hesabının bulunduğu bankaya başvurararak EFT talimatı verir.

A) Kredisi, hesabının

B) Hesabı, kendisinin

C) Kredisi, kendisinin

D) Kredisi, işletmenin

 

22. Bankalar, müşterilerinin ……………. oldukları senetleri onlara vekaleten tahsil eder. Tahsil edilecek senet, müşterinin bulunduğu ilde olabileceği gibi başka bir ilde de olabilir. Müşteri, tahsil edilmesini istediği senet ile birlikte senede ilişkin bilgileri bir bordroya yazarak bankaya verir.

A) Borçlusu, protestoya

B) Borçlusu,senede

C) Alacaklısı, bordroya

D) Alacaklısı, protestoya

 

23. Senetler servisine gelen ……. senetleri, tanzim, ciro ve pul bakımından incelenir. Ciroların düzenli ve vekilliği kapsamış olması gerekir. Aksi hâlde ….. …….. sahibi olmayan borçlu, senedi ödemede zorluk çıkarabilir.

A) Tanzim, kötü niyet

B) Tanzim, iyi niyet

C) Tahsil, kötü niyet

D) Tahsil, iyi niyet

 

24. Bankalar, tahsil senetleri komisyon ve masrafları için Merkez Bankasınca tespit edilen "…….. ………" tarifesi uygularlar. Tarifenin uygulanmasında; piyasanın genel ve ……….. durumu; şubelerinin para ve ankes olanağı, müşterilerin banka ile olan ilişkileri göz önünde tutulur.

A) Asgari hadler, ekonomik

B) Asgari ücret, özel

C) Asgari ücret, ekonomik

D) Asgari hadler, özel

 

25. Protesto, ticari senetlerde söz konusudur. Ticari senetteki alacaktan doğan …… hakkını kullanabilmek için kabul etmeme ve ödememe halini zamanında …………

etmek gerekir.

A) Faiz, protesto

B) Rücu, protesto

C) Faiz, ödemek

D) Rucu, ödemek

 

26. Tahsile alınan senet, kabul ettirilecek …….. ise aynı gün ve en geç ……. …….. muhataba ibraz edilmelidir. Kabul olunmadığı takdirde vadeden önce kabul etmeme protestosu çekilir.

A) Poliçe, ertesi gün

B) Poliçe, bir hafta sonra

C) Çek, ertesi gün

D) Çek, bir hafta sonra

 

27. Vadesinde tahsil edilemeyen senetlerin protesto işlemi ……….. senetlerinde senedi iskonto eden şube, iştira senetlerinde ise senedin ………. gönderildiği şube veya muhabir tarafından gerçekleştirilir.

A) İskonto, tahsile

B) Tahsil, tahsile

C) Tahsil, protestoya

D) İskonto, protestoya

 

28. Kredi işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde .. ……… başlayan hesapların …… karakterli nakit krediler hesaplarını ifade eder.

A) 1.koduyla, pasif

B) 1.koduyla, aktif

C) 2.koduyla, pasif

D) 3 koduyla, aktif

 

29. Maddi varlıklar teminat olarak alındığında senet ve menkul kıymetler …………. değerleri, emtia ve gayrimenkul gibi varlıklar ise …………. değerleri üzerinden nazım hesaplara kaydedilir.

A) Sabit, değişken

B) Normal, değişken

C) Sabit, ekspertiz

D) Nominal, ekspertiz

 

30. Bir ay sonunda yapılan tahakkuk işlemi izleyen ayın başında …….. ve o ayın sonunda, ay sonundaki ………. göre, yeniden tahakkuk işlemi yapılır.

A) Kaydedilir, adete

B) Kaydedilir, adete

C) İptal edilir,adete

D) İptal edilir, adete

 

31. Müşterinin mevduat hesabının ……….. olmadığı durumlarda veya müşterinin limitini tamamen kullanmış olması durumunda tahakkuk edilen faiz, komisyon ve kesilen vergi kredi hesabına borç yazılması ……… ……….. uygulamasında mümkündür.

A) Uygun, cari hesap

B) Uygun, aktif hesap

C) Açık, cari hesap

D) Açık, aktif hesap

 

32. Kısa vadeli avanslarda genellikle faiz, komisyon ve vergi kredi dönemi sonunda …… ……. ile birlikte tahsil edilerek …….. kapatılır.

A) Anapara, kredi

B) Anapara, hesap

C) Kredi faizi, kredi

D) Kredi faizi, hesap

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 C

2 D

3 C

4 A

5 C

 

6 B

7 A

8 C

9 D

10 B

 

11 B

12 C

13 D

14 A

15 C

 

16 A

17 B

18 C

19 C

20 A

 

21 B

22 C

23 D

24 A

25 B

 

26 A

27 A

28 B

29 D

30 C

 

31 A

32 A

 

<<<<< Banka İşlemleri Dersi Modül Ölçme Değerlendirme Soruları >>>>>

Bir önceki yazımız olan Diğer Mevduatlar başlıklı makalemizde Bankalararası Mevduat, Diğer Kuruluşlar Mevduatı ve diğer mevduat hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Banka İşlemleri Dersi Modül Ölçme Değerlendirme Soruları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/banka-islemleri-dersi-modul-olcme-degerlendirme-sorulari.html
24 Nisan 2014 - 15:18

[…] Değerlendirme 1 Soru Cevapları Banka Dersi Hizmet İşlemleri Modülü Bulmaca Sorusu Banka Hizmet İşlemleri Modül Değerlendirme Soruları ve Cevapları Banka Hizmet İşlemleri Modül Değerlendirme 4 Soru ve Cevapları Banka Hizmet […]

DMCA.com Protection Status