Banka İşlemler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Test Sınavı ve Cevapları

Ana Sayfa » Yazılı Soruları » Banka İşlemleri Yazılıları » Banka İşlemler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Test Sınavı ve Cevapları
Banka İşlemleri Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 01 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.134 kişi bu yazıyı okumuştur.

……………….. LİSESİ ……………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BANKA İŞLEMLERİ DERSİ

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1. Cümlede verilen boşlukları doldurunuz, “………………… Bankaları, tarımla uğraşanların, ………….. ihtiyaçlarını karşılama işlemini yapar.”

A) Sanayi, kredi

B) Ziraat, kredi

C) İş, finansal

D) Yatırım ve Kalkınma, finansal

 

2. Cümlede verilen boşlukları doldurunuz, “Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın ilk …………….. açılmasına, bu konuda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, …………….’nun en az ……… üyesinin aynı yönde oyuyla alınacak kararla izin verilir.”

A) Merkezinin, merkez bankası, beş

B) Şubesinin, BDDK, yedi

C) Şubesinin, Bakanlar Kurulu, dört

D) Şubesinin, BDDK, beş

 

3. Banka ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Millî kelimelerini kimin izniyle koyabilirler?

A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kararı ile

B) Bakanlar Kurulu kararı ile

C) Merkez Bankası Genel Müdürlüğünün izni ile

D) TBMM’den çıkacak karar ile

 

4. “Bankaların Ticaret unvanında Anonim Şirket kelimesinin bulunması zorunludur.” cümlesi doğrumudur?

A) Doğru       B) Yanlış

 

5. Bankalar şirket merkezlerini değiştirdiklerinde, değişikliği nasıl duyurmak zorundadırlar?

A) A. Gazetelerde ilan ederek

B) Radyo ve Televizyonlardan duyurarak

C) Ticaret siciline tescil ettirerek, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirerek

D) Adres değişikliği internetten yayınlanır.

 

6. Bankaların kuruluş aşamalarında Merkez Bankası’nın görevi nedir?

A) Bankaların kuruluş sermayelerine katkıda bulunur.

B) Ana sözleşmelerini imzalar.

C) Bankaların merkezini belirler.

D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Merkez Bankası’nın görüşü doğrultusunda kuruluşu onaylar.

 

7. Cümledeki boşlukları doldurunuz, “Sermayelerinin tümü ………., yani kamu adına ……….. ya da diğer kamu tüzel kişilerine ait bankalar devlet bankalarıdır. T.C Ziraat Bankası gibi.”

A) Şirketlere, kamu

B) Kamuya, hazineye

C) Kamuya, devlete

D) Devlete, kamuya

 

8. Cümledeki boşlukları doldurunuz, “Özel sektör ile ……. sektörün belirli oranlarda sermaye koymaları ile kurulan bankalar …………. sermayeli bankalardır.

A) Kamu, karma

B) Mahallî, özel

C) Kamu, özel

D) Devlet, karma

 

9. Cümledeki boşlukları doldurunuz, “T.C. Merkez Bankası ………… şirket olarak kurulmuş olup, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu ile Banka statüsü dışında kalan durumlarda ……..………kurallarına tabidir.”

A) Limited, özel hukuk

B) Komandit, banka hukuku

C) Anonim, özel hukuk

D) Anonim, Banka hukuku

 

10. Cümledeki boşlukları doldurunuz, “Bankalar: Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız……… değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, ……….. değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.”

A) isim, adres

B) adres, merkez

C) unvan, adres

D) merkez, adres

 

11. Cümledeki boşlukları doldurunuz, “Bankalarda, şirket ana sözleşmesinin, ………… …………. Kanununun 279 uncu maddesinde yer alan hususları içermesi, ana sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından imzalanarak ………. tasdik ettirilmesi şarttır.”

A) Bankacılık, merkez bankasına

B) Bankacılık, notere

C) Türk Ticaret, notere

D) Türk Ticaret, merkez bankasına

 

12. Cümledeki boşlukları doldurunuz, “Bankalarda, Kredi açma yetkisi ………. ……….. aittir. Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ……… …………… veya genel müdürlüğe devredebilir.”

A) yönetim kuruluna, kredi komitesine

B) denetleme kuruluna, yönetim kuruluna

C) yönetim kuruluna, şube müdürlerine

D) genel kurula, kredi komitesine

 

13. Hangi bankalar ülkelerinin para politikasını belirler?

A) Ticaret Bankaları

B) Sanayi ve Kalkınma Bankaları

C) Merkez Bankaları

D) Devlet Bankaları

 

14. BDDK, Bankaların Bankalar Kanunu’nda belirlenen önlemleri almaması veya alınan önlemlere rağmen sorunların giderilmemesi durumunda ilk olarak ne gibi bir karar alır?

A) Durumu ilgili birimlere bildirir.

B) Bankayı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devreder.

C) Bankaya kapatma kararı verir.

D) Önce faaliyet kısıtlamasına veya geçici olarak durdurma kararı alır.

 

15. Banka müfettişleri, bankaları denetledikten sonra teftiş raporlarını nereye göndermek zorundadır?

A) Merkez Bankası’na

B) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na

C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna

D) Bakanlar Kuruluna

 

16. “Kuruluş ya da Türkiye’de şube açma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şarttır.” doğru mudur?

A) Doğru       B) Yanlış

 

17. Nakit para ve para yerine geçen her türlü araç ve senetlerin alım satımını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Efektif

B) Kambiyo

C) Döviz Paritesi

D) Evalüasyon

 

18. Döviz kavramının aksine …………kur, çek, senet, poliçe ve hazine bonosu gibi ödeme araçlarını kapsamaz. Efektif satış kuru, ………. satış kurundan genellikle daha yüksektir?

A) Nominal, döviz

B) Doviz, nominal

C) Efektif, döviz

D) Efektif, nominal

 

19. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki …….. parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değerine döviz …………. denir.

A) Ülke, satışı

B) Ülke, alışı

C) Ülke, kuru

D) Ülke, paritesi

 

20. Efektif ……… kuru genellikle döviz satış kurundan daha yüksektir. Bu iki fiyat arasındaki fark, "kur ……" veya "kur ……." olarak bilinir.

A) Satışı, farkı, makası

B) Alışı, farkı, makası

C) Satışı, alışı, makası

D) Alışı, satışı, farkı

 

21. Kambiyo mevzuatı ile ilgili kararları alma yetkisi kime aittir?

A) BDDK

B) Merkez Bankası

C) Bakanlar Kurulu

D) TMSF

 

22. Kambiyo işlemlerinde Efektif Vaziyeti Hesabı borçlandığında, işlemin yabancı para tutarının karşılığı Türk Parası üzerinden yapılınca hangi hesap alacaklanır?

A) 292 EFEKTİF ALIM / SATIM HESABI

B) 011 EFEKTİF DEPOSU

C) 010 KASA HESABI

D) 771 KAMBİYO KÂRLARI HESABI

 

23. Bankamıza gelen müşteri 600 $ karşılığında Türk Lirası alındığında yapılacak ilk muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

__________________________________________________________________

A) 092 EFEKTİF ALIM / SATIM HESABI 500 $

293 EFEKTİF VAZİYETİ 500 $

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

B) 011 EFEKTİF DEPOSU 500 $

293 EFEKTİF VAZİYETİ 500 $

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

C) 011 EFEKTİF DEPOSU 500 $

292 EFEKTİF ALIM / SATIM HES. 500 $

__________________________________________________________________

D) 292 EFEKTİF ALIM / SATIM HES. 500 $

011 EFEKTİF DEPOSU 500 $

____________________________________________________________

24. Efektif satış kuru, satış kurundan daha yüksek olması durumunda, bu iki fiyat arasındaki farka ne denir?

A) Döviz paritesi

B) Döviz spekülasyonu

C) Döviz piyasası

D) Kur farkı

 

25. Kendi adınıza 2.000 €’luk Döviz Tevdiat Hesabı açtırdığınızda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

___________________________________________________________________

A) 011 EFEKTİF DEPOSU               2.000 €

301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI                   2.000 €

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

B) B. 010 KASA HESABI               2.000 €

011 EFEKTİF DEPOSU                            2.000 €

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

C) C. 301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI 2.000 €

011 EFEKTİF DEPOSU                            2.000 €

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

D) D. 010 KASA HESAIB               2.000 €

301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI                   2.000 €

___________________________________________________________________

 

26. Mart ayı sonunda, Banka Döviz Tevdiat Hesabına reeskont kaydı yapmış ise; Yapılan yevmiye kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

B) 295 DÖVİZ VAZİYETİ

C) 611 MEVDUATA VERİLEN FAİZLER

D) 361 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

27. Yurt dışındaki bir bankadan Ankara’da bir bankaya havale gönderilmesi ve bu havalenin Türk parası olarak nakit ödenmesi durumunda 010 Kasa Hesabı alacaklı olur, hangi hesap borçlu olacaktır?

A) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

B) 395 ÖDEME EMİRLERİ

C) 295 DÖVİZ VAZİYETİ

D) 301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI

 

28. Yabancı bankalara yapılan döviz havalelerinde, müşteriden satın alınan döviz alışında, bankanın elde ettiği gelir hangi hesaba kaydedilir?

A) 761 BANKA HİZMETLERİ GELİRLERİ

B) 380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER

C) 771 KAMBİYO KARLARI

D) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

 

29. Bankamız Ulus Şubesi müşterisi Aslı Yener Almanya’daki bir bankaya keşideli çeki tahsil edilmek üzere ciro ederek şubemize vermesi durumunda, Ulus Şubemizin yapacağı kayıtta hangi hesap borçludur?

A) 983 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER

B) 985 EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER / BIRAKANLAR

C) 291 ŞUBELER CARİ HESABI

D) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

 

30. Döviz tevdiat hesaplarından yapılan döviz ödemeleri esas olarak hangi para biriminde açılmış ise o para birimi ile ödenir. Ancak, zorunlu hâllerde,……………. İsteği üzerine veya bankanın müşterinin iznini alarak, ödeme günündeki banka ……… ……… kullanılarak başka bir para birimi üzerinden de ödeme yapılabilir.

A) Müşterinin, döviz kurunu

B) Müşterinin, çapraz kurları

C) Banka müdürünün, inisiyatifini

D) Banka memurunun, çapraz kurları

 

31. Vadesiz mevduata ……. sonlarında ve hesabın kapatılmasında, vadeli mevduata ise ….. …………  tahakkuk ettirilen faizler mudi (Bankaya para yatıran kimse.) hesaplarına alacak kaydedilir.

A) Ay, vade bitiminde

B) Yıl, ay sonlarında

C) Yıl, vade bitiminde

D) 3 ay, yıl sonlarında

 

32. Havale emri verilmesi durumunda banka sabit kur üzerinden “…………… ……………..” hesabını borçlu hesap olarak kaydeder. “023 YURT DIŞI BANKALAR” veya “027 YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER” hesabı alacaklı hesap olarak kaydeder.

A) 294 DÖVİZ ALIM / SATIM HESABI

B) 983 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER

C) 291 ŞUBELER CARİ HESABI

D) 295 DÖVİZ VAZİYETİ

 

33. Bankalar tarafından ……….. ve iştiraya kabul edilen Türk Parası ve Yabancı Para senetlerinin kaydı ………….. niteliktedir.

A) iskonto, aktif

B) İskonto, pasif

C) Tahsil, aktif

D) Tahsil, pasif

 

34. Yabancı ülkede düzenlenmiş bir senet tahsil edilmek üzere bankaya müracaat edilmesi durumunda, senet………… müracaat edilen banka şubesinin bulunduğu şehirden başka bir şehirde ikamet ediyor ise, böyle durumlarda senet ……….. senedi sayılır.

A) Alacaklısı, iskonto

B) Borçlusu, iskonto

C) Borçlusu, iştira

D) Alacaklısı, tahsil

 

35. Müşteri tahsil edilmek üzere yabancı paralı çek verdiğinde Türk paralı çeklerde olduğu gibi; tahsil edilinceye kadar……… hesaplarda tutulur. Senedin ……….. sonra karşılığı müşteriye ödenir.

A) Nazım, tahsilinden

B) Aktif, iştirasından

C) Pasif, iskontosundan

D) Aktif, tahvilinden

 

36. Bedeli belli bir vade sonunda ödenmesi gereken bir senedin ……….. beklenilmeden paraya çevrilmesi işlemine senedin iskonto edilmesi denir. İskonto, bir borcun……….. değeri ile peşin değeri arasındaki farktır.

A) Süresi, gerçek

B) Vadesi, nominal

C) Vadesi, döviz

D) Gelmesi, nominal

 

37. Yılsonlarında yapılan reeskontlar, yeni yılda ters kayıt yapılarak iptal edilmez, mevduatın vade bitim tarihine kadar bu hesapta izlenir. Vade sonlarında ise bu hesabın borcu ile mevduat hesaplarına alacak kaydedilmek suretiyle tasfiye edilir.

A) Doğru       B) Yanlış

 

38. Döviz Tevdiat Hesabına ödenen faizler için kesinlikle Menkul Sermaye İradı Gelir Vergisi, Vergi stopajı faizlerin mevduat hesaplarına kaydedildiği tarihten önce yapılır.

A) Doğru       B) Yanlış

 

39. Bedeli belli bir vade sonunda ödenmesi gereken bir senedin vadesi beklenilmeden paraya çevrilmesi işlemine senedin iskonto edilmesi denir.

A) Doğru       B) Yanlış

 

40. Yabancı paralı çekin karşılığı efektif olarak veya müşterinin isteği üzerine hesaba kaydedilerek de ödenebilir.

A) Doğru       B) Yanlış

 

Puanlama= 2,5 X 40 = 100          

Sınav süresi 40 dakikadır.

Mehmet AYDIN

MUHASEBE ÖĞRETMENİ


BANKA İŞLEMLERİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

 

1 B

2 D

3 B

4 A

5 C

6 D

7 B

8 A

9 C

10 B

 

11 C

12 A

13 C

14 D

15 C

16 A

17 B

18 C

19D

20 A

 

21 C

22 A

23 B

24 D

25 A

26 C

27 A

28 C

29 A

30 B

 

31 C

32 D

33 A

34 C

35 A

36 B

37 A

38 B

39 A

40 A


Banka İşlemleri Dersi Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Muhasebe ve Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ


 

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status