Çalışma Hukuku Ustalık Sorusu ile Cevap Anahtarı

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Çalışma Hukuku Ustalık Sorusu ile Cevap Anahtarı
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 6.332 kişi bu yazıyı okumuştur.

 matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı sorularıÇALISMA HUKUKU USTALIK SORULARI 

1- Çalışma hayatında isçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bütününü kapsayan hukuk dalına ne denir?

a) Medeni hukuk

b) İs hukuku

c) Ceza hukuku

d) Hiçbiri

 

2- Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir iste ücret karşılığı çalışan kimseye ne ad verilir?

a) Çırak

b) Usta

c) İsçi

d) İşveren

 

3- Nitelikleri bakımından en çok 30 is günü süren islere ne ad verilir?

a) Sürekli iş

b) Süreksiz iş

c) Götürü iş

d) Getiri iş

 

4- Birden çok isçinin meydana getirdiği bir takımı temsil ederek bu isçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatı ile işverenle yaptığı sözleşmeye ne ad verilir?

a) Grup sözleşmesi

b) Hizmet sözleşmesi

c) Takım sözleşmesi

d) Hepsi

 

5- İsçilerin topluca çalışmamak suretiyle işyerinde iş durdurmak veya isin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla veya bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak iş bırakmalarına ne ad verilir?

a) Sendika

b) Grev

c) Lokavt

d) Toplu iş sözleşmesi

 

6- Ücret şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zamana göre ücret

b) Götürü ücret

c) Yüzde usulü ücret

d) Hepsi

 

7- Bir isçinin yıllık izine hak kazanabilmesi için deneme süresi dahil en aza ne kadar çalışması gerekir?

a) 6 ay

b) 1 yıl

c) 10 ay

d) 5 yıl

 

8- Çalışma hukukuna kaynaklık eden konular aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deniz hukuku

b) Basın iş kanunu

c) İş mahkemeleri kanunu

d) Hepsi

 

9- Aşağıdakilerden hangisi isçinin borçlarından değildir?

a) Hizmet borcu

b) Sadakat borcu

c) Rekabet etme borcu

d) Ücret ödeme borcu

 

10- İşyerinde işveren adına hareket eden ve sorumluluk alan kişilere ne denir?

a) Patron

b) Tacir

c) İşveren

d) İşveren vekili

 

11- İs kanununa göre aşağıdakilerden hangisi işyeri unsurlarındandır?

a) Arsa, bina

b) Makine, tezgâh

c) Alacak hakları

d) Hepsi

 

12- İs kanuna göre aşağıdakilerden hangisi işyeri unsurlarındandır?

a) Çocuk emzirme hakkı

b) Yemek yeme, dinlenme

c) Muayene yeri

d) Hepsi

 

13- Ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karsı sınırlandırılmamış olan şirkete ne ad verilir?

a) Anonim şirket

b) Kolektif şirket

c) Komandit şirket

d) Hepsi

 

14- Aşağıdakilerden hangisi kambiyon senetlerindendir?

a) Poliçe

b) Emre yazılı senetler

c) Çek

d) Hepsi

 

15- Poliçede taraflar kaç kişidir?

a) İki

b) Üç

c) Beş

d) Hiçbiri

 

16- Aşağıdakilerden hangisi poliçe çeşitlerine girmektedir?

a) Görüldüğünde

b) Görüldükten bir müddet sonra

c) Keşide gününden belli bir süre sonra

d) Hepsi

 

17- Aşağıdakilerden hangisi sicil çeşitlerine girmektedir?

a) Nüfus sicili

b) Tapu sicili

c) Gemi sicili

d) Hepsi

 

18- Aşağıdakilerden hangisi is ve ticari yazıların temel özeliklerindendir?

a) Doğruluk

b) Kısa olmalı

c) Açık olmalı

d) Samimi olmalı

 

19- Aşağıdakilerden hangisi is mektuplarından sayılır?

a) Satış mektupları

b) Kabul mektupları

c) Teyit mektupları

d) Hepsi

 

20- Gidemediğiniz yere kendi gönderdiğiniz temsilci niteliğindeki mektuplara ne denir?

a) Satış mektupları

b) İs mektupları

c) Resmi mektuplar

d) Özel mektuplar

 

21- Aşağıdakilerden hangisi bir yazı çeşididir?

a) İs yazıları

b) Resmi yazılar

c) Özel yazılar

d) Hepsi

 

22- Aşağıdakilerden hangisi is yazıları grubuna girer?

a) Satış mektupları

b) Sipariş mektupları

c) Tahsilat mektupları

d) Kredi mektupları

 

23- Kamu kuruluşlarınca haberleşme amacıyla yazılan yazılara ne ad verilir?

a) Özel yazılar

b) Resmi yazılar

c) İs yazıları

d) Hiçbiri

 

24- Resmi ve is yazılarının dışında kalan ve arkadaşlık ve dostluk için yazılan yazılara ne ad verilir?

a) İs yazıları

b) Resmi yazılar

c) Özel yazılar

d) Hiçbiri

 

25- Çırak olabilmek için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?

a) 13 yasını doldurmuş 19’ undan gün almamış olması

b) En ilköğretim mezunu olması

c) Sağlık durumunun mesleği yapmaya uygun olması

d) Hepsi

 

26- Çıraklık süresi kaç yıldır?

a) 2-3 yıl

b) 5-6 yıl

c) 6-7 yıl

d) 7-8 yıl

 

27- İşletmelerde öğrencileri eğitimi sırasında işyerinin kusurundan dolayı meydana gelecek is kazaları ve meslek hastalıklarından kim sorumludur?

a) İşveren

b) Devlet

c) Sendika

d) Hiçbiri

 

28- Aşağıdakilerden hangisi isçi olmanın şartlarından değildir?

a) İşveren ait bir işyerinde çalışması

b) İşveren ait işyerinde ücret alması

c) Kendi işyerini kurması

d) Bir isin yerine getirilmesi

 

29- Aşağıdakilerden hangisi isçinin görevlerinde biri değildir?

a) İs yapma

b) İşverenin talimatlarına uyma

c) Sadakat borcu

d) Başkalarıyla rekabet etmemek

 

30- Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir iste isçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?

a) İsçi

b) Çalışan

c) İşveren

d) Müvekkil

 

31- Aşağıdakilerden hangisi işverenin isçiye karsı borçlarından biri değildir?

a) Sahsa özel muamele

b) İsçiyi koruma borcu

c) Ücret ödeme borcu

d) İs, alet, taşıt verme borcu

 

32- İsçinin belli veya belli olmayan bir zamanda hizmet görmeyi ve is sahibinin de ona bir ücret vermeyi taahhüt ettiği mukaveleye ne denir?

a) Sözleşme

b) Hizmet akdi

c) Anlasma

d) Vekalet

33- Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinin sona ermesinin sebeplerinden değildir?

a) Sözleşmenin belirtilen sürenin dolması

b) Kanunda yazılı bildirim süresine uymak

c) Taraflardan birinin haklı nedenle fesih etmesi

d) Taraflardan birinin ölümü

 

34- Sürekli hizmet sözleşmesinde deneme süresi ne kadardır?

a) 5 ay

b) 4 ay

c) 3 gün

d) 1 ay

 

35- İsçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinden doğan ortak menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla anayasada belirtilen demokratik esaslara uygun tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ne ad verilir?

a) Kamu kurumu

b) Özel şirket

c) Sendika

d) Devlet

 

36- İs kanununa tabi isçilerin hizmet sözleşmelerinin bu kanunda belirtilen nedenlerden biriyle sona ermesi halinde isçini çalışma sürelerine ve ücretine göre hesaplanan işveren tarafında isçiye ödenmesi gereken para miktarına ne ad verilir?

a) Tanzimat

b) Ücret

c) Borç

d) Kıdem tazminatı

 

37- Özel veya resmi işverenler tarafından isçiye işyeri ilişkilerini göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne denir?

a) Çalışma belgesi

b) Tanıtım belgesi

c) Broşür

d) Hiçbiri

 

38- İşyerinde faaliyetin tam olarak durmasına sebep olacak şekilde, işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir kurulusun verdiği karara uyarak isçilerin topluca isten uzaklaştırılmasına ne denir?

a) Grev

b) İs bıraktırma

c) Lokavt

d) Faaliyet durdurma

 

39-Bir kimseye bir is karşılığında işveren veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanan nakden ödenen tutar nedir?

a) Para

b) Ücret

c) Kredi

d) Yevmiye

 

40- Aşağıdakilerin hangisi ücret hesaplama çeşitlerinden değildir?

a) Getiri usulü ücret

b) Zamana göre ücret

c) Yüzde usulü ücret

d) Götürü ücret

 

41- İsçi teşekkülleri ile işverenler veya işveren teşekkülleri arasında yapılmış bulunan ve is şartlarını, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen yazılı anlaşmalara ne ad verilir?

a) Hizmet sözleşmesi

b) Sendikal anlaşma metni

c) Hizmet akdi

d) Toplu is görüşmesi

 

42- Bir kimsenin geçimini temin edecek en az çalışma ücretine ne denir?

a) Yeterli ücret

b) Maaş

c) Asgari ücret

d) Azami ücret

 

43- Hizmet süresi bir yılda beş yıla kadar olanlara kaç gün izin verilir?

a) 12

b) 19

c) 18

d) 9

 

44- Genel olarak is süresi haftada kaç saattir?

a) 45

b) 40

c) 30

d) 50

 

45- Yedi buçuk saatten fazla süren islerde ara dinlenme süresi kaç saattir?

a) 3

b) 2

c) 1

d) 4

 

46- İs kanunun 67. maddesine göre çalışma için en az kaç yasında olmak gerekir?

a) 14

b) 15

c) 16

d) 17

 

47- Kadın isçiler doğumdan önce ve sonra kaç hafta izin verilir?

a) 6-6

b) 25-20

c) 30-40

d) 40-50

 

48- Şahıslar arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

a) Özel hukuk

b) Ticaret hukuku

c) Kolektif hukuk

d) Siyasal hukuk

 

49- Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?

a) Tacir

b) İşveren

c) Hak sahibi

d) Vesayet sahibi

 

50- Belirli bir konuda belli bir takım bilgilerin islendiği resmi kayıt sistemine ne denir?

a) Ticaret

b) Kayıt sistemi

c) Sicil

d) Cari sistem

 

51- Asağıdakilerden hangisi sicilin etkilerinden değildir?

a) Yapılan kaydın kanıtlayıcı etkisi

b) Bildirici etkisi

c) Yıkıcı etkisi

d) Kurucu etkisi

 

52- Tacirin kullandığı ünvana ne denir?

a) Sanayi ünvanı

b) Maliyeci ünvanı

c) Ticaret ünvanı

d) Hiçbiri

 

53- Aşağıdakilerden hangisi ticarette kullanılan defterlerden değildir?

a) Esas defter

b) Yevmiye defteri

c) Envanter defteri

d) Karar defteri

 

54- İki kimsenin para, mal, hizmet hususlarından dolayı birbirlerindeki alacaklarının ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak istemekten vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak sekline çevirip hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair sözleşmeye ne ad verilir?

a) Kontrat

b) Karşılıklı anlaşma

c) Senet

d) Cari hesap sözleşmesi

 

55- Aşağıdakilerden hangisi cari hesabın sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?

a) Sözleşmedeki sürenin sona ermesi

b) Taraflardan birinin fazla kar etmesi

c) Taraflardan birinin iflas etmesi

d) Hiçbiri orhan-hoca.site

 

56-Asağıdakilerden hangisi bir ticaret şirket çeşidi değildir?

a) Şahsi şirket

b) Kolektif şirket

c) Komandit şirket

d) Limitet şirket

 

57- Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karsı sınırlandırılmamış olan şirkete ne denir?

a) Limitet şirket

b) Kolektif şirket

c) Kooperatif şirket

d) Hiçbiri

 

58- Bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karsı bazı ortaklarının sınırlı bazı ortaklarınınsa sınırsız sorumluluğu bulunan şirket türüne ad verilir?

a) Kolektif şirket

b) Anonim şirket

c) Limitet şirket

d) Komandit şirket

 

59- Bir ünvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolay yalnız mal varlığı ile sınırlandırılmış olan şirkete ne denir?

a) Anonim şirket

b) Limitet şirket

c) Komandit şirket

d) Hiçbiri

 

60- İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkete ne denir?

a) Limitet şirket

b) Anonim şirket

c) Limitet şirket

d) Komandit şirket

 

61- Asağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden değildir?

a) Poliçe

b) Vekâletname

c) Bono

d) Çek

 

62- Kıymetli evrakın “Kambiyo senetleri” grubuna giren ve alacaklı tarafından belli bir süre sonra belli bir meblağın kendisine veya bir başkasına ödenmesi için borçluya yazılan ticari senede ne ad verilir?

a) Poliçe

b) Çek

c) Borç kâğıdı

d) Hiçbiri

 

63- Asağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri değildir?

a) Keşideci

b) Hamil

c) Banka

d) Muhatap

 

64- Poliçe üzerindeki hakların bir başkasına devir edilmesine ne ad verilir?

a) Sermaye devri

b) Devir hakkı

c) Ciro

d) Hiçbiri

 

65- Kıymetli evrakın “Kambiyo senetleri” grubuna giren önceden bankaya yatırılmış belli miktardaki paranın çekilebilmesi için bankaya hitaben yazılan ödeme emrine ne denir?

a) Senet

b) Emirname

c) Ciro

d) Çek

 

66- Ticari ilişkileri düzenleyen ve özel kuruluşlar arasındaki resmi yazılar ile özel yazılar dışında kalan yazılara ne denir?

a) Resmi yazı

b) İs yazısı

c) Kambiyo yazısı

d) Bono

 

67- Aşağıdakilerden hangisi is yazısında olması gereken özelliklerden değildir?

a) Kısa olmalı

b) Açık olmalı

c) Resmi olmalı

d) Samimi olmalı

 

68-Asağıdakilerden hangisi bir yazı çeşidi değildir?

a) İs yazısı

b) Kısa yazı

c) Özel yazılar

d) Resmi yazı

 

69- 1963 yılında çıkan “sendikalar kanunu” ile toplu is sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu gibi temel ilkeler neyin önem kazanmasını sağlamıştır?

a) Vergi hukuku

b) Siyaset hukuku

c) Ceza hukuku

d) İs hukuku

 

70- 2821 sayılı sendikalar kanunu hangi yılda kabul edilmiştir?

a) 1917

b) 1926

c) 1983

d) 1921

 

71-İsçinin işyeri aleyhine olacak davranışlardan kaçınması, isçinin hangi görevleri arasında yer alır?

a) Sadakat borcu

b) Hizmet borcu

c) Talimata uyma borcu

d) Hiçbiri

 

72- Bir kamu kurulusu işveren olabilir mi?

a) Özel sektör yoksa olabilir

b) Hayır olamaz

c) Olabilir

d) Mecbur ise olabilir

 

73- Eğer isçi kendi isteğiyle işyerinden ayrılmışsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Üç aylı ücret tutarı verilir

b) Kıdem tazminatı verilir

c) İki aylık ücret tutarı verilir

d) Hiçbiri

 

74- Kıdem tazminatı hangi ücret üzerinden verilir?

a) Çalıştığı ayların toplam ücreti üzerinden

b) Ortalama ücret üzerinden

c) Son alınan ücret üzerinden

d) Son üç ayda aldığı ücret üzerinden

 

75- İşveren veya işveren vekili ise aldığı her isçiye en geç kaç gün içinde “isçi çalışma ve kimlik karnesi vermek zorundadır?

a) 60 gün

b) 90 gün

c) 120 gün

d) 15 gün

 

76- Sendikalar hangi yüzyılın sonlarına doğru isçi ile işveren arasında bir denge unsuru oluşturmuştur?

a) 21. yüzyıl

b) 17 yüzyıl

c) 19.yüzyıl

d) 14. yüzyıl

 

77- İsçi sendikaları kimler tarafından kurulur?

a) İsçiler

b) Devlet

c) Özel sektör

d) İktisadi teşekküller tarafından

 

78- İsçilerin topluca, topluca ekonomik, sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını koruma ve düzeltmeleri için bir ikna aracı olarak neyi kullanırlar?

a) Lokavt

b) Sözleşme

c) Grev

d) Hizmet akdi

 

79- Aşağıdakilerin hangisinde lokavt uygulanamaz?

a) Özel şirketler

b) Kamu şirketleri

c) Fabrikalar

d) Hastane

 

80- Cari hesap sözleşmesinin feshedilmesi için kaç gün önceden haber vermek lazım?

a) 80

b) 70

c) 95

d) 10

 

81-Limitet şirkette en fazla kaç kişi ortak olabilir?

a) 50

b) 140

c) 150

d) 280

 

82- Kara ve deniz taşımacılığında taşınan malları göstermek için hangi senet düzenlenir?

a) Kara ve deniz ulaşım belgesi

b) Nakliyat belgesi

c) Tasıma senedi

d) Vesayet senedi


                                                          CEVAP ANAHTARI

1-B      2-C      3-B      4-C      5-B      6-D     7-B      8-D     9-D     10-D   11-D   12-D

13-B   14-A   15-B   16-D   17-D   18-D   19-D   20-D    21-D   22-D   23-B    24-C

25-D   26-B   27-A   28-C    29-D   30-C    31-A   32-B   33-B   34-D   35-C    36-D

37-A   38-C    39-B   40-A   41-D   42-C    43-A   44-B   45-C    46-B   47-A   48-B

49-A   50-C    51-C    52-C    53-A   54-D   55-B   56-A   57-B   58-D   59-A   60-A

61-B   62-A   63-C    64-C    65-D   66-B   67-C    68-B   69-D   70-C    71-A   72-C

73-D   74-C    75-D   76-C    77-A   78-C    79-D   80-D   81-A   82-C


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status