Ekonomi Dersi Ustalık ve Kalfalık 100 Çalışma Sorusu ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Ekonomi Dersi Ustalık ve Kalfalık 100 Çalışma Sorusu ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 5.389 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı soruları

EKONOMİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

1- İnsanların yemek, içmek gibi devamlılık gösteren temel ihtiyaçları ne tür bir ihtiyaçtır?

A)Zorunlu İhtiyaç

B)Lüks İhtiyaç

C)Ekonomik İhtiyaç

D)Biyolojik İhtiyaç

 

2- Sınırlı kaynaklar ile sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılanmak için çaba sarf eden bilim dalına “…………..” denir.

A)Muhasebe

B)Mevzuat

C)Mevduat

D)Ekonomi

 

3- İhtiyaçları karşılayan ve fiziksel özelliğe sahip olan temel unsurlara “…………………………….” denir.

A)Ürün

B)Gıda

C)Mal

D)Tahıl

 

4- Bireylerin kişisel ihtiyaçlarına, gelir ve kültür düzeylerine göre mal ve hizmetlerden sağlayacakları faydaya verdikleri öneme ……………………………..” denir.

A)İhtiyaç

B)Kıymet (Değer)

C)Servet

D)Mal

 

5- Mal ve Hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan bedensel ve zihinsel faaliyetlere ne denir?

A)İş

B)Emek

C)Güç

D)Çalışma

 

6- Bireylerin ve toplumların sahip olduğu mal stokuna “………………………” denir.

A)Servet

B)Mevduat

C)Para

D)Mal

 

7- Eğer insanlar gerek duydukları her şeyi elde edebilecek sınırsız kaynaklara sahip olsalardı, ekonomi gibi bir bilime ihtiyaç olmazdı. Çünkü ekonomi esas olarak miktarı kısıtlı olan şeylerle ilgilenir.

A)Doğru

B)Yanlış

 

8- Karşılandığı zaman sevinç ve mutluluk veren, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duygulara “……………..” denir.

A)Servet

B)İhtiyaç

C)Gıda

D)Sevinç

 

9- İş hayatındaki kişileri ve toplumu incelemek suretiyle maddi refahı artırma yolları arayan bilim dalına “ekonomi” denir.

A)Doğru

B)Yanlış

 

10-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre lüks ihtiyaçtır?

A)Peynir

B)Ekmek

C)Televizyon

D)Ev Sinema sistemi

11- Ekonomik ihtiyaçlar, yer ve zamana göre büyük farklılıklar göstermez. Örneğin gelişmiş ülkelerdeki bir işçi için otomobil satın almak doğal bir gereksinim olarak düşünüldüğü halde, az gelişmiş bir ülkedeki bir işçi için de bu ihtiyaç gereklidir.

A)Doğru

B)Yanlış

 

12-İhtiyaçların değişmesine neden olan etkenlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Eğitim düzeyi

B)Toplumsal etkenler

C)İnançlar

D)Hepsi doğru

 

13- İnsanların soyut ihtiyaçlarını karşılayan ve insana fayda sağlayan kavrama “………….” denir.

A)Hizmet

B)Arkadaşlık

C)Kardeşlik

D)Yardım

 

14-Sermaye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İşletmeyi kuranlar tarafından, işletmeye konulan para, mal ve emeği ifade etmektedir.

B. Sermaye, bir iş ya da işletme için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para ve varlıklar şeklinde tanımlanabilir.

C. Sermaye, işletmenin sahip olduğu net varlıkları gösterir.

D. Bankadan alınan krediyi ifade eder.

 

15-Aşağıdakilerden hangisi üretim elemanı değildir?

A. Tabiat

B. Emek

C. Araç

D. Sermaye

 

16-Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden değildir?

A. Risk üstlenir

B. Kar Amaçlar

C. Üretimi ve organizasyonu gerçekleştirir.

D. Tehlikeyi sever

 

17- Hammaddelerin değişikliğe uğratılması ve kullanılması yoluyla maddi servetler üretilmesine yarayan iktisadi etkinliklerin tümüne ………………………..i denir.

A. Sanayi

B. Üretim

C. Hizmet

D. Muhasebe

 

18-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Para; Her mal veya hizmeti satın alma gücü olan bir varlıktır.

B. Para, üretici ve tüketicilerin piyasalarda karşılaşarak alışveriş yapmalarını sağlayan bir değişim aracıdır.

C. Para, Birleşmiş Milletler tarafından bastırılan, mal ve hizmet satın alma gücü olan ve herkes tarafından kabul gören bir değişim aracıdır.

D. Para toplumda ortak bir değer ölçüsüdür. Her ülkenin değer ölçüleri farklı olabilir.

19- Para aynı zamanda bir yatırım ve tasarruf aracıdır.

A.Doğru

B. Yanlış

 

20-Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden değildir?

A.Homojenlik

B. Bozulmama

C. Taşınmaya elverişlilik

D. Hepsi doğru

 

21- Ulusal paranın, yabancı para birimleri karşısında değerinin belli bir amaca yönelik olarak düşürülmesine ………………………………………………. denir. orhan-hoca.site

A. Enflasyon

B. Develüasyon

C. Kambiyo

D. İskonto

 

22- Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine ne denir?

A.İskonto

B.Kredi

C.Kambiyo

D.Hepsi doğru

 

23-Aşağıdakilerden hangisi Bankaların yaptığı işlerden değildir?

A. Kredi vermek

B. Senet Tahsili

C. Reeskont İşlemleri

D. İhale Takibi

 

24- Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine ……………………………. denir.

A. Tahvil

B. Çek

C. Senet

D. Hisse senedi

 

25- Belirli bir alanda gerçekleştirilecek faaliyet için ayrılmış para veya yerine geçebilecek değerlerin tümüne ……………………………………. denir.

A.Tahvil

B.Senet

C.Kambiyo

D.Fon

 

26- Türkiye de bankalar dışında kredi veren kuruluşlar *KOSGEP (Küçük ve orta ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), *Esnaf ve Sanatkarlar Odaları gibi kuruluşlardır.

A.Doğru

B. Yanlış

 

27-Devletin almış olduğu siyasi kararlar, ekonomik kararlar, çeşitli kısıtlama veya serbestlikler ve vergiler ürün fiyatının oluşumunu etkilemez.

A.Doğru

B. Yanlış

 

28- Talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yer ……………………………….. olarak tanımlanır.

A.Banka

B.Piyasa

C.Tahtakale

D.KOSGEP

 

29- Bu piyasada alıcı ve satıcı sayısı fazladır. Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur. Bu tür piyasalara ne denir?

A.Tekelci piyasa

B.Tekelci Rekabet Piyasası

C.Tam Rekabet Piyasası

D.Borsa

 

30- Fiyatlar yükseldikçe firmalar karlarını artırmak için daha çok ürünü satışa sunacaklardır. Fiyatlardaki artış arzı da artırmaktadır. Bu şekilde malın piyasa fiyatı oluşur.

A.Doğru

B. Yanlış

31- Osmanlı Devleti, XIX yüzyılının ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğramıştır. Osmanlı Devleti, dışarıya hammadde satan ve dışarıdan mamul mal alan bir ülke haline gelmiştir.

A.Doğru

B. Yanlış

 

32- Maddi refah koşullarına erişmek insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fertlerin ve toplumun davranışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

a) İkame

b) Mali politika

c) Ekonomi

d) Sistem

 

33-Toplumun veya bireylerin yaşamını sürdürmesi ve sağlıklı bir şekilde işlerini yürümesi için karşılanması gereken şeylere genel olarak ne ad verilir?

a) Lüks tüketim

b) Arz

c) İhtiyaç

d) Sermaye

 

34-İnsanların ihtiyaç duyduğu ve bir üretim sürecinden çıkarak piyasaya sunulan olguya ne denir?

a) Mal

b) Sermaye

c) Emek

d) Ticaret

 

35- Bir mal veya hizmetin insanların ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne denir?

a) Zarar

b) Kar

c) Emek

d) Fayda

 

36- Bir malı elinde bulunduran kişi veya kurumların belirli bir fiyattan sunmak istedikleri miktara ne ad verilir?

a) Arz

b) Talep

c) Denge

d) Üretim

 

37- Aşağıdakilerden hangisi perakende satışın yararlarından değildir?

a) Mal çeşitliliği

b) Malın tüketicilere ayağına götürülmesi

c) Şikayetlerin değerlendirilmesi

d) Malı toplu olarak satmak

 

38- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış yerlerinden biri değildir?

a) Çarşı-pazar

b) Mağaza

c) Hal

d) Hipermarket

 

39- Firma veya fabrikalardan tüketiciye ulaşmak üzere büyük miktarlarda mal alan, depolayan ve satan işletmelere ne denir?

a) Perakendeci b) Mağaza

c) Depolama şirketi

d) Toptancı

 

40- Tüzel kişilikleri olan şirketler yıllık kazançlarını hangi beyanname ile beyan etmelidir?

a) Gelir vergisi

b) Kurumlar vergisi

c) Geçici vergi

d) Muhtasar vergi

 

41- Üretime yönelik emek faktörünün kullanılmasına ne denir?

a) İstihdam

b) İşçi

c) İşveren

d) Şirketleşme

 

42- Bir işletmede bir işçinin toplam üretime yaptığı katkıya ne denir?

a) İlave güç

b) Para

c) Emek

d) Arz

43- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür?

a) Doktorlar

b) Avukatlar

c) Muhasebeciler

d) Hepsi

 

44-Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapitalist sistem

b) Sosyalist sistem

c) Karma ekonomik sistem

d) Totaliter sistem

 

45- Yabancı ülke paralarının Türk parası üzerinden değerlendirilmesine ne denir?

a) Çapraz kur

b) Change

c) Kambiyo

d) Döviz kuru

 

46- Sınırsız olan ihtiyaçların kır kaynaklarla karşılanabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin dengeli biçimde dağıtılmasını sağlamak için çaba veren bilim dalına ne ad verilir?

a) Sosyoloji

b) İşletme

c) Ekonomi

d) Jeoloji

 

47- Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürdürmesi için gerekli ücret miktarına ne ad verilir?

a) Maaş

b) Gerçek ücret

c) Azami ücret

d) Asgari ücret

 

48- Üretim faaliyetlerinde işçilerin ehliyet ve kabiliyetleri dikkate alınarak, yapılacak işin kısımlara ve işçilere paylaştırılmasına ne ad verilir?

a) Uzmanlaşma

b) İş anlaşması

c) İş bölümü

d) Etkin yönetim

 

49-Aşağıdakilerden hangisi işbölümünün faydalarından biridir?

a) Bireysel yetenekler tam olarak kullanılır

b) Üretim azalır

c) Becerileri geliştirme imkanı yoktur.

d) Maliyet artar

 

50- İnsanların mal / hizmet alıp satmak için bir araya gelmelerini sağlayan sisteme ne ad verilir?

a) Piyasa

b) İşbirliği

c) Organize bölge

d) Satış alanı

 

51- Milli paranın diğer ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesine ne denir?

a) Deflasyon

b) Devalüasyon

c) Enflasyon

d) Hiçbiri

 

52- Bir malın fiyatının üretim ve maliyet koşulları ele alınarak piyasanın rekabet ortamında değerini bulması ve be değer üzerinden alım satım yapıldığı ortama ne ad verilir?

a) Devletçilik

b) Sosyalist sistem

c) Serbest ortam

d) Serbest piyasa ekonomisi

 

53- Bir malı piyasaya sürmeden önce, öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

a) Talep

b) İşçi istekleri

c) Milli gelir

d) Rakip firma olup olmadığı

 

54-Mal sahibinin perakendecilere gönderdiği içinde, malı satacağı fiyatı, indirim dahil fiyat koşulları ve taşıma maliyetini içeren belgeye ne denir?

a) Teklif

b) Sipariş

c) Fatura

d) Matbu fiş

 

55- Alıcılar tarafından adet, tarih ve adres olarak belirtilerek satıcılara yazılan belgeye ne ad verilir?

a) Fatura

b) Sipariş belgesi

c) Teklif

d) Alım satım belgesi

 

56-Satılan mal veya yapılan iş karşılığında alıcının aldığı, malın fiyatını, adedini ve alıcının borçlandığı miktarı gösteren belgeye ne denir?

a) Teklif

b) Ciro

c) Fatura

d) Poliçe

 

57- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış belgelerinden değildir?

a) Yazar kasa fişi

b) Perakende fişi

c) Yolcu taşıma bileti

d) Tahvil fişi

 

58- Alıcıya verilen siparişin en kısa zamanda eline ulaşacağını bildirmek için satıcı tarafından gönderilen belgeye ne ad verilir?

a) İrsaliye

b) Fiş

c) İhbarname

d) Uyarı mektubu

 

59- Alıcı veya alıcını temsilcisi tarafından imzalanan teslimatın delili olarak gösterilen belge hangisidir?

a) Fiş

b) Gönderim belgesi

c) Teslim belgesi

d) Dekont

 

60-Bir tüketicinin veya işletmenin bankadan borç veya ödünç olarak aldığı paraya ne denir?

a) Kredi

b) Sermaye

c) Çek

d) Faiz

 

61- “Fatura üzerinde bir hata olduğunda üzerinde değişiklik yapılabilir” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bu ifade kesinlikle yanlıştır

b) Bu ifade doğrudur

c) Duruma göre değişir

d) Hiçbiri

 

62- Aşağıdakilerden hangisi satıcı açısından en güvenilir ödeme şeklidir? orhan-hoca.site

a) Bono

b) Senet

c) Nakit

d) Çek

 

63- Belli bir ödenmesi için şartsız olarak havaleyi kapsayan belli bir banka üzerine yazılan ve gösterildiğinde ödeme yapılması gereken ticari belgeye ne denir?

a) Fatura

b) Çek

c) Kontrat

d) Sözleşme

 

64- Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesinin sebeplerinden birisidir?

a) Tüketiciyi koruma

b) Yasal mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı

c) Sağlıklı çevre

d) Hepsi

 

65- Aşağıdakilerden hangisi özel sektör girişimi sayılmaz?

a) Tek kişilik işletmeler

b) K.İ.T ‘ler

c) Limited şirket

d) Kooperatifler

 

66- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?

a) Akbank

b) Petrol Ofisi A.Ş

c) T.C.D.D.

d) TÜSİAD

 

67- Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir?

a) Para

b) Teşebbüs

c) Kaynak

d) Sermaye

 

68- Eşya ve hizmet sektöründe değişim aracı olarak en çok aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Mal

b) Fiş

c) Para

d) Çek

 

69- Ülkemizde para ve kredi hacmini, ulusal paranın değerini korumak mali konularda hükümete yardımcı olan kuruluş hangisidir?

a) İçişleri bakanlığı

b) Merkez bankası

c) Sermaye kurumu

d) İ.M.K.B.

 

70- Aşağıdakilerden hangisinin tasarruf yapması beklenmez?

a) Devlet

b) Özel şirketler

c) Aile

d) Bireyler

 

71-Üretilen malların satılmasıyla elde edilen paradan bu malların maliyetlerini çıkarınca ne elde edilir?

a) Kar

b) Maliyeti

c) Sermayesi

d) Hiçbiri

 

72- Firmaların ürettiği ürünlere uygun pazarı bulmak ve bu ürünleri tanıtma faaliyetlerinin tümüne ne denir?

a) Satış

b) Reklam

c) Alışveriş

d) Üretim

 

73-Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkenleri arasında yer almaz?

a) Bilgilendirme

b) İmaj

c) Sabit sayıda müşteri elde etme

d) Yurtdışında Pazar bulma

 

74- Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici reklamlardan değildir?

a) Teknik ve ticari yayınlar

b) Rekabet amaçlı reklamlar

c) Fuarlar

d) Sergiler

 

75- Kültürel veya sportif bir olaya katkı sağlayarak yapılan reklam türüne ne denir?

a) İkna edici reklam

b) Bilgilendirici reklam

c) Sponsorluk

d) Çeşitsel reklam

 

76-İmalatçı firmanın, ürününün ülke çapında tanıtımını ve reklamını yapmak için nereye başvurmalıdır?

a) Yerel radyo

b) Reklam ajansı

c) Dergi

d) İlan müdürlüğü

 

77- İşçinin sosyal güvenliği ve geleceği açısından işverence yaptırılması zorunlu olan sözleşmeye ne denir?

a) Sigorta

b) Kontrat

c) Riziko anlaşması

d) Reasürans

 

78- Risk faktörünü üstlenerek işletmecilik yapan kişiye ne ad verilir?

a) Müteşebbüs

b) Teşebbüs

c) Tüzel kurum

d) Kamu görevlisi

 

79- Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir kaynaklarından biri değildir?

a) Kurumlar vergisi

b) K.D.V

c) Devlet tahvili (Bono)

d) İlaç Bedeli

 

80- Aşağıdakilerden hangisi üretimdeki en önemli faktördür?

a) Makine

b) Eğitim

c) İnsan

d) Hammadde

 

81- Sanayi devriminin en önemli gelişmelerinden birisi buharlı makinenin bulunuşudur.

A. Doğru

B. Yanlış

 

82-Aşağıdakilerden hangisi “Hizmet” in özelliklerinden değildir?

A. Hizmetler de mallar gibi üretilemez.

B. Ancak hizmetler, mallar gibi stoklama özelliğine sahip değildir.

C. Hizmetlerin ancak süreleri uzatılabilir.

D. Hizmet yalnızca emek ile değil sermaye malları ile de sağlanır.

 

83- Her ulusun ekonomisi, önceki dönemlerde topladığı mallardan oluşan küçük veya büyük bir mal stokuna sahiptir. Buna “………………………………” denir.

A. Servet

B. Ulusal Servet

C. Birikim

D. Stok

 

84- Tüketiciler mal ve hizmetlere, onların kendilerine sağladıkları fayda oranında değer (kıymet) verirler. Bazı durumlarda, faydası çok olan bir takım mal ve hizmetlere az, faydası düşük olan mal ve hizmetlere ise daha fazla önem verildiği görülür.

A. Doğru

B. Yanlış

 

85-Bir binanın projesini çizen değil, tarlada çalışan bir emek harcamaktadır.

A. Doğru

B. Yanlış

 

86-Üretime bir kez katılan, yapı ve şekil değiştirerek yeni ürün içerisinde yer alan madde ve malzeye ne denir?

A. Semaye

B. Malzeme

C. Döner Sermaye

D. Mal

 

87- İnsanların, müteşebbisler adına ve onların verdikleri araç ve gereçlerle ikamet yerlerinde (evlerinde) yaptıkları faaliyetlere ne denir?

A. Küçük Sanayi

B. İmalat Sanayi

C. Ev Sanayi

D. Kırsal Sanayi

 

88-Türkiye İş Bankası kaç yılında kuruldu?

A. 1900

B. 1930

C. 1940

D. 1923

 

89-Ülkemizde 1937 yılında ilk demir-çelik fabrikası Karabük'te kurulmuştur.

A. Doğru

B. Yanlış

 

90-Aşağıdakilerden hangisi Enflasyonun nedenlerinden değildir?

A. Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması

B. Toplam harcamaların gelirlerden fazla olması

C. Üretim miktarının çoğalması

D. Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışlar

 

91- Finansman gücü, kredi alanın almış olduğu krediyi ödeyebilecek yeterli güce sahip olması anlamına gelmektedir.

A. Doğru

B. Yanlış

 

92-Enflasyonun ekonomik sonuçları aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretim yapmak cazibesini yitirir. Üreticiler ellerindeki fazla parayı kolay para kazanmak amacıyla emlak, altın veya dövize yatırırlar.

B. Paradan kaçış ve mala hücum olduğundan üretim, iç tüketime bile cevap veremeyeceği için ihracat gelirleri düşer.

C. Ülkenin bütçe açığı daha fazla artacağından giderleri karşılamak için dış borçlanma artar.

D. Hepsi Doğru orhan-hoca.site

 

93-Vadelerine göre kredilerden hangisi yanlıştır?

A. Kısa vadeli krediler

B. Orta vadeli krediler

C. Uzun vadeli krediler

D. Gelecek vadeli krediler

 

94-Kredi fonksiyonları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İşletmeler büyüyebilmek ve gelişmelere çabuk ayak uydurabilmek için fon ihtiyaçlarını, bankalardan aldıkları kredilerle karşılarlar.

B. Krediler tedavül aracı olmaları sayesinde nakit para taşınmasını azaltmakta ve ticari işlemleri hızlandırmaktadır.

C. Kredi sistemi aracılığıyla kullanılmayan fonlar, kredi olarak paraya ihtiyaç duyanlara aktarılır ve fon sahiplerine gelir sağlanırken, ekonomide arz talep hareketliliği sağlanır.

D. Yatırımcılar ve girişimciler sermayelerini kredi yoluyla sağlayarak sermayelerini azaltırlar.

 

95- Kişinin alışkanlıkları, tercih ve gelenekler talebi etkileyen bir faktördür.

A. Doğru

B. Yanlış

 

96- Yeni buluşlar, yeni üretim yöntemlerinin uygulanması, verimliliği arttırıp üretim maliyetini düşürecektir. Maliyetlerin düşmesi arzın azalmasına neden olacaktır.

A. Doğru

B. Yanlış

 

97- Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara oligopol, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara monopollü piyasalar denir.

A. Doğru

B. Yanlış

 

98-Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18.ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime uygulanması ve buhar gücüyle çalışan makinaların, makinalaşmış endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir.

A. Doğru

B. Yanlış

 

99- Kayıt içi ekonomi, resmi kayıtlara giren, kanuni belgelerle belgelendirilen, yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.

A. Doğru

B. Yanlış

 

100- Rönesans ve Reform hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilim ve teknoloji alanında gelişmelere ortam hazırladı. Coğrafi keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleri ile Avrupa zenginleşti. Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da endüstri devrimi doğdu.

A. Doğru

B. Yanlış


CEVAP ANAHTARI

1

A

21

B

41

A

61

A

81

A

2

D

22

C

42

C

62

C

82

A

3

C

23

D

43

D

63

B

83

B

4

B

24

A

44

C

64

D

84

A

5

B

25

D

45

D

65

B

85

B

6

A

26

A

46

C

66

C

86

C

7

A

27

B

47

D

67

D

87

C

8

B

28

B

48

C

68

C

88

D

9

A

29

C

49

A

69

B

89

A

10

D

30

A

50

A

70

A

90

C

11

B

31

A

51

B

71

A

91

A

12

D

32

C

52

D

72

B

92

D

13

A

33

C

53

A

73

C

93

D

14

D

34

A

54

A

74

B

94

D

15

C

35

D

55

B

75

C

95

A

16

D

36

A

56

C

76

B

96

B

17

A

37

D

57

D

77

A

97

A

18

C

38

C

58

C

78

A

98

A

19

A

39

D

59

C

79

D

99

A

20

B

40

A

60

A

80

C

100

A


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status