Genel Muhasebe 2 Dersi 50 Test Sorusu ve Cevapları

Ana Sayfa » Test - Deneme » Muhasebe 2 Dersi Test Soruları » Genel Muhasebe 2 Dersi 50 Test Sorusu ve Cevapları
Muhasebe 2 Dersi Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 14 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.078 kişi bu yazıyı okumuştur.

Genel Muhasebe 2 Dersi 50 Test Sorusu ve Cevapları

muhasebe 2 dersi test sınav sorularıAşağıda Genel Muhasebe 2 dersi ile ilgili 50 tane test sorusu ve cevapları yer almaktadır. Muhasebe Tek Düzen Hesapları ile ilgili sorular, hesap işleyişleri, hesap kodları ve yevmiye kayıtları yer almaktadır.

SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz?

A ) 102 Bankalar Hesabı                       

B ) 110 Hisse Senetleri Hesabı    

C ) 255 Demirbaşlar Hesabı                            

D ) 153 Ticari Mallar Hesabı

 

SORU 2 ) Aşağıdaki  hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar arasındadır?

A ) 120 Alıcılar                                    

B ) 122 Alacak Senetleri Reeskontu

C ) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı   

D ) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler

 

SORU 3 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi  Stoklar grubunda yer almaz?

A ) 150 İlk Madde ve Malzeme   

B ) 151 Yarı Mamüller – Üretim

C ) 153 Ticari Mallar                             

D ) 159 Verilen Sipariş Avansları

 

SORU 4 ) Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?

A ) 600 Yurtiçi Satışlar                                   

B ) 500 Sermaye

C ) 320 Satıcılar                                  

D ) 100 Kasa

 

SORU 5 ) 101 Alınan Çekler Hesabının dönem sonlarında 121 Alacak Senetleri Hesabında izlenmesi muhasebenin hangi temel kavram gereğidir?

A ) İhtiyatlılık                                      

B ) Özün Önceliği

C ) Tutarlılık                                                 

D ) Tam Açıklama

 

SORU 6 ) 654 Karşılık Giderleri hesabının kullanılması muhasebenin hangi temel kavram gereğidir?

A ) Parayla Ölçme                      

B ) Maliyet Esası

C ) İhtiyatlılık                                      

D ) Kişilik Kavramı

 

SORU 7 ) İşletmenin 30.11.2015 tarihinde yaptığı Kasa sayımı sonucunda 8.400 TL olduğunu ancak muhasebe kayıtlarında 100 Kasa hesabı  8.000 TL borç bakiyesi  vermektedir. Yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?

A ) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlası Alacaklı  400 TL

B ) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanı  Borçlu 400 TL

C )  100 Kasa Hesabı Alacaklı 400 TL

D ) 197 Sayım Ve Tesellüm Noksanı  Alacaklı 400 TL

 

SORU 8 ) İşletme kasasında bulundurduğu  700,00 Euro ‘u  20.12.2011 tarihinde 1 Euro=2,4400 TL bedelle bozduruyor. (Alış Kuru : 1 Euro=2,1500) Yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) 656 Kambiyo Zararları Hesabı  700 TL Borçlu

B ) 646 Kambiyo Karları Hesabı 203 TL Alacaklı

C ) 100 Kasa Hesabı 1.708 TL Alacaklı

D ) 646 Kambiyo Karları Hesabı  700 TL Borçlu

 

SORU 9 ) Simla Tic. Ltd.Şti.  daha önce müşterilerden aldığı 9.000 TL’lik çeki tahsil için Bankaya gönderiyor. Bu veriler ışığında yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A )

 102 Bankalar Hesabı

                             101 Alınan Çekler Hesabı

                                   Cüzdandaki  Çekler

       9.000

 

 

        9.000

B )

102 Bankalar Hesabı

                             103 Verilen Çekler  Ve Ödeme Emirleri        

       9.000

 

 

        9.000

C )

101 Alınan Çekler Hesabı

        Cüzdandaki  Çekler

                             102 Bankalar Hesabı

       9.000

 

 

       

9.000

D ) 

101 Alınan Çekler Hesabı

        Tahsildeki  Çekler

                             101 Alınan Çekler Hesabı

                                    Cüzdandaki  Çekler

       9.000

 

 

      

9.000

 

SORU 10 ) Satıcılara olan borcun çek ciro edilerek ödenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru kayıt edilmiştir?

A ) 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı Borçlu

B ) 101 Alınan Çekler  Hesabı Alacaklı

C ) 320 Satıcılar Hesabı Alacaklı

D ) 321 Borç Senetleri  Hesabı Borçlu

 

SORU 11 )

………………………………01.01.2016………………………………..

 321 Borç Senetleri  Hesabı

                    103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hs.

 45.000

 

 45.000

Yukarıda yapılan kayıt hangi kavram gereği yapılmıştır?

A ) Kişilik      B ) Önemlilik           C ) Özün Önceliği      D ) Tutarlılık

 

SORU 12 ) Geçitler Ticaret Aş.  25.01.2016 tarihinde tahsile gönderdiği 37.000 TL’lik çekin 125 TL’si komisyon  olarak kesilerek banka hesabına geçtiği  gelen dekonttan anlaşılmaktadır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A )

 102 Bankalar Hesabı

                             101 Alınan Çekler Hesabı

                                    Cüzdandaki  Çekler

                             642 Faiz Gelirleri  Hesabı

       37.000

 

 

       

36.875

125

B )

 102 Bankalar Hesabı

 653 Komisyon Giderleri Hesabı

                             101 Alınan Çekler Hesabı

                                Cüzdandaki  Çekler

       36.875

            125

 

 

 

        37.000

C )

102 Bankalar Hesabı

 653 Komisyon Giderleri Hesabı

                             101 Alınan Çekler Hesabı

                               Tahsildeki  Çekler

       36.875

            125

 

 

 

        37.000

D ) 

102 Bankalar Hesabı

 193 Peşin Ödenen Vergi

                             101 Alınan Çekler Hesabı

                               Tahsildeki  Çekler

       36.875

            125

 

 

 

        37.000

 
SORU 13 ) İşletme daha önce satın aldığı ve gider hesabında muhasebeleştirdiği 4.000 TL’lik Damga Pulunun 31.12.2015 tarihinde yaptığı sayım sonucunda 500 TL’lik kısmının kaldığını tespit etmiştir yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A )

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

                 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı        

       500

 

 

         500

B )

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı        

                    108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

       500

 

 

         500

C )

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı        

                    108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

     3.500

 

 

        3.500

D )

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

                  770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı        

      3 500

 

 

         3.500

 

 

SORU 14 ) X Ltd. Şti. 08.08.2015 tarihinde halka açık Y Anonim Şirketinin değeri 60.000 TL olan hisse senetlerini satın almıştır. Dönem sonu geldiğinde hisse senetlerinin değerinin 57.000 TL olduğu tespit edilmiştir. 31.12.2015 tarihinde yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) 110 Hisse Senetleri  Hesabı Alacaklı 3.000 TL

B ) 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı  Alacaklı 3.000 TL

C ) 119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı  Alacaklı 3.000 TL

D ) 654 Karşılık Giderleri Hesabı Alacaklı 3.000 TL

 

SORU 15 ) Bir alacağın, şüpheli alacak niteliği kazanması ve bu alacak için karşılık ayrılabilmesi için hangi şart gerekli değildir?

A ) Alacağın Tahakkuk Etmiş Olması                 

B ) Bilanço Usulünde Defter  Tutulmuş Olması

C ) Alacağın Ticari veya Zirai Faaliyetle İlgili Olması

D ) Alacağın  1 Yıldan Fazla Tahsil Edilemiyor Olması

 

SORU 16 )

121 Alacak Senetleri Hesabı

                             120 Alıcılar Hesabı        

    xxxx

 

 

         xxxx

 

Yukarıdaki kayıt hangi olay sonucunda yapılmıştır?

A ) Satıcı Firmaya Senet Verilmesi

B ) Portföydeki Alacak Senetlerinin Tahsil Edilmesi

C ) Müşterinin Borcuna Karşılık Senet Vermesi

D ) Müşteri Senedinin Ciros

 

SORU 17 )

I ) Alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminde karşılık ayrılması

II ) Karşılığın, alacağın tasarruf değerine göre ayrılması

III ) Karşılığın pasifte ayrılması

Iv ) Karşılık ayırmanın zorunlu olması

Yukarıdakilerden hangileri şüpheli ticari alacaklar karşılığı için doğrudur?

A )   I,II ve III                       B )  IV,III  ve I                  C )  I, III  ve IV                   D )  II, III ve IV

 

SORU 18 )

654 Karşılık Giderleri Hesabı

                      120 Alıcılar Hesabı    

  73.000

 

 

         73.000

İşletme alıcılardan tahsil edemediği ve şüpheli hale gelen alacağı için karşılık ayırarak yukarıdaki kaydı yapmıştır. Kayıt için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Kaydın Alacağında 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı Olmalı.

B ) Kaydın Borcunda  128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Olmalı.

C ) Kaydın Alacağında 128 Şüpheli  Ticari Alacaklar Hesabı Olmalı.

D ) Kayıt Doğrudur Düzeltme Kaydına Gerek Yoktur.

 

SORU 19 ) İşletmenin elinde bulunan alacak senetlerini ıskonto ettirerek nakte dönüştürmesi durumunda yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A ) 121 Alacak Senetleri Hesabı Borçlu

B ) 780 Finansman Giderleri Hesabı Borçlu

C ) 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Alacaklı

D ) 653 Komisyon Giderleri Hesabı Alacaklı

 

SORU 20 ) 153 Ticari Mallar Hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Hesap Borç Bakiyesi Verir veya Hesapta Bakiye Yoktur.

B ) Ticari Mal Satın Alındığında Hesabın Borcuna Yazılır.

C ) Üretime Gönderilen Malzemeler  Hesabın Alacağına Yazılır.

D ) Ticari Malın Taşınması İçin Katlanılan Maliyet Hesabın Borcuna Yazılır.

 

SORU 21 )  Dönem Başı Ticari Mallar  :  45.000

                   Dönem İçi Alışlar               :225.000

                   Dönem Sonu Ticari Mallar :  75.000

Yukarıda verilen bilgilere göre satılan ticari mallar maliyeti ne kadardır?

 A )    120.000                      B ) 345.000                  C )    150.000                          D )   195.000

 

SORU 22 )

 I ) Satın Alma Bedeli      

 II ) Nakliye Ve Sigorta Giderleri

 III ) Ödenen Alış Komisyonları

 Yukarıdakilerden hangileri emtianın maliyet bedeline giren unsurlardandır?

  A )  Yalnız I                         b )  I ve II                    c )   I ve III                             d )    I,II ,III

 

SORU 23 )

157 Diğer Stoklar Hesabı

                             153 Ticari Mallar Hesabı       

    2.000

 

 

         2.000

Yukarıdaki Kayıt Aşağıdakilerden hangi seçene ait olamaz?

A )  Yangın Sonucu Değeri Düşen Emtianın Kaydı

B )  Zayi Olan Emtianın Kaydı

C )  Modeli Eskiyen Emtianın Kaydı

D )  Emtianın Kırılması Sonucu Yapılan Muhasebe Kaydı

 

SORU 24 ) Dönem sonu işletmenin 153 Ticari Mallar Hesabının görünümü aşağıdaki gibidir.

BORÇ   153 Ticari Mal   ALACAK

       540.000

15.000

Yapılan envanter çalışması sonucunda stokların 90.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) 153 Ticari Mallar Hesabı 90.000 Alacaklı

B ) 153 Ticari Mallar Hesabı 445.000 Alacaklı

C ) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 525.000 Borçlu

D ) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 90.000 Alacaklı

 

SORU 25 ) İşletme  01.07.2015 tarihinde 3 yıllığına peşin olarak anlaştığı Bay Ahmet’in yerini aylık kirası brüt 500 TL’den depo olarak kiralıyor. Yapılacak Muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler  2.500 TL Borçlu

B ) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler   15.000 TL Borçlu

C ) 191 İndirilecek KDV Hesabı  3.240 TL Borçlu

D ) 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 500 TL Borçlu

 

SORU 26 ) Yukarıdaki soruda şirketin 31.12.2015 Tarihinde yapması geren kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A )

180 Gelecek Aylara Ait Giderler

                  280 Gelecek Yıllara Ait Giderler       

     6.000

 

 

         6.000

B )

760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri

                        180 Gelecek Aylara Ait Giderler

       2.500

 

 

         2.500

C )

 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri

                       180 Gelecek Aylara Ait Giderler

     500

 

 

        500

D )

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler

                   180 Gelecek Aylara Ait Giderler       

      500

 

 

         500

 

 

SORU 27 ) İşletmeye 01.10.2015 Tarihinde 10.000 TL ile bir yıllığına  vadeli hesap açtırmıştır. Faiz oranı yıllık %15tir. 31.12.2015 tarihinde yapılması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

A ) 642 Faiz Gelirleri Hesabı Alacaklı 1.500 TL

B ) 181 Gelir Tahakkukları Hesabı Borçlu 375 TL

C ) 281 Gelir Tahakkukları Hesabı Borçlu 1.500 TL

d ) 642 Faiz Gelirleri Hesabı Borçlu 1.500 TL

 

SORU 28 ) İşletme 31.12.2015 Tarihinde banka hesabına 7.000 TL faiz hesaplayarak tahakkuk kaydını aşağıdaki gibi yapmıştır. İşletmenin yaptığı kontroller sonucunda bu kaydın hatalı olduğu tespit edilmiştir. Düzeltme kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

102 Bankalar Hesabı

                        642 Faiz Gelirleri Hesabı

      7.000

 

         7.000

A ) 642 Faiz Gelirleri Hesabı Borçlu 7.000 TL

B ) 102 Bankalar Hesabı Alacaklı 700 TL

C ) 181 Gelir Tahakkukları Hesabı Borçlu 7.000 TL

D ) 642 Faiz Gelirleri Hesabı Alacaklı 7.000 TL

 

SORU 29 ) Z Ltd. Şti ‘nin Kasım 2015 dönemi Kdv hesaplarına ait bilgiler şöyledir.

190 Devreden KDV: 126.000 TL

191 İndirilecek KDV:203.580 TL

391 Hesaplanan KDV:159.000 TL

Bu veriler doğrultusunda yapılacak KDV tahakkuk kaydı için ne hangisi doğrudur?

A ) 391 Hesaplanan KDV 33.000 Borçlu

B ) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 33.000 TL Alacaklı

C ) 191 İndirilecek KDV 329.580 TL  Alacaklı

D ) 190 Devreden KDV 126.000 TL Alacaklı

 

SORU 30 )

120 Alıcılar Hesabı

192 Diğer KDV Hesabı

                        600 Yurtiçi Satışlar Hesabı

                        391. Hesaplanana KDV Hesabı

      30.000

         5.400

 

        

   30.000

     5.400

Yukarıda verilen kayıtta 192 nolu hesabın ve 391 nolu hesabın birlikte kullanılması hangi tür teslimlere örnektir?

A ) Yurtiçi Teslimler                              

B ) Yurtdışı Teslimler

C ) İhraç Kayıtlı Teslimler                      

D ) Yatırım Teşvikli Teslimler

 

SORU 31 ) Dört K San. Tic. Ltd. Şti. 18.09.2015 tarihinde uzun vadeli yatırım amacıyla ödenmiş sermayesi  4.500.000 TL olan Kaya San. Tic. Aş.  hisse senetlerinden %15 oranında satın alıyor. Hisse senetlerinin satın alınmasında hangi hesap borçlandırılmalıdır?

A ) 110 Hisse Senetleri Hesabı                                    

B ) 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

C ) 242 İştirakler Hesabı                                               

D ) 245 Bağlı Menkul Kıymetler

 

SORU 32 ) Yukarıdaki soruda  alınan hisse senetlerinin değeri 31.12.2015 tarihi itibariyle % 10 değer kazanmıştır yapılacak muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

A )

102 Bankalar Hesabı

                             646 Kambiyo Karları  Hesabı

     6.750

 

 

         6.750

B )

242 İştirakler Hesabı

                          526 Borsa Değer Artışları Hesabı

     6.750

 

 

         6.750

C )

 110 Hisse Senetleri

                   645 Menkul Kıymet Satış Karları

       6.750

 

          6.750

D )   Henüz  Tahsil Edilen  Bir Gelir Olmadığından Kayıt Yapılmasına Gerek Yoktur.

 

SORU 33 ) Simge Makine Ltd. Şti. 01.12.2015 kullanmakta olduğu aktif değeri  40.000 TL ve birikmiş amortismanı 24.000 TL olan kamyonetini 35.000 TL + % KDV bedelle satmıştır. Satış kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) 254 Taşıtlar Hesabı 40.000 TL Alacaklı

B ) 254 Taşıtlar Hesabı 35.000 TL Alacaklı

C ) 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 35.000 TL Alacaklı

D ) 257 Birikmiş Amortismanlar 24.000 Alacaklı

 

SORU 34 ) Aşağıdakilerden hangisi  amortisman hesaplama yöntemlerinden değildir?

A ) Direk Kayıt Yöntemi                        

B ) Kıst Amortisman Yöntemi

C ) Azalan Bakiyeler Yöntemi                 

D ) Fevkalade Amortisman Yöntemi

 

SORU 35 ) İşletme 21.12.2015 tarihinde üretimi seri hale getirmek için 60.000+%18 Kdv bedelle bir makine almıştır. Makinenin ekonomik ömrü 10 yıldır ve firma azalan bakiyeler yöntemini uygulamakta olup 31.12.2016 tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

A )

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

                   257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı       

     6.000

 

 

         6.000

B )

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı

                 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı       

       12.000

 

 

         12.000

C )

 730 Genel Üretim Giderleri

                              257 Birikmiş Amortismanlar

     8.800

 

 

        8.800

D )

730 Genel Üretim Giderleri

                            257 Birikmiş Amorstismanlar       

      9.600

 

 

         9.6600

 

SORU 36 ) Yukarıdaki soruda sözü edilen makinenin yenilenmesi amacıyla 40.000 TL+%18 Kdv Bedelle satılması durumunda aşağıda verilenlerden hangi doğru olur?

A ) 689 Diğer Olağan Dışı Giderler ve Zararlar Hesabı 20.000 TL Alacaklı

B ) 549 Özel Fonlar Hesabı 1.600 TL Alacaklı

C ) 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı 40.000 TL Alacaklı

D ) 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 21.600 Alacaklı

 

SORU 37 )

549 Özel Fonlar Hesabı

         671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabı      

        xxxx

 

 

         xxxx

 Yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?

A ) Yeni Bir Duran Varlık Alınmaması                

B ) Karlı Duran Varlık Satışı

C ) Zararlı Duran Varlık Satışı                          

D ) Yeni Bir Duran Varlık Alışı

 

SORU 38 ) Kiralanan maddi duran varlıkların değerini artırıcı, ömrünü uzatıcı veya kapasitesini artırıcı giderler hangi hesapta izlenir?

A ) İlgili Maddi Duran Varlık Hesabında              

B ) 549 Özel Fonlar Hesabında

C ) 264 Özel Maliyetler Hesabında           

D ) İlgili Gider Hesabında

 

SORU 39 ) İşletme, 01.10.2015 tarihinde  aldığı 90 Gün vadeli ve % 24 faizli  400.000 TL tutarındaki krediyi vade sonunda faizi ile birlikte ödeyecektir. Buna göre ödeme günündeki kayıt nasıl olmalıdır?

 A )

300 Banka Kredileri Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

                       102 Bankalar Hesabı

     400.000

        96.000

 

 

         496.000

B )

300 Banka Kredileri Hesabı

                            102 Bankalar Hesabı

                            642 Faiz Gelirleri Hesabı

     460.000

       

 

 

         400.000

            60.000

C )

 300 Banka Kredileri Hesabı

                           102 Banklar Hesabı

     496.000

 

 

        496.000

D )

300 Banka Kredileri Hesabı

780 Finansman Giderleri Hesabı

                          102 Bankalar Hesabı

     400.000

        24.000

 

 

         424.000

 

SORU 40 ) İşletmenin 01.10.2015 tarihinde 3 yıl vadeli olarak çıkardığı 1.000.000 TL tutarındaki yıllık % 18 faizli tahvillerin vade sonu kaydında hangi hesap yanlış verilmiştir? (İşletme finansal tablolarını 3 aylık dönemler halinde düzenlemekte, faizler yıllık olarak ödenmektedir. Vergileri dikkate almayınız)

A ) 304 Tahvil Anapara Taksit Ve Faizleri Hesabı 1.000.000 TL Borçlu

B ) 102 Bankalar Hesabı Alacaklı

C ) 381 Gider Tahakkukları Hesabı Borçlu

D ) 780 Finansman Giderleri Hesabı 180.000 TL Borçlu

 

SORU 41 )                                                              01.01.2016

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

               322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

     25.400

 

 

        25.400

 Verilen muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Muhasebe Kaydı Hatalı Değildir

B ) Borçlu Hesapta 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı Olmalı

C ) Hesapların İkisi de Yanlış Yere Yazılmıştır, Ters Kayıt Olmalı

D ) Alacaklı Hesapta 321 Borç Senetleri Hesabı Olmalı

 

SORU 42 ) Seramik Vazo Cam San. Tic. Ltd. Şti, üretimde çalışan personellerinden Güven Hesapbilir’in istifası üzerine çıkış bordrosunu yapacaktır. Personel  bu ay 30 gün çalışmış ve brüt ücreti 2.000 TL dir. Bodroya göre yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 300 TL (Gelir Vergisi)

B ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 280 TL  ( SSK İşçi Payı)

C ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 30 TL  ( İşveren İşsizlik Payı)

D )  770 Genel Yönetim Giderleri 2.000 TL (Memur Ücret Giderleri)

 

SORU 43 )

570 Geçmiş Yıl Karları Hesabı

                                500 Sermaye Hesabı

     280.000

 

 

        280.000

Verilen muhasebe kaydı neyi ifade etmektedir?

A ) Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesi       

B ) Sermaye Taahhüdünün Geçmiş Yıl Karıyla Karşılanması

C )  Dönem Karının Geçmiş Yıl Karına Devri

D ) Dönem Zararının Geçmiş Yıl Karıyla Kapatılması

 

SORU 44 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Gelir Tablosu hesabı değildir?

A ) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı               

B ) Satıştan İadeler Hesabı

C ) Kuruluş Ve Örgütlenme Gideri Hesabı           

D ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 

SORU 45 )

 I. Açılış Fişinin Yevmiye Defterine Kaydedilmesi

II. Dönembaşı  Bilançosunun Düzenlenmesi

III. Aralık Ayı Mizanın Düzenlenmesi

IV. Kesin Mizanın Düzenlenmesi

V. Dönem Sonu İşlemlerin Yapılması

Muhasebe süreci ile ilgili olarak yukarıdaki işlemlerin doğru olarak sıralaması aşağıda hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A )  I-II-III-IV-V                B )  II-I-III-IV-V                C )   II-I-III-V-IV      D )  I-II-IV-V-III

 

SORU 46 )

 Brüt Satışlar                   : 750.000 TL

Satışların Maliyeti            : 350.000 TL

Satış İskontoları              :  50.000 TL

Pazarlama Satış Gideri    :  60.000 TL

Satıştan İadeler              :  20.000 TL

Faiz Gelirleri                    :    5.000 TL

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda işletmenin Brüt Satış Karı ne kadardır?

A ) 300.00 TL                        B ) 400.000 TL                 C )   315.000 TL                    D ) 345.000 TL

 

SORU 47 )  Aşağıdaki hesaplardan hangisi  Gelir Tablosunun ‘Faaliyet Giderleri’ bölümünde değildir?

A ) Araştırma Geliştirme Giderleri           

B ) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri

C ) Genel Yönetim Giderleri                   

D ) Finansman Giderleri

 

SORU 48 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hem gelir tablosunda kullanılır?

A ) Gider Tahakkukları Hesabı                                   

B ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti

C ) Borsa Değer Artışları Hesabı                                

D ) Dönem Net Karı

 

SORU 49 ) İşletme 28.12.2015 tarihinde 2012 yılında kullanacağı onaya tabi defterlerini noterde 2.200 TL ye onaylatmıştır, yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A ) 770 Genel Yönetim Hesabı                         

B ) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

C ) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı         

D ) 150 İlk Madde Malzeme Hesabı

 

SORU 50 )  B işletmesine ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Dönem Başı Varlıkları       :600.000

Dönem Sonu Varlıkları     :150.000

Dönem Başı Borçları         :400.000

Dönem Sonu Borçları       :350.000

İşletme faaliyetleri sonucunda elde ettiği kar / zarar nedir?

A ) 500.000 TL Kar                              

B ) 450.000 TL Zarar                  

C ) 400.000 TL Kar                              

D)350.000 Zarar

 

FİNANSAL MUHASEBE – GENEL MUHASEBE 2 DERSİ TEST CEVAPLARI

1)  C

2)  D

3)  D

4)  A

5)  B

6)  C

7)  A

8)  B

9)  D

10)      B

 

11)      C

12)      C

13)      A

14)      B

15)      D

16)      C

17)      A

18)      A

19)      B

20)      C

 

21)      D

22)      D

23)      B

24)      B

25)      C

26)      A

27)      B

28)      C

29)      D

30)      C

 

31)      C

32)      B

33)      A

34)      A

35)      D

36)      B

37)      A

38)      C

39)      D

40)      D

 

41)      B

42)      B

43)      A

44)      C

45)      C

46)      A

47)      D

48)      D

49)      B

50)      C


<<<<< Muhasebe Defteri *** Genel Muhasebe 2 Dersi Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>


 

Bir önceki yazımız olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Test Sorusu ve Cevapları başlıklı makalemizde ders muhasebe kısa vadeli yabancı kaynaklar test, kısa vadeli yabancı kaynaklar test ve muhasebe dersim kısa vadeli yabancı kaynaklar test hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe 2 ( Genel Muhasebe ) Dersi Test Soruları ve Cevapları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-2-genel-muhasebe-dersi-test-sorulari-ve-cevaplari.html
14 Mayıs 2014 - 10:38

[…] Genel Muhasebe 2 Dersi 50 Test Sorusu ve Cevapları Muhasebe 2 Dersi Aktif ve Pasifler 30 Cevaplı Test Sorusu Muhasebe 2 Dersi Bilanço ve Gelir Tablosu 20 Test Sorusu Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Test Sorusu ve Cevapları Ustalık ve İnsan İlişkileri 52 Ustalık Sorusu Cevaplı Duran Varlıklar Test Sınavları ve Cevabı Muhasebe 2 […]

DMCA.com Protection Status