İş ve İnsan İlişkileri Ustalık Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » İş ve İnsan İlişkileri Ustalık Soruları ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 17 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 4.965 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı sorularıİş ve İnsan İlişkileri Ustalık Dersi

Soruları ve Cevapları

1- Gelecekteki yeni toplumsal olaylara ilişkin kuralların konulabilmesi, geçmişteki değişik toplumların incelemesini yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Psikoloji                      

b) Sosyoloji            

c) Biyoloji              

d) Tarih

 

2- İnsan ilişkileri kaynağını hangi bilim dallarından almaktadır?

a) Sosyoloji            

b) Psikoloji             

c) Tarih                 

d) Hepsi

 

3- Birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan ve içinde en az bir karı – koca ilişkisinin bulunduğu veya bulunmuş olduğu en küçük sosyal birime ne ad verilir?      

a) Topluluk             

b) Grup                 

c) Aile                   

d) Arkadaş 

 

4- İnsanların yerleşik hayata geçmesinde en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Av hayvanlarının azaltılması      

b) Vahşi hayvanlardan korunma    

c) Karabasanın bulunması            

d) Doğal afetlerden korunma

 

5- Bir ailenin toplumdaki statüsünü aşağıdakilerden hangisi belirler?    

a) Aile çevresi                  

b) Toplum içindeki yeri       

c) Soyu, ünü ve geçim biçimi

d) Hepsi

 

6- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı kuralların tümüne ne ad verilir?

a) İnsan ilişkileri               

b) Sosyoloji            

c) İş            

d) Amir

 

7- Bir fayda sağlamak için girişilen faaliyetler dizisine ne ad verilir?      

a) Ticaret                        

b) İş                     

c) Yönetim    

d) Amir

 

8- Başkalarından sorumlu olan ve başkalarının işlerini idare eden kişiye ne denir?

a) Tacir                          

b) İşçi                   

c) İşveren    

d) Amir

 

9- İnsan ilişkilerinde, insanın benzer ve farklı yönleri, özelliklerine göre kaç gruba ayrılır?

a) İki                    

b) Üç                    

c) Dört                  

d) Beş

 

10- İnsanın farklı yönleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davranışlar-İlgi             

b) Kabiliyet-Yetenek 

c) Deney-Duygu      

d) Hepsi

 

11- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme konusuna girmez?

a) Öğrenme           

b) Düşünme           

c) Konuşma  

d) Dinleme

 

12- Zamanımıza kadar en çok kabul gören haberleşme modelini kim geliştirmiştir?

a) Berlo                          

b) Aristo                

c) Eflatun     

d) Hepsi

 

13- Aşağıda verilenlerden hangisi yazılı haberleşmeye girmez?

a) Gazete                        

b) Broşür               

c) Telsiz       

d) Telgraf     

 

14- Bir başkasını yönetiminde bir problemin grup tarafından tartışılmasına ne denir?

a) Panel                          

b) Sempozyum       

c) Forum      

d) Konferans

 

15- Aşağıda verilenlerden hangisi haberleşme özelliklerinden değildir?

a) Haberleşme statik bir olgudur                      

b) Haberleşme dinamik bir olgudur                            

c) Haberleşme insan davranışlarının ürünüdür     

d) Hepsi

 

16- Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır biçimde başka kişilere aktarmasına ne denir?

a) Haberleşme                 

b) Kaynak              

c) Alıcı

d) TV

 

17- Haberleşme konusu ile ilgili ilk açıklamalar hangi filozoflar döneminde başlamıştır?

a) J:J:Ruso-Aristo             

b) Aristo-Eflatun     

c) Eflatun-Conte 

d) Aristo-Conte

 

18- Haberleşme kanalları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaynak                       

b) Mesaj                

c) Kanal       

d) Hepsi

 

19- Etkili haberleşme teknikleri kaça ayrılır?

a) Üçe                   

b) Dörde               

c) İkiye        

d) Beşe

 

20- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme türlerine girmektedir?

a) Yazılı haberleşme 

b) Sözlü haberleşme

c) Sözsüz haberleşme       

d) Hepsi

 

21-Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için ne gereklidir?

a) Amir-Yönetici               

b) Şef-Memur                  

c) Patron      

d) Usta

 

22- Sosyal hayatı düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahlak kuralları              

b) Görgü kuralları    

c) Hukuk kuralları    

d) Hepsi

 

23- Bir işyerinde düzeni sağlayarak ve kişilerin kendi başlarına buyruk hareketlerde bulunmalarını önlemeye ne ad verilir?

a) Yetki                          

b) Sorumluluk                  

c) Liderlik     

d) Emir

 

24- Aşağıdakilerden hangisi amirin görevlerinden değildir?

a)  Çalışanların eğitimi ve motivasyonunu sağlamak                

b) Yapılan ve yapılmayan işlerin takip ve kontrolünü yapmak    

c)  Mükafat ve ceza sistemini uygulamak 

d) Hataları açıklamamak

 

25- Eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilim dalına ne denir? 

a) Yönetici                       

b) Vakıf                 

c) Ticaret     

d) Yönetim

 

26- Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?

a) Çok fazla etkici ve baskıcı olmak                  

b) Tartışmacı – eleştirici olmak     

c) Saldırgan, alaycı, dedikoducu olmak              

d) Şakacı olmak

 

27- Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkilerinin kurallarından birisi değildir?

a) Tarafsız hareket etmek – olgun davranmak   

b) Sabırlı ve hoşgörülü olmak                          

c) İşbirliği içinde çalışmak                      

d) Tartışmacı olmak

 

28- Bir kuruluşta çalışanları, işlerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman başvurulan kurallara ne denir?

a) Ceza                          

b) Disiplin                        

c) Ödül                  

d)  İyi huylar

 

29- Aşağıdakilerden hangisi işbirliği ilkelerinden değildir?

a) Çalışanlara liderlik yapmak                

b) İşbirliği ruhunu geliştirmek                                             

c) Güven artırmak                               

d) Totaliter olmak

 

30- Aşağıdakilerden hangisi işyeri disiplin kurallarındandır?

a) Çalışanlardan beklenen davranışlar açıklanmalıdır

b) İşyeri disiplin kuralları uygulanabilir olmalıdır

c) Kurallar kişiye göre değişebilmelidir                      

d) Hiçbiri

 

31- İnsanı fikri ve zihni yönden rahatsız eden durumlara ne denir?

a) Problem                      

b) Olay                  

c) İnsan İlişkileri               

d) Hiçbiri

 

32- İşyerleri, amaçlarını gerçekleştirmede hangi üretim faktörü uygulanmamaktadır?

a) İnsan gücü         

b) Hammadde        

c) Kota                           

d) Sermaye

 

33- Aşağıdakilerden hangisi problemlerin çözümünde insan ilişkilerinde rol oynayan unsurlardan değildir?

a) Dayanışma                  

b) Analoji               

c) Çevreye uyum              

d) İşe uyum  

 

34- Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin amaçlarından değildir?

a) Problemleri çözmek       

b) Problemleri aza indirmek       

c) Tek yönlü çıkar sağlamak  

d) Hiçbiri

 

35- Zaman kavramının önemi hangisinde vurgulanmaktadır?

a) Yarının işini bugünden yap    

b) Zaman tekrar yaşanamaz  

c) Vakit nakittir

d) Geçen zaman geri gelmez        

 

36- Aşağıdakilerden hangisi problem belirtilerinden değildir?

a) Dalgınlık-unutkanlık                 

b) Aşırı sigara ve içki içmek

c) Uykusuzluk  

d) Bir anlık öfkelenme

 

37- Problemlerin çözümünde amir hangi bilim dalından yararlanmaz?

a) Psikoloji             

b) Hukuk               

c) Terminoloji         

d) Sosyoloji

 

38- Hangisi bireyin bir şey yapması ya da bir sonuca ulaşması amacıyla yaptığı faaliyetlere ne denir?

a) İş            

b) İnsan ilişkileri               

c) Yönetim             

d) Stabilite

 

39- Bir yeri idare eden yürüten kişiye ne ad verilir?

a) Yönetim             

b) Amir                           

c) Yönetici              

d) İş

 

40- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı ilke ve kuralların tümüne ne ad verilir?

a) Yönetim             

b) İnsan ilişkileri               

c) Amir                 

d) Temayül

 

41- İş sonucunda ne elde edilir?

a) Para                 

b) Sağlık                         

c) Her istediğini yapma      

d) Hepsi

 

42- İşçiyi çalışmaya sevk eden aşağıdaki nedenlerden hangisidir?

a) Maddi nedenler   

b) Çevre ortamı               

c) İsteksizlik                    

d) Sosyal statü

 

43- Hangisi çalışmanın maddi nedenlerinden değildir?

a) Güvenlik     

b) Sosyal statü                 

c) Giyim                          

d) Konut

 

44- Hangisi çalışmanın manevi nedenlerinden değildir?

a) Kendine güven    

b) Beğenilmek                  

c) İstediğini elde etmek      

d) Sevilmek  

 

45- En az iki hareketle tamamlanmış eşyaya ne denir?

a) Üretim mesleklerinde iş  

b) Yönetimde iş                

c) Satış        

d) Pazarlama

 

46- İş esnasında örgüt içindeki emir bilgi ve haberlerin yazılı ve sözlü olarak çalışanlar arasında iletilmesi, bireyler arasındaki duygu ve fikirlerin karşılıklı alışverişine ne denir?

a) İş yerinde haberleşme   

b) Çevrede haberleşme  

c) Şehirlerarası haberleşme 

d) Uluslararası haberleşme

 

47- Yazılı ve sözlü bilgi, emir ya da açıklamalara ne denir?

a) Emir                 

b) Amir                 

c) Haber                

d) Yönetmek

 

48- Haberleşmenin belli bir akım üzerinde gelişmesine ne ad verilir?

a) Emir Zinciri         

b) Haberleşme zinciri

c) Haberleşme akımı

d) Hiçbiri

 

49- Sosyal ilişkilerde haberleşmeyi etkin ve sürekli kılacak faktörler nelerdir?

a) Zaman              

b) Dağıtım             

c) İlgi ve kabul etme

d) Hepsi

 

50- Aşağıdakilerden hangisi haberleşmeyi etkin kılacak yöntemlerden birisi değildir?         

a) Açıklık               

b) Uygunluk           

c) Sorgusuz kabullenme     

d) Yeterlilik

 

51- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme yöntemlerinden değildir?

a) Göze hitap eden  

b) Kulağa hitap eden

c) Gözlemleme       

d) Göze ve kulağa hitap eden

 

52- Aşağıdakilerden hangisi kulağa hitap eden araçlardan değildir?

a) Yüz yüze yapılan görüşme        

b) Bağırmak 

c) Dokunma  

d) Temas ortamını sağlayan araçlar

 

53- Hangisi göze hitap eden haberleşme araçlarındandır?

a) İşaretler            

b) Radyo               

c) Diyafon             

d) Telsiz

 

54- Hangisi göze hitap eden haberleşme araçlarından birisidir?

a) Telefon              

b) Amblem ve bayraklar    

c) Frekans             

d) Mikrofon

 

55- Aşağıdakilerden hangisi göze ve kulağa hitap eder?

a) Sesli film  

b) Televizyon          

c) Gösteriler           

d) Hepsi       

 

56- Resmi haberleşme örgütünün üst kademelerle olan kimin kimle iletişim edeceğini belirten esasları gösteren haberleşmeye ne denir?

a) Haberleşme zinciri

b) Haber      

c) Resmi haberleşme         

d) Ulaştırma

 

57- Aşağıdakilerden hangisi teşkilat içi haberleşme çeşitlerinden değildir?

a) Yukardan aşağıya haberleşme            

b) Belirgin haberleşme                                                               

c) Yatay yönde haberleşme          

d) Aşağıdan yukarıya haberleşme

 

58- Hangisi iyi bir haberleşmenin ön koşullarından değildir?

a) Her olaydan haber çıkarmak              

b) İyi bir haberleşme tutumu geliştirmek  

c) Kişilerin güvenini kazanmak               

d) Planlı haberleşme yapmak

 

59- Aşağıdakilerden hangisi bir haberleşme çeşidi değildir?

a) Yazılı                 

b) Sözlü                

c) Medeni              

d) Resimle

 

60- Hangisi bir haberleşme çeşidi değildir?orhan-hoca.site 

a) Mimikle              

b) Testle                

c) Belirgin              

d) Sözlü

 

61- Bir başkanın yönetiminde bir problemin, grup tarafından tartışılmasına ne ad verilir?

a) Toplantı             

b) Forum               

c) Konferans          

d) Tanıtım

 

62- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için ne gerekir?

a) Amir-Yönetici      

b) İşçi                   

c) Sendika             

d) Hepsi

 

63- Aşağıdakilerden hangisi genel haberleşme tekniklerinden değildir?

a) Gazete ve broşür

b) Telsiz       

c) TV                    

d) Radyo

 

64- Eldeki kaynakları en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilgi alanına ne denir?

a) İdame               

b) Yönetim             

c) Amir                 

d) Yönetici

 

65- Bir kuruluşta çalışanların, işyerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman başvurulan kurallara ne denir?

a) Disiplin              

b) Dayak               

c) İkaz                           

d) Ceza

 

66- Aşağıdakilerden hangisi işyeri disiplin kurallarından değildir?

a) Çalışanlardan beklenen davranışların açıklanması      

b) Sürekli uyarma                                         

c) Kuralların eşit şekilde uygulanması                         

d) Disiplin kurallarının uygulanabilir olması

 

67- Çeşitli şeyler arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların bütününe ne denir?

a) Karar verme                

b) Güveni artırmak           

c) Yönetmek          

d) Çalışanlara liderlik yapma

 

68- Aşağıdakilerden hangisi bir kararın niteliklerinden değildir?

a) Zamanında alınmalıdır       

b) Etkili olmalıdır     

c) Hızla alınıp, yavaş uygulanmalıdır        

d) Kesin olmalıdır

 

69- Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkileri kurallarından değildir?

a) Hızlı hareket etmek  

b) Tarafsız ve objektif olmak 

c) Sabırlı ve hoşgörülü olmak

d) Olgun hareket etmek

 

70- İnsanı fikren ve zihnen rahatsı eden konulara ne ad verilir?

a) Problem             

b) Fizyolojik hastalık                   

c) Stres                 

d) Ani Korku

 

71- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?

a) Ahlak kuralları              

b) Görgü kuralları             

c) Ekonomi kuralları          

d) Hukuk

 

72- Bir işletmenin amacını gerçekleştirmesi için en önemli faktör hangisidir?

a) Makine ve teçhizat        

b) Hammadde                  

c) Sermaye            

d) İnsan

 

73-  Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinde amaçlanan şeylerden değildir?

a) Problem çözmek 

b) Tek yönlü iletişim 

c) İşyeri amaçlarını gerçekleştirmek 

d) Sorunları azaltmak

 

74- Teknolojik gelişme ile çalışanlar açısından sorunlar nasıl bir yön izler?

a) Artar                 

b) Azalır                

c) Değişmez           

d) Hiçbiri

 

75- Hangisi problem belirtilerinden değildir?

a) Canlılık              

b) Telaş                 

c) Unutkanlık          

d) Devamsızlık

 

76- Yönetici hem çalışanların hem de grupların davranışlarını nasıl karşılamalı?

a) Bilmeli               

b) Önemsememeli            

c) Kendi çıkarını düşünmeli           

d) Hepsi

 

77- İş ve insan ilişkileri ile ilgili hangisi doğrudur?

a) Kişiye göre değişmeli     

b) Çıkara dayanmalı 

c) Pozitif ve negatif olabilir 

d) Hiçbiri

 

78- Gerek iş ile ve gerekse insan ilişkileri sonucunda, her iki taraf bir fayda sağlayabiliyorsa arkadaşlık ve samimiyet varsa bu nasıl bir ilişkidir?

a) Olumlu ve olumsuz                 

b) Olumlu              

c) Olumsuz            

d) Hiçbiri

 

79- Nedeni ne olursa olsun ara sıra kavgalar, küskünlükler, kin ve nefret duyguları oluşuyorsa bu nasıl bir ilişkidir?

a) Olumlu              

b) Olumsuz            

c) Olumlu ve olumsuz        

d) Hepsi

 

80- İş ve insan ilişkilerini olumlu olarak kurmanın yararlardan değildir?

a) Müşteri ve dostlar artar   

b) Toplumda saygınlık artar  

c) Hayat standardı yükselir 

d) Rehavet oluşturur

 

81- Aşağıdakilerden hangisi olumsuz iş ve insan ilişkilerinin sebeplerinden değildir?

a) Mesleğe insanlara saygılı olmamak        

b) Doyumsuzluk  

c) Dalgınlık   

d) Kıskançlık

 

 82- İşe geç kalmak neyin belirtisidir?

a) Başarısızlığın                

b) Yorgunluğun       

c) Problemin           

d) Olumlu ilişkilerin

 

 83- Aşağıdakilerin hangisi iş ve insan ilişkilerinin esaslarından değildir?

a) Her yanlışın cezalandırılması                       

b) Personelin güvenini kazanmak                                   

c) Amirin her zaman örnek olması                

d) Gereken yerde takdir etmek

 

 84- Adil bir ceza ve ödüllendirme sistemi nasıl olmalıdır?

a) Ceza suç ile eşit oranda olmalıdır                         

b) Ceza gizli, ödül ise herkesin önünde olmalıdır

c) Ceza ve ödül dengeli biçimde uygulanmalıdır  

d) Hepsi

 

85- Aşağıdakilerden hangisi ödül ve ceza sistemi olarak yanlıştır?         

a) Gruplaşmaya yol açmamalı                

b) Verilen ceza mutlaka uygulanmalı ödül gizli verilmelidir        

c) Ceza küstürücü değil caydırıcı olmalıdır   

d) Ahlaki değerler göz önünde bulundurulmalıdır     

 

86- Başkalarının işlerini yöneten ve başkalarından sorumlu olan kişilere ne denir?

a) Yönetici

b) Eğitmen

c) İşveren

d) İşçi

 

87- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için yöneticilerin uyguladığı ilke ve kuralların tümüne ne denir?  

a) Disiplin

b) İşveren

c) Yönetim

d) İş ve insan ilişkileri

 

88- Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır biçimde başkalarına aktarmasına ne denir?

a) Alıcı

b) Konuşma

c) Kaynak

d) Haberleşme

 

89-Aşağıdakilerden hangisi haberleşmenin unsurlarından değildir?

a) Kaynak

b) Okuma

c) Kanal

d) Alıcı

 

90-Haberleşme araçlarından telgraf aşağıdakilerden hangi gruba dahil edilir?

a) Kulağa hitap eden araçlar

b) Göze hitap eden araçlar

c) Kulağa ve göze hitap eden araçlar

d) Hiçbiri

 

91- Bir işyerinde uygulanan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hukuk kuralları

b) Ahlak kuralları

c) Görgü kuralları

d) Hepsi

 

92- Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaya ne denir?

a) Yönetim

b) Yönetici

c) Ticaret

d) İşveren

 

93- Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz etkileyen faktörlerdendir?

a) Cesaretli olmak

b) Hoşgörülü olmak

c) Tartışmacı olmak

d) Tarafsız olmak

 

94- Bir işyerinde çalışanların belli kurallar içinde hareket etmelerini sağlamaya ne denir?

a) Yetki

b) Yönetici

c) Yönetim

d) Disiplin

 

95- İşbirliği ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Liderlik etmek, zorlamamak

b) Başkalarının ferdi saygınlığını geliştirmek

c) İşbirliği ruhunu geliştirmek

d) Hepsi

 

96- Aşağıdakilerden hangisi başlıca problem belirtilerindendir?

a) Uykusuzluk

b) Dalgınlık

c) İşe geç gelmek

d) Hepsi

 

97- Bir işyerinde çalışanların davranışlarını; kontrol etmek, işyerinin amaçlarına uygun olarak geliştirmek ve olumlu yönde değiştirerek işlerin düzenli yürümesini sağlamak için uygulanan kuralların tümüne ne denir?

a) Hukuk kuralları

b) İşyeri disiplini

c) Ahlak kuralları

d) Görgü kuralları

 

98- Aşağıdakilerden hangisi insanların çalışması için bir amaç olmamalıdır?

a) Saygınlık

b) Para

c) Kariyer

d) Onur İş ve İnsan İlişkileri

 

99-İnsanların farklılıkları göz önünde bulundurularak en büyük oranda ortak kurallar geliştirilmeye çalışmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplumda uzlaşmayı sağlamak

b) Verimliliği artırmak

c) İnsanlar arasında doğabilecek çatışmaları azaltmak

d) Hepsi

 

100- Zamanımıza kadar en çok kabul gören haberleşme modelini kim geliştirmiştir?

a) Aristo

b) Berlo

c) Eflatun

d) Augosto

 

101- Haberleşme konusu ile ilgili ilk çalışmalar hangi filozoflar döneminde başlamıştır?

a) J.J.Ruso-Aristo

b) Aristo-Eflatun

c) Eflatun-Augosto

d) Augosto-Aristo

 

102- İnsanı fikir veya zihni yönden rahatsız eden durumlara ne denir?

a) Dalgınlık

b) Olay

c) Problem

d) Yanlışlık

 

103- Hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz etkileyen faktörlerdendir?

a) Fazla etkici ve baskıcı olmak

b) Tartışmacı ve eleştirel olmak

c) Saldırgan, alaycı ve dedikoducu olmak

d) Hepsi

 

104- Gelecekteki yeni toplumsal olaylara ilişkin kuralları koyabilmek için geçmişteki değişik toplumları inceleyen bilim dalı hangisidir?

a) Psikoloji

b) Sosyoloji

c) Tarih

d) Biyoloji

 

105- Sosyal hayatı düzenleyen kurallara ne denir?

a) Ahlak kuralları

b) Hukuk kuralları

c) Görgü kuralları

d) Hepsi

 

106- Birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan en küçük sosyal birime ne ad verilir?

a) Grup

b) Arkadaş

c) Aile

d) Topluluk

 

107- Hangisi yazılı haberleşme araçlarından değildir?

a) Gazete

b) Broşür

c) Dergi

d) Telsiz

 

108- İnsanın farklı yönleri hangisidir?

a) Davranışlar- ilgi

b) Kabiliyet

c) Öğrenim-yaş

d )Hepsi

 

109- Bir işyerinde çalışanların, işlerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman başvurulan kurallara ne denir?

a) Ceza

b) Disiplin

c) Ödül

d) Hiçbiri

 

110- Aşağıdakilerden hangisi İnsanları toplu yaşamaya sevk eden nedenlerden biridir?

a) Neslinin sürdürülmesi

c) Yaşamanın anlamı ve amacı

b) Yeni nüfusun toplumsallaşması

d) Hepsi

 

111- Aşağıdakilerden hangisi İnsanları çalışmaya sevk eden nedenlerden biridir?

a) Para kazanma isteği

c) Terfi etmek

b) Gelecek nesillere yararlı olmak

d) Hepsi

 

112-Aşağıdakilerden hangisi işletme içi haberleşme değildir?

a) Dikey haberleşme

c) Duyurular

b) Yatay haberleşme

d) Pazarlama temasları

 

113-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerindendir?

a) Kaynak

b) Alıcı

c) Kanal

d) Hepsi 

 

114- Para kazanmak bir amaç değildir. Para, ihtiyaçları tamamlamak için sadece araç olmalıdır.

A)   Doğru

B)   Yanlış

 

115- Asık bir suratla, müşteriyle hiç ilgilenmeden veya doğruluk, dürüstlük ilkelerine uyulmadan yapılan en iyi iş, mutlaka yarım demektir.

A)   Doğru

B)   Yanlış

 

116- İşbirliği, işyerindeki insan gücünün daha etkin kullanılmasını, hammadde, sermaye, araç-gereç ve teçhizatın daha ekonomik kullanılmasıyla ilgili maddi ve manevi faydalar sağlayacaktır.

A)   Doğru

B)   Yanlış

 

117- ‘Ücret ödeme borcu’ işçinin hizmet akdinden doğan borçtur.

A)   Doğru

B)   Yanlış

 

118 -Hoş olmayan görevleri aldatarak başkasına yüklemek işyerinde işi olumsuz etkileyen faktörlerdendir?

 A) Doğru

 B) Yanlış

 

119- Çalışan personel hata yaptığı zaman, amirlerine haber vermeden, hatasının düzeltmeli ve kapatmalıdır.

A)   Doğru

B)   Yanlış

 

120- TELE KOMİNİKASYON sözünü çok duyarız. Tele (Uzak) Komünikasyon Haberleşme, demektir. Keza Televizyon uzaktakileri seyretme anlamındadır.

A)   Doğru

B)   Yanlış


CEVAP AHANTARI

1 D                  21 A                41 C                61 B                81 C                101 B

2 D                  22 D               42 C                62 A                82 C                102 C

3 C                  23 A                43 B                63 B                83 A                103 D

4 C                  24 D               44 C                64 B                84 D               104 B

5 D                  25 D               45 A                65 A                85 B                105 D

6 A                  26 D               46 A                66 B                86 A                106 C

7 B                  27 D               47 C                67 A                87 D               107 D

8 D                 28 B                48 B                68 C                88 D               108 D

9 D                 29 D               49 D                69 A                89 B                109 B

10 D               30 C                50 C                70 A                90 B              110 D

11 A               31 A                51 C                71 C                91 D              111 D

12 A               32 C                52 C                72 D               92 A                112 D

13 C               33 B                53 A                73 B                93 C               113 D

14 D               34 C                54 B                74 A                94 D              114 A

15 D               35 A                55 D               75 A                95 D               115 A

16 A                36 D               56 C                76 A               96 D               116 A

17 B                37 C                57 B                77 C              97 B               117 B

18 D               38 A                58 A                78 B               98 B               118 A

19 C                39 C                59 C                79 B              99 D               119 B

20 D               40 B                60 C                80 D             100 B              120 A


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status