İşletme Bilgisi Soru ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » İşletme Bilgisi Soru ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 6.624 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı sorularıİŞLETME BİLGİSİ VE TKY SORULARI

1-  Bir veya birden fazla işletmeyi organize veya finanse eden ve bunlara sahip olan bütünlüğe ne denir?

a) Sanayi                b) İşletme               c) Teşebbüs            d) Sermaye

2- Kar amacıyla rizikoya girerek mal veya hizmet üretmek ve böylece fayda yaratmak amacıyla üretim elemanlarını bir araya getiren kimselere ne denir?

a) Teşebbüs            b) Müteşebbüs         c) İşçi                    d) Yönetim

3- Kar ve risk başkalarını olmak şartıyla işletmeleri yöneten kimselere ne denir?

a) İdare                 b) Endüstrici            c) Esnaf                 d) Yönetici

4- Malların ve hizmetlerin üretildiği ve planlandığı, ekonomik değeri olan işyerlerine ne ad verilir?

a) Merkez               b) İdare merkezi      c) İşletme               d) Hiçbiri

5- Belirli bir amaca yönelmek için insanların faaliyetlerini planlamak,örgütlemek,düzenlemek ve yönlendirme ve denetleme işlemine ne ad verilir

a) İşletme yönetimi b) Üretim                c) Denetim              d) Planlama

6- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel amaçlarından biri değildir?

a) Kar etmek                   

b) Tüketmek          

c) Topluma hizmet etmek   

d) İşletmenin yaşamını sürdürmesi

7- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

a) Kaliteli mal ve hizmet     

b) Azami fiyata mal satmak         

c) Topluma hizmet   

d) İstihdamı sürdürmek

8- Endüstri işletmeleri genel olarak kaça ayrılır?

a) 2                       b) 5                       c) 7                       d) 9

9- Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerine göre işletme çeşitlerinden değildir?

a) Tek üretim sistemiyle çalışan işl.                  

b) Ürettikleri malın ağırlığına göre işl.

 c) Ürettikleri malların cinsine göre işl.     

d) Kitle halinde üretim yapan işl.

10- Aşağıdakilerden hangisi işçi miktarına göre işletme türlerinden biri değildir?

a) Küçük işletmeler   b) Çok büyük işletmeler      c) Orta işletmeler     d) Büyük işletmeler

11- 6-50 arası işçi çalıştıran işletmeler hangi sınıf işletme grubuna girer?

a) Orta işletme        b) Çok büyük işletme         c) Büyük işletme      d) Hiçbiri

12- Aşağıdakilerden hangisi ürettikleri malın cinsine göre sınıflandırılan işletmelerden biridir?

a) Hammadde üreten işletmeler     b) Mamül madde üreten işletmeler c) Nakliyeci işletmeler d) Hepsi

13-Tüketici çeşitlerine göre işletmeler kaç gruba ayrılır?

a) 6                       b) 2                       c) 7                       d) 9

14- İşletmelerin dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üreten işletmeler olarak ayrıldığı sınıf hangisidir?

a) Üretilen malın ağırlığına göre

b) Kalitesine göre

c) Mal ve hizmet cinsine göre

d) Mülkiyetine göre

15- Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletme sınıflarından biri değildir?

a) Özel işletmeler             

b) Kamu işletmesi             

c) Bilimsel işletmesi   

d) Karma işletmeler

16- Aşağıdakilerden hangisi insanların işletme kurma sebeplerinden değildir?

a) Pazar payı olmadığı için     b) Sosyal statü kazanmak için    c) İdeali olduğu için      d) Kazanç isteği

17- Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmadan önce dikkat edilmesi gereken konulardan biridir?

a) Piyasa rekabet durumu            b) Üretim olanağı               c) Rekabet durumu            d) Hepsi

18- Bir işletmede hammadde, pazar, işgücü, iklim, su ve taşıma giderlerine hangi aşamada daha fazla önem verilmelidir?

a) Üretim aşaması             b) Pazarlama aşaması                  c) Kuruluş aşaması          d) Hepsi

19- İşletmenin üzerine kurulacağı arsaya ne ad verilir?

a) Konumluluk                   b) Arazi                  c) Mekan                d) Arsa

20- Arazinin engebeliği, işyerinin genişleme olanağı olup olmadığı, erişebilme özellikleri ne ile ilgilidir?

a) İşgücü                b) Pazar yeri          c) Satış yeri            d) Konum

21-Konusu insan olan ve onun düşünüş ve davranışlarını bilgilendirerek, yol göstererek, inandırarak kuruluşun çıkarlarını en uygun duruma getirmeyi başarma sanatına ne denir?

a) Şaheser              b) Sanat eseri                   c) Yöneltme            d) Rekabet

22-Etkin bir yöneltme için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

a) Sürekli uyarı                 b) İstek                  c) Yetenek              d) Araç ve olanak

23- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yöneltimde istek ve yetenekler içerisinde yer almaz?

a) Bedensel yetenek                    b) Teknik araç ve gereçler c) Uzmansal yetenek              d) Doğal nitelik

24- Aşağıdakilerden hangisi yöneltmede araç ve olanaklar kapsamında yer almaz?

a) Teknik araç ve olanak.

b) Yöneltsel araç ve olanak.

c) Manevi araç ve olanak.

d) Hepsi orhan-hoca.site

25- Yönetici kime denir?

a) Başkalarına iş gördüren kişi               

b) Başkaları aracılığı ile iş gören

c) Başkaları aracılığı ile hedefe ulaşan kişi

d) Bir grup insanı belli bir hedefe yönelten kişi

26- Geleceği gören, bireylerin ve kitlelerin istek ve gereksinmelerini zamanında sezen, toplumun istek ve ihtiyaçlarını organize eden ve yönelten kişi kimdir?

a) Önder                b) İşveren              c) Birey                  d) Teknisyen

27- Her şeyin verilen emirlere ve konulmuş kurallar düzenine uygun mu yapıldığının gözetimine ne denir?

a) Etkinlik               b) Standart oluşum            c) Kontrol etkinliği              d) Hiçbiri

28- Aşağıdakilerden hangisi kontrolün etkenlerinden birisi değildir?

a) Standartların belirtilmesi b) Sermaye birikimi c) Fiili durumun saptanması d) Sapmaların belirlenmesi

29- Aşağıdakilerden hangisi kontrolü yapacak kimsede aranan özelliklerden değildir?

a) Mesleğinde yeterli bilgiye sahip olmalı b) Kişiye özel davranmalı c) Disiplinli olmalı d) Objektif olmalı

30- Kurumun standart ve amaçlarını karşılamak için çalışanların kendilerini kontrol etmelerine ne denir?

a) Teşvik                b) Uyarı                  c) Disiplin                         d) Hoşgörü

31- Çalışanların başarıya katkılarını sağlamak amacıyla yöneticinin çalışanlara sunduğu imkanların tümüne ne denir?  

a) Reasürans                    b) Teşvik                c) Disiplin                         d) Maneviyat

32- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede teşvik edilir?

a) Üretim fazlasına teşvik   b) Kaliteli çalışmaya teşvik   c) Yeni buluşlara teşvik   d) Hepsi

33- Doğrudan doğruya tüketime elverişli olan malların tüketicilere satılmasına ne denir?

a) Toptan ticaret      b) Taksitli satış          c) Perakendecilik    d) Pazarlama

34- Üreticiden, tüccardan kurumlardan satın alınan veya ithal edilen malın aynen veya işledikten sonra satacak olan tüccara, esnafa veya müesseselere satışına ne ad verilir?

a) Toptancılık           b) Perakendecilik      c) Sanayicilik                    d) Tüketim şirketi

35- Büyük şehirlerde kurulan ve malı doğrudan üreticiden alarak tüketiciye satma işlemine ne denir?

a) Büyük perakendecilik      b) Pazarlama                    c) Bakkal                d) Toptancılık

36-  Aşağıdakilerden hangisi büyük perakendeciliğin şekillerinden biri değildir?

a) Şubeli mağazalar           b) Süpermarketler    c) Büyük mağazalar d) Kırtasiye

37- Malın ve hizmetin üreticiden tüketiciye doğru akışını sağlayan faaliyetler bütünüdür?

a) Alım                            b) Teşvik                c) Pazarlama           d) Servis

38-Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın amaçlarından değildir?

a) Tüketiciye istediği ve ihtiyacı olan mal ve hizmeti vermek  

b) Malı maksimum fiyata satmak

c) Mal ve hizmeti istenen yer ve zamanda teslim etmek           

d) Mal ve hizmeti uygun kalitede arz etmek

39-Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın faydalarından değildir?

a) Yer                             b) Teknik donanım             c) Mülkiyet faydası             d) Zaman faydası

40- Pazara yeni sürülen malı tanıtmak, var olan mal ve hizmetlerin satışını artırmak için yapılan tanıtma faaliyetlerine ne denir?

a) Satış                  b) Pazarlama                             c) Pazar payı                    d) Reklam

41-Aşağıdakilerden hangisi reklam çeşitlerinden biri değildir?

a) Kaliteyi artırıcı reklam b) Bilgi sağlayıcı reklam c) Rekabetçi reklam d) Hatırlatıcı reklam

42- Mektup, broşür,kart,katalog,fiyat cetveli,gazete,dergi,tv, afiş gibi yöntemler ne aracıdır?

a) Alım aracı           b) Reklam aracı                 c) Üretim aracı                  d) Ticaret aracı

43- Satılacak malın bizzat kendisiyle yapılan reklam çeşitlerinden değildir?

a) Vitrinler              b) Tezgahlar            c) Broşür                d) Pazar

44- Aşağıdakilerden hangisi bir vasıta ile yapılan reklam çeşitlerinden değildir?

a) Yazı ve resimle yapılan reklam    b) Sesli reklam       c) Sergileme yoluyla reklam   d) Işıklı reklam

45- Bir işletmenin planlarda öngörülen amaçlarına ulaşmasını sağlayacak tüm faaliyetlerin tespiti,gruplandırılması her grub4un bir yöneticinin sorumluluğuna bırakılması emir kumanda ilişkilerinin düzenlenmesine ne ad verilir?

a) İşletme               b) Sistem               c) Organizasyon                d) Oluşum

46- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki ana unsurlardan değildir?

a) İnsan                 b) Fiyat                  c) İşgücü                         d) İşleyiş elemanları

47- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bulunan yetki çeşitlerinden değildir?

a) Esas yetki           b) Hukuki yetki        c) Teknik yetki                  d) İşleri yürütme yetkisi

48- Herhangi bir işi yapmanın sonucunda doğacak ceza ve ödülü kabullenme davranışına ne denir?

a) Devir etme                   b) Sistemi yürütme   c) Sorumluluk alma            d) Hiçbiri

49- İnsanların  tabiatta buluna maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak için bir şekle getirmesine ne denir? 

a) Tüketim              b) Sarfiyat              c) Sermaye                      d) Üretim orhan-hoca.site

50-    1- Fabrika üretim dönemi 

          2- İmalathane dönemi 

         3-El işçiliği dönemi  

         4- Otomasyon üretim dönemi

Yukarıdaki üretim dönemleri tarihi gelişim sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

a) 1-2-3-4              b) 3-1-2-4              c) 2-3-1-4               d) 3-2-1-4

51-  İşletmenin ihtiyacı olan elemanların alınmasını ve eğitilmesini kim sağlar?

a) İşletme müdürü             b) Usta başı            c) Personel müdürü            d) Muhasebeci

52- Kazancın maliyete oranına ne denir?

a) Verimlilik                      b) Orantı                          c) Kaynak               d) Girdi

53- Bir malın maliyetine ortalama karın eklenmesi ile ortaya çıkan değere ne denir?

a) Maliyet                         b) Fiyat                 c) Zarar                          d) Girdi

54- Satılan mal veya hizmet karşılığında borçlandığı tutarı göstermek amacıyla müşteriye verilen belgeye ne denir?

a) Senet                          b) Çek                   c) Bono                          d) Fatura

55- Belli bir paranın ödenmesi için kayıtsız şartsız havaleyi kapsayan, belli bir banka üzerine yazılan ve gösterildiğinde ödenecek ticari belgeye ne denir?

a) Çek                           b) Bono                 c) Havale               d) Faiz

56- Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir?

a) Para                                     b) Teşebbüs           c) Kaynak              d) Sermaye

57- İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek amacı ile kurulan hukuki ve ekonomik kuruluşlara ne ad verilir?

a) Teşebbüs                    b) Sermaye kurumu           c) Müteşebbüs                  d) Tüzel kurum

58- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?

a) Akbank                        b) Petrol Ofisi A.Ş              c) T.C.D.D.                      d) TÜSİAD

59- Aşağıdakilerden hangisi özel işletmelere ait olan şirket çeşidi değildir?

a) Kollektif şirket               b) Vakıf şirketi                  c) Adi şirketler                  d) Anonim şirket

60- Bir işletmede organları ve kişiler arasımdaki paralelliğin sağlanmasına ne ad verilir?

a) İşletme                        b) Motivasyon                   c) Verimlilik             d) Koordinasyon

61- Bir bilim dalında en üst bilgi ve beceriye, yeteneğe sahip olmasına ne denir?

a) Bilimsellik                    b) Uzmanlaşma                 c) Rekabet              d) Birikim

62- Üretim programı belirlendikten sonra hangi makinelerle  hangi işçinin çalışacağının belirlenmesine ne denir?

a) İş Yüklemesi                           b) Dağıtma                       c) Belirleme            d) Plan

63- Malzemenin üretim esnasında fabrika içerisinde izleyeceği veya izlediği yola ne denir?

a) Plan                                    b) Rota                    c) Kroki                        d) Harita

64- Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel kavramlarından biri değildir?

a) Para                            b) Çek                   c) Ücret                          d) Rekabet

65- Herhangi bir işletmenin satın almalarda seçtiği firmaya işin verildiğini göstermek amacıyla yazılan mektuba ne ad verilir?

a) Özel mektup                 b) Fatura                c) Sipariş mektubu  d) İstek formu  


CEVAP  ANAHTARI

1-C

2-B

3-D

4-C

5-A

6-B

7-B

8-A

9-B

10-B

11-A

12-D

13-B

14-C

15-C

16-A

17-D

18-C

19-A

20-D

21-C

22-A

23-B

24-D

25-D

26-A

27-C

28-B

29-B

30-C

31-B

32-D

33-C

34-A

35-A

36-D

37-C

38-B

39-B

40-D

41-A

42-B

43-C

44-C

45-C

46-B

47-A

48-C

49-D

50-D

51-C

52-A

53-B

54-D

55-A

56-D

57-A

58-C

59-B

60-D

61-B

62-A

63-B

64-B

65-C

             

Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status