Liselerde Not, Sınıf Geçme ve Başarı Değerlendirilmesi

Ana Sayfa » Blog » Liselerde Not, Sınıf Geçme ve Başarı Değerlendirilmesi
Blog kategorisinde bulunan bu haber 26 Kasım 2014 tarihinde güncellenmiş ve 2.036 kişi bu yazıyı okumuştur.

meb orta öğretim yönetmeliğiMEB Ortaöğretim Kurumlarında Not,

Sınıf Geçme ve Başarı Değerlendirilmesi

Muhasebe Defteri.net site ziyaretçileri özellikle yapılan son değişiklikle beraber liselerde not, yazılı sınav veya sınıf geçme hakkında tereddüt edilen konular yer almaktadır. Muhasebe Defteri sitesi olarak yönetmelikle beraber yorumlarımızı da ekleyip hepimizin bilmesi gerekn bir yazıyı sizlerle paylaşmayı düşündük ve bilmemiz gereken bu bilgileri okumanızı tavsiye etmekteyiz.


"MADDE 31 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.

(2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40'ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60'ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.

(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dahil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.

(4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.

(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri halinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler."


"MADDE 35 – (1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.

(2) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur."

MUHASEBE DEFTERİ.NET : Biz okulumuzda ilk 15 dakika geç gelmeler yok yazılmayacak diye karar aldık. Yani ilk 15 dakika öğrenciler gelmese ya da gelse biz yoklama kağıdına yok yazmış olsak devamsızlıktan sayılmayacaktır.


MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Yazılı bildirimler; devamsızlığın 5 inci, 20 nci ve 40 ıncı günlerinde tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir."

"(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir."

MUHASEBE DEFTERİ.NET: Sebepsiz, özürsüz olarak devamsızlık 10 gündür. Özür yani izin işlemleri için velinin dilekçesi yeterli ve gerekli olacaktır.


MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.

"a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır."

"b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz."

"f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır."

"h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır."

Muhasebe Defteri.net: Özellikle bu madde tartışılmakta ve konuşulmaktadır. Muhasebe Öğretmeni olarak 10.Sınıf düzeyinde Muhasebe 1 dersi, Bilgisayarda klavye dersi; 11.Sınıf düzeyinde Muhasebe 2 dersi, Bilgisayarlı Muhasebe dersi veya Banka İşlemleri gibi derslerde 3 yazılı ve 3 sözlü notu vermekteydik. Yapılan bu son değişiklik ile bütün yazılı sınavlarımı 2 ( iki ) sınva olarak değerlendirmekteyim. Zümre Toplantısında 2 yazılı sınav yapılacaktır diye karar aldık.


MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir."

MUHASEBE DEFTERİ net: Evet bu maddede bilinmesi ve uygulanması gereken önemli bir kuralı içermektedir. Birinci yazılı, ikinci yazılı, birinci sözlü ve ikinci sözlü sınavından sonra hesaplanan ortalama sonucunda öğrenci BAŞARISIZ not alıyorsa yani 50 puanın altında not alırsa dönem sonunda Telafi sınavı yapılır ve ortalama eklenir. Başarısız öğrenciler için yapılan bir sınavdır ama isteyen başarılı öğrencilerde girebilir. 

Örneğin; Mehmet AYDIN, Muhasebe 1 dersinde 1.Yazılı Notu: 70

                                        Muhasebe 1 dersinde 2.Yazılı Notu: 10

                                        Muhasebe 1 dersi Performans Notu : 50

                                        Muhasebe 1 dersi Sözlü Notu :40 olduğunu farz edelim. 

70+10+50+40 = 170 yapar. 170/4 =42,5 puan yapar. Yani 50 puanın altında olduğu için bu öğrenci başarısız olmuştur. Mehmet AYDIN 1.Dönem bitmeden telafi sınavına tabi tutulur. Tabi girme hakkı vardır. Zorla girecek diye bir şey yoktur. Yani rapor ya da izin alırsa ortalamasını etkilemez ama girmem durumunda e-okul sisteminde 3. sınav veya 4.sınav notuna G yazılacaktır. Yani 50 puan altı olan kişi telafi sınavına girmezse 0 ( sıfır ) olarak geçecektir ve böylelikle ortalaması daha da düşecektir.

                                        Muhasebe 1 dersi 1.Dönem Telafi Notu 70 puan.

70+10+50+40+70 =240/5 = 48 puan yapar. Bu nota yapacak başka bir şey yoktur. Çünkü telafi sınavı performans, yazılı ve sözlü notlarından sonra yapılır. e okul sisteminde Muhasebe 1 dersi 48 puan olarak 1.dönem notu olarak kesinleşmiş olmaktadır.


Örnek : 1.Sınav : 50 Puan

            2.Sınav : 20

            1. Performans : 60

            2. Sözlü : 40

TOPLAM: 50+20+60+40= 170 / 4 = 42,5 ( Başarısız )

BU ÖĞRENCİ TELAFİ SINAVINA GİRMEK ZORUNDADIR, GİRMEZSE 0 – SIFIR OLACAKTIR.

YANİ; 50+20+60+40+0 = 170/5 = 34 PUAN.

SINAVA GİRDİ 55 PUAN ALIRSA,

50+20+60+40+55= 45 PUAN YAPAR YİNE BAŞARISIZ OLUR AMA BAŞKA YAPACAK BİR ŞEY YOKTUR YANİ DÖNEM KAPANMIŞ OLUR FAKAT GENEL ORTALAMASI ARTMIŞ SİZİN DE GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ.


MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz."

"(2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır."

"(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için "G" ve kopya çekenler için "K" olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dahil edilir."


MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Öğrencilerin talebi halinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir."

"(4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır."

MUHASEBE DEFTERİ.NET: Yazılı, performans evraklarını değerlendirirken öğrenciler yanımızda bulunmalı yani kaç puan aldığını detayları ile görmeleri gerekmektedir. Eğer buna rağmen itiraz talepleri varsa sonuçlar e okula girildikten ya da tebliğ edildikten sonra 5 gün içerisinde veli tarafından yazılı olarak okula dilekçe vermeleri gerekmektedir.


MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir."

MUHASEBE DEFTERİ.net: 2 sözlü notu verilir. Birincisi performans ödevi verilir. İkinci sözlü notu ise ders araç gereci getirme, aktif katılım, ders içi tutum gibi zümrede veya sizin belirleyeceğiniz kurallara göre belirlenir ve verilir.


MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır."

MUHASEBE DEFTERİ. net : Muhasebe 1 dersi yıl sonu puanı 40 sorumluluk sınav notu 50 olursda yıl sonu notu 40+50=90/2=45 olarak yıl sonu notu olarak değerlendirilmektir.


MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde planlanır ve yapılır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir."

MUHASEBE DEFTERİ.net : Kasım ve Nisan ayında olan sorumluluk sınavları 1.dönem ve 2.dönemin başladığı ilk haftada iki branş öğretmeni tarafından yapılmaktadır.


Özet Olarak aşağıdaki maddeleri tekrar sıralayalım.

1. Performans çalışması yazılı+sözlü ve/veya uygulamalı olarak bireysel veya grup çalışması şeklinde olacak. (hem yazılı hem de sözlü zorunlu)

2. Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.(mesela birinci dersin ilk 10 dakikasından sonra geç gelmeler devamsızlıktan sayılır)

3. Daha az sınav yapılacak: Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. (edebiyat, matematik derslerinde istenirse 2 sınav yapılır. Önceden 3 sınavdı.)

4. Ortak sınavlar kalkmadı. Birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir.

5. Sınav tekrarı için % 50 başarı şartı kalktı. Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler (performans, proje vb.) sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir. (diyelim dönem sonunda öğrenci matematikten kaldı, 1 sınav hakkı daha verilir ve aldığı puan önceki notlara dahil edilir.)

6. Kopya çekenler: Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için "G" ve kopya çekenler için "K" olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dahil edilir. 7. Sınavı tekrar inceleme: Öğrencilerin talebi halinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.(öğrenci yanımızda olacak)

8. Notlara öğrenci yerine veli itiraz edecek: Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir.

9. Tek sözlü notu olmayacak: Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına (yazılı+sözlü) , diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir."

13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

Bir önceki yazımız olan İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Soruları ve Cevapları başlıklı makalemizde insan sağlığı soruları, insan sağlığı ve iş güvenliği soruları ve iş güvenliği kalfalık sorusu hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status