Muhasebe 1 Dersi METEM, Çıraklık ve kalfalık Soru ve Çözümleri

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Muhasebe 1 Dersi METEM, Çıraklık ve kalfalık Soru ve Çözümleri
Çıraklık - Ustalık Yazılıları, Muhasebe 1 Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 30 Haziran 2013 tarihinde güncellenmiş ve 2.329 kişi bu yazıyı okumuştur.

MUHASEBE 1 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

muhasebe 1 yazılı sınav soruları1-  Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk babası olan Kani ALGI’ nın 2011 Aralık ayı brüt ücreti 1600 TL dir. İşçi aralık ayında tam olarak çalışmıştır. İşyerinin tehlike sınıfı 2’dir. 2011 Aralık ayı asgari ücret tutarı 800 TL’dir. (Damga Vergisi = Binde 6,6)

İstenenler : a. Kani ALGI’nın Aralık ayı net ücretini hesaplayınız. (15 Puan)

     b. Sosyal Güvenlik Kurumu Toplam Kesintilerini Hesaplayınız (10 Puan)

     c. Vergi Dairesi Toplam Kesintilerini Hesaplayınız. (10 Puan)

CEVAP

 

İşçi:

Brüt Ücret                                        : 1600 TL

SGK İşçi Primi                                 : 1600 x % 14 = 224 TL

İşsizlik Sig. İşçi Primi                               : 1600 x % 1 = 16 TL

Gelir Vergisi Matrahı                                 : 1600 – (224 + 16) = 1360 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi              : 1360 x % 15 = 204 TL

Damga Vergisi                                : 1600 x %06,6 = 10,56

Asgari Geçim İndirimi Matrahı                : 800 x % 50 = 400 (Kendisi için)

            : 800 x % 10 = 80 (Çalışmayan Eşi İçin)

            : 800 x % 15 = 120 (İki Çocuğu için)

Asgari Geçim İndirimi Matrahı Top        : 400 + 80 + 120 = 600 TL

 

Asgari Geçim İndirimi                   : 600 x % 15 = 90 TL

 

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi            : Hesaplanan G.V. – AGİ

            : 204 – 90 = 114 TL

Kesintiler Toplamı : 224 + 16 + 114 + 10,56 = 364,56 TL

a) Net Ödenecek Tutar                 : Brüt Ücret – Kesintiler Toplamı

: 1600 – 364,56 = 1235,44 TL

İşveren:

SGK İşveren Primi                          : Brüt Ücret x ( 18 + 2/2 + 1)

            : 1600 x % 20 = 320 TL

İşsizlik Sig. İşveren Primi                        : 1600 x % 2 = 32 TL

b) SGK Kesinti Toplamı                  : 224 + 16 + 320 + 32 = 592

c)  Vergi Kesinti Toplamı    : 114 + 10,56 = 124,56

 

2-  Hizmet sürelerine göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin sürelerini yazınız. (12 Puan)

1-5 yıla kadar (Beş yıl dahil) olanlara 14 günden

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden

15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

 

3-  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazınız. (16 Puan)

a)  Haftalık çalışma süresi en çok …….. saattir

b)  2 yıl çalışan bir işçi işten çıkarılmadan ihbar sürelerine göre …………………… öncesinden haber verilir.

c)  Sosyal Güvenlikte idari para cezaları ……………………… içinde ödenmezse zaman aşımına uğrar.

d)  Bağımsız olarak çalışanlar Sosyal Güvenlik Kanunun ……………………… maddesine bağlıdır.

 

a)  Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir

b)   2 yıl çalışan bir işçi işten çıkarılmadan ihbar sürelerine göre 6 hafta öncesinden haber verilir.

c)  Sosyal Güvenlikte idari para cezaları 10 yıl içinde ödenmezse zaman aşımına uğrar.

d)  Bağımsız olarak çalışanlar Sosyal Güvenlik Kanunun 4/1-b maddesine bağlıdır.

 

4-  Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. (12 Puan)

a)  Meslek Hastalığı:

b)  Kıdem Tazminatı:

a.  Meslek Hastalığı: sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütme şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.

b.  Kıdem Tazminatı: 1 yıldan fazla olmak şartıyla bir işverene bağlı bir veya birden fazla iş yerinde çalıştıktan sonra, makul sebeplerle işten ayrılma veya çıkarılma durumunda işverenin kanunen zorunlu olarak işçiye ödemiş olduğu bir tazminat türüdür.

 

ÇALIŞMA SORULARI 2

 

1)  Sigortalı, işveren, işyeri, ücret, aylık kavramlarını tanımlayınız. ( 10 Puan )

2)  Ücret bordrosunda bulunması gerekli olan bilgiler nelerdir, maddeler halinde yazınız. ( 5 Puan )

3)  Türkiye’de uygulanan Gelir Vergisi oranlarını yazınız. ( 5 Puan )

4)  Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuk babası olan Orhan DOĞAN’ın 2012 Aralık ayı brüt ücreti 1.000 ¨’ dir. İşçi Aralık ayında tam olarak çalışmıştır. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir. Çalışanın Aralık ayı net ücretini hesaplayınız. Asgari Geçim İndirimini hesaplarken asgari ücreti 666 ¨ olarak alınız. ( 20 Puan )

5)  a. Aşağıdaki cümlelere doğru (D), yanlış (Y) olarak cevap veriniz. ( 2 x13 = 26 Puan )

1. (   ) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5508 sayılı kanundur.

2. (   ) Sosyal güvenliğin temel fonksiyonlarından biri de bireye ekonomik güvence sağlamaktır.

3. (   ) Ulusal sosyal güvenlik modeli ABD’de uygulanan modeldir.

4. (   ) Cumhuriyet sonrası dönemde sosyal yardımlaşmaya yönelik lonca adı verilen meslek örgütleri kurulmuştur.

5. (   ) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tasfiye edilerek SGK adı altında tek kuruma dönüşmüştür.

6. (   ) Bağımsız çalışanlar 4/1-a grubu sigortalısıdır.

7. (   ) Kamu görevlileri 4/1-c grubu sigortalısıdır.

8. (   ) Sigortalı olmak zorunlu değildir. Çalışanların tercihine bırakılmıştır.

9. (   ) Bağ-Kur 1971 yılında kurulmuştur.

10. (  ) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 01.10.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11. (   ) Kurum kanun gereği verilecek her türlü belge ve bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkili kılmıştır.

12. (   ) İşverenin sorumluluklarından bir tanesi de iş kazası ve meslek hastalıklarının kuruma bildirilmesidir.

13. (   ) İbraz etmek kelimesinin anlamı “sunmak” tır.

 

   b. Aşağıdaki cümlelerde boş yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 2 x5 = 10 Puan )

1. Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutara …………… denir.

2. Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiye ……………….. denir.

3. Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlere …………….. denir.

4. İşveren adına ve hesabına işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kişilere………………. denir.

5. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye ……………….. denir.

 

ÇALIŞMA SORUSU CEVAPLARI – 2

1) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir.

İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara denir.

İş yeri: Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.

Ücret: Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutardır.

Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemedir.

 

2)  

 İşyerinin sicil numarası,

 Bordronun ilişkin olduğu ay,

 Sigortalının adı, soyadı,

 Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası,

 Ücret ödenen gün sayısı,

 Sigortalının ücreti,

 Ödenen ücret tutarı,

 Ücretin alındığına dair sigortalı imzası

 

3) % 15, 20, 27, 35 dir.

 

4) Brüt Ücret : 1.000 TL

SGK İşçi Primi : 1.000 x %14 = 140 TL

İşsizlik Sig. İşçi Primi : 1.000 x %1 = 10 TL

Gelir Vergisi Matrahı : 1.000 – (140+10) = 850 TL

 

Gelir Vergisi : 850 x %15 = 127,50 TL

Damga Vergisi : 1.000 x %06 = 6 TL

Asgari Geçim İnd. : 666 x %50 = 333 TL (Kendisi)

: 666 x %10 = 66,60 TL (Eşi)

: 666 x %15 = 99,90 TL (İki Çocuk)

: 666 x %5 = 33,30 TL (Bir Çocuk)

AGİ Matrahı : 532,80 YTL

AGİ : 532,80 x %15 = 79,92 TL

Ödenecek Gelir Vergisi : 127,50 – 79,92 = 47,58 TL

Kesintiler Toplamı : Gelir Vergisi + Damga Vergisi + SGK İşçi Primi + İşsizlik İşçi

: 47.58 + 6 + 140 + 10

: 203,58 TL

Net Ücret : 1.000 – 203,58

: 796,42 TL

 

5) A

1 Y

2 D

3 D

4 Y

5 D

6 Y

7 D

8 Y

9 D

10 Y

11 D

12 D

13 D

 

5. B

1 Ücret

2 Sigortalı

 

3 İşyeri

4 İşveren vekili

5 Gelir

 

Muhasebe -1 Dersi Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Muhasebe ve Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Bilgisayarda Yazı Dersi Sorumluluk Soru ve Cevapları başlıklı makalemizde 10 parmak yazılı yoklama sorumluluk soruları, bilgisayar klavye sorumluluk sınav soruları ve bilgisayarda yazı dersi ortalama yükseltme soru ve cevaplarını indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status