Muhasebe 2 Dersi Aktif ve Pasifler 30 Cevaplı Test Sorusu

Ana Sayfa » Test - Deneme » Muhasebe 2 Dersi Test Soruları » Muhasebe 2 Dersi Aktif ve Pasifler 30 Cevaplı Test Sorusu
Muhasebe 2 Dersi Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 14 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 3.728 kişi bu yazıyı okumuştur.

muhasebe 2 dersi test sınav sorularıMuhasebe 2 Dersi Aktif ve Pasifler 30 Cevaplı Test Sorusu

Aşağıda 30 muhasebe 2 dersi ile ilgili test sorusu ve cevapları yer almaktadır. Muhasebe 2 dersi ile ilgili aktif, pasif, bilanço ve gelir tablsou ile ilgili sorularımız cevapları ile kontrol edip kendinizi test edebilirsiniz.

1. İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisidir?
A) Pazarlama
B) Muhasebe
C) Borçlanma
D) Finansman
E) Kredi alma

2. Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?
A) Mali işlemler
B) Girdi
C) Süreçleme
D) Çıktı
E) İletme

3. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?
A) Borçlar
B) Gider
C) Kaynaklar
D) Sermaye
E) Varlıklar

4. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
B) Bilanço mutlak bir tarih taşımalıdır.
C) Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır.
D) Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
E) Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

5. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir? 
A) Takvim yılı
B) Süreç
C) Normal faaliyet yılı
D) Faaliyet döngüsü
E) Mali yıl

6. Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir:
Nakit para     : 1.000 TL
Ticari Mal       : 2.000 TL
Taşıtlar          : 5.000 TL
Banka Mev.   :    500 TL
Alacaklar       : 1.500 TL
Banka Kred.  : 2.500 TL
Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7.500 alacak
B) 7.500 borç
C) 4.500 alacak
D) 4.500 borç
E) 12.500 alacak

7. Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
B) Giderdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır.
C) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacaklandırılır.
D) Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
E) Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borçlandırılır.

8.İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabın-dan para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir aktif hesap alacaklandırılır.
B) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir pasif hesap alacaklandırılır.
C) Bir aktif hesap bir pasif hesap borçlandırılır.
D) Bir aktif hesap alacaklandırılırken, bir pasif hesap boçlandırılır.
E) Bir aktif hesap bir pasif hesap alacaklandırılır.

9. İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Varlıkların yapısında değişiklik olur.
B) Varlıklar toplam olarak artar.
C) Öz sermayede azalış olur.
D) Kaynaklar toplam olarak azalır.
E) Varlıklar toplam olarak azalır.

10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?
A) Tahsil fişi
B) Tediye fişi
C) İstek fişi
D) Mahsup fişi
E) Kasa fişi

11.V.U.Ka göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeminli Mali Müşavir
B) Vergi Dairesi
C) Noter
D) Ticaret Odası
E) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

12.Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakiler-den hangisine kaydedilir?
A) Büyük deftere
B) Yevmiye defterine
C) Envanter defterine
D) Kasa defterine
E) Mizana

13. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?
A) Kesin mizan
B) Muhasebe dışı envanter
C) Muhasebe içi envanter
D) Genel geçici mizan
E) Bilançonun düzenlenmesi

14. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?
A)Stok Sayımı
B) Denetim
C) Envanter çıkarmak
D) Değerleme
E) Kontrol etme

15.Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?
A) Hesapların açılması
B) Hesapların kapatılması
C) Muhasebe dışı envanter
D) Muhasebe içi envanter
E) Mizan çıkarma

16.Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir?
A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

17. Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

18. İşletmenin dönem sonunda 
Ticari Mal Hesabının borç kalanı 10.000 TL

Dönem sonu mal mevcudu 3.000 TL
Yurtiçi Satışlar Hesabı alacak kalanı 15.000 TL

Satış iadeleri hesabının borç kalanı 2.000 TL

Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı ne kadardır?

A) 5.000 
B) 8.000
C) 6.000
D) 3.000
E) 13.000

 

19.——————————– / ——————————–
320 SATICILAR HS
               153 TİCARİ MAL HS
               191 İNDİRİLECEK KDV HS
——————————– / ————————————
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Kredili mal satışına 
B) Alış iadesine
C) Kredili mal alışına
D) Satış iskontosuna
E) Alış iskontosuna

20.——————————– / ——————————–
153 TİCARİ MAL HS
391 HESAPLANAN KDV HS
               100 KASA HS
               320 SATICILAR HS
               101 ALINAN ÇEKLER HS 
——————————– / ——————————–
Bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

A) Ticari Mal Hesabı

B) Hesaplanan KDV Hesabı

C) Kasa Hs

D) Satıcılar Hesabı

E) Alınan Çekler Hesabı


21.——————————– / ——————————–
320 SATICILAR HS
         101 ALINAN ÇEKLER HS
——————————– / ———————————–
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Çek tahsiline 
B) Senet cirosuna
C) Müşteriden çek alınmasına
D) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
E) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

22. Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?
A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabı 
B) Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı 
C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hesabı
D) Kambiyo Zararı Hesabı
E) Reeskont Faiz Gideri Hesabı

23. Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir?
A) Aktif karakterli bir varlık hesabıdır.
B) Kasa mevcudu kadar borç kalanı verir.
C) Yabancı paralarda bu hesapta izlenir.
D) Hazır değerler içinde yer alır. 
E) Alacak kalanı vermesi mümkündür.

24.——————————– / ——————————–
121 ALACAK SENETLERİ HS
   Cüzdandaki Senetler
                         121 ALACAK SENETLERİ HS
                           Cüzdandaki Senetler
                         642 FAİZ GELİRLERİ
——————————– / ———————————–
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne 
B) Kabul imzası olan poliçenin alınmasına
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

25.——————————– / ——————————–
100 KASA HS
780 FİNASMAN GİDERLERİ
                             121 ALACAK SENETLERİ HS
                               Cüzdandaki Senetler
——————————– / ———————————-
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne 
B) Alacak senedinin protesto ettirilmesi
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilenmesine

26. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi Diğer Alacaklar grubunda yer almaz?
A) Ortaklardan Alacaklar
B) Alıcılar 
C) İştiraklerden Alacaklar
D) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
E) Şüpheli Alacaklar

27. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım – onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir?
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Olağan Gider ve Zararlar
C) Olağandışı Gider ve Zararlar
D) Binalar 
E) Özel Maliyetler

28. Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır.
B) Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır.
C) Müşteriden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir
D) Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir.
E) Müşteriden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir.

29. İşletme, sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi gider kaydetmeyip binalar hesabında aktifleştirmelidir?
A) Temizlik
B) Boya – badana
C) Elektrik tesisatı onarımı
D) Asansör koyma
E) Çatı aktarma

30. İşletme 1.000 TL’ye müşteri çeki vererek bir arsa satın almış noter masrafı, vergi, resim, harç olarak da 100 YTL nakit ödemiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)—————————– / ————————
————————–——-
ARSA VE ARAZİLER HS                 1.100
                            ALINAN ÇEKLER HS            1.000
                            KASA HS                               100
—————————- / —————————–
————————–——
B)—————————– / ———————
————————–———-
ARSA VE ARAZİLER HS                 1.000
                   ALINAN ÇEKLER HS                   1.000
—————————- / ———————-
————————–————-
C)—————————– / —————–
————————–————–
ARSA VE ARAZİLER HS                   1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS                  100
                   ALINAN ÇEKLER HS                 1.000
                   KASA HS                                    100
—————————- / ————————
————————–———–
D)—————————– / ——————–
————————–———–
ARSA VE ARAZİLER HS                 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS                 100
                            VERİLEN ÇEKLER HS        1.000
                            KASA HS                             100
—————————- / ———————
————————–————–
E)—————————– / —————
————————–—————–
ARSA VE ARAZİLER HS                 1.100
                   VERİLEN ÇEKLER HS              1.000
                   KASA HS                                   100
—————————- / ———–
————————–————————

CEVAP ANAHTARI

        1. D 

2. C 
3. A 
4. A 
5. D 


6. A 
7. D 
8. A 
9. B 
10. A 


11. C 
12. B 
13. D 
14. C 
15. B 


16. E 
17. A 
18. C 
19. B 
20. B 


21. E 
22. B 
23. E 
24. E 
25. D 
26. B 


27. E 
28. E 
29. D 
30. A


<<<<< Muhasebe Defteri *** Genel Muhasebe 2 Dersi Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>


 

Bir önceki yazımız olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Test Sorusu ve Cevapları başlıklı makalemizde ders muhasebe kısa vadeli yabancı kaynaklar test, kısa vadeli yabancı kaynaklar test ve muhasebe dersim kısa vadeli yabancı kaynaklar test hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

Muhasebe 2 ( Genel Muhasebe ) Dersi Test Soruları ve Cevapları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/muhasebe-2-genel-muhasebe-dersi-test-sorulari-ve-cevaplari.html
14 Mayıs 2014 - 10:19

[…] Muhasebe 2 Dersi Aktif ve Pasifler 30 Cevaplı Test Sorusu Muhasebe 2 Dersi Bilanço ve Gelir Tablosu 20 Test Sorusu Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Test Sorusu ve Cevapları Ustalık ve İnsan İlişkileri 52 Ustalık Sorusu Cevaplı Duran Varlıklar Test Sınavları ve Cevabı Muhasebe 2 Duran Varlıklar 20 Test Sorusu ve Cevapları […]

DMCA.com Protection Status