Muhasebe Dersi Test Soruları ve Cevapları – 52 Soru

Ana Sayfa » Test - Deneme » Muhasebe 2 Dersi Test Soruları » Muhasebe Dersi Test Soruları ve Cevapları – 52 Soru
Muhasebe 2 Dersi Test Soruları kategorisinde bulunan bu haber 25 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 4.594 kişi bu yazıyı okumuştur.

muhasebe 2 dersi test sınav soruları

MUHASEBE SORULARI – 52 TEST SORUSU

1- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin faydalarından değildir?

a) İşletmedeki kıymet hareketlerini tespit etmek     

b) Üçüncü şahısların işletme ile olan alacak ve borçları tespit etmek   

c) Kar ve zararı tespit etmek                                   

d)İşletmenin sadece işyeri tarafından denetlenmesini sağlamak 


2- Ekonomik faaliyetlerin meydana geldiği her çeşit kuruluşlarda tüm kıymet hareketlerini ve şahıs münasebetlerini tespit, kayıt ve takip eden ve bu bilgilere dayanarak ve idareye rehberlik eden çalışmalara ne denir?
a) Defter tutma      b) Muhasebe         c) İrsaliye         d) Raporlama


3- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işletme açısından faydalarından değildir? 
a) İşyerini yönetmek            

b) Teşebbüsün sahip olduğu değerleri tespit etmek   

c) İşlemlerin sonucunu tespit etmek       

d) İşletmeyle iş ilişkisinde bulunan şahısların mali durumunu bilmek


4- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin çeşitlerinden değildir?
a) Ferdi muhasebe       b) Özel muhasebe      c) Gider muhasebesi      d) Kamu muhasebesi


5- Alışveriş belgesi, senet ve faturalar hangi çeşit belgelerdendir?
a) Ferdi belge         b) Özel belge         c) Tüzel belge         d) Ticari belge


6-Aşağıdakilerden hangisi alış belgeleri sınıfına girmez?
a) Sipariş mektubu      b) Beyanname         c) İrsaliye          d) Hiçbiri


7-Alıcılar tarafından mal göndermeleri için satıcılara gönderilen belgeye ne ad verilir?
a) Çek             b) Fatura          c) Sipariş Mektubu       d) Senet 


8- Satılan mal veya yapılan iş karşılığında malın veya yapılan işin miktarını veya fiyatını gösteren satıcı tarafından düzenlenen belgeye ne denir?
a) Fatura          b) Senet          c) Çek             d) Poliçe


9- Aşağıdakilerden hangisi senet çeşitlerinden değildir?
a) Bayağı senet       b) Basit senet          c) Resmi senet       d) Ticari senet


10- Aşağıdakilerden hangisi ticari senetlerden değildir?
a) Poliçe          b) Adisyon          c) Çek             d) Bono


11- Satışı yapılan mal ve hizmetlerin tutarları peşin ödemeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen belgeye ne ad verilir?
a) Senet          b) Fatura          c) İrsaliye          d) Sertifika


12- Bir senet üzerindeki hakkın üzerine imza edilerek başkasına devredilmesine ne ad verilir?
a) Poliçe          b) Vekaletname       c) Ciro etmek          d) Veraset 


13- Belli bir süre sonunda belli bir parayı kendisine veya bir başkasına ödenmesi için alacaklının borçlu üstüne düzenlediği senede ne denir?
a) Vergi          b) Refakat name       c) Poliçe          d) Vasiyetname


14- Bir alacağın tamamı veya bir kısmını kendi veya başkası adına hemen ödenmesi için borçlu tarafından bankaya hitaben düzenlenen belgeye ne denir?
a) Çek             b) Fatura          c) Fiş             d) Emirname


15- Aşağıdakilerden hangisi çekte bulunması gereken özelliklerden değildir?
a) Çek kelimesinin yazılması      b) Para miktarı    c) Ödenecek kişinin adı soyadı      d) Ödenecek kişinin yaşı


16- Bir hesabın ayrıntıların gösterebilmek için düzenlenen cetvele ne ad verilir?
a) Bordro          b) Muvakkatname       c) Envanter          d) Hiçbiri   
http://orhan-hoca.site/


17- Aşağıdakilerden hangisi maaş ücret bordrosunda olabilecek kesinti çeşitlerindendir?
a) Emekli sandığı kesintisi    b) Sigorta prim kesintisi    c) Sendika          d) Hepsi


18- Aşağıdakilerden hangisi maaş ücret bordrosunda yer almaz?
a) İşçini sicil numarası    b) Doğum tarihi                    c) Çalışanın ad ve soyadı     d) Bordronun ait olduğu ay


19- Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorundadır?
a) Götürü vergiden muaf olan çiftçiler        

b) Götürü vergiden muaf olan dernek 

c)  Kazançları götürü vergiden muaf olan esnaf    

d) Limited şirketler


20- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe metotlarından değildir?
a) Kasa gelir-gider sistemi muhasebe       

b) Vergisiz muhasebe sistemi 

c) Amerikan sistemi muhasebe          

d) İtalyan sistemi muhasebe

21- Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccarların bulundurmak zorunda oldukları defterlerden değildir?
a) Günlük perakende satış defteri    b) İşletme hesap defteri    c) Sermaye defteri    d) Envanter defteri


22- İkinci sınıf tüccarların gelir giderlerini kaydettikleri ve kazançlarını hesapladıkları deftere ne denir?
a) Kayıt defteri          b) İşletme defteri       c) Kasa       d) Hiçbiri


23- Vergi usül kanununun 253. maddesince defter tutmak zorunda olanlar bunları ne kadar süre ile saklamalıdır 
a) 1              b) 2             c) 5             d) 3


24- Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmelerin faaliyet alanlarının mahiyetine göre bir veya birkaçını notere onaylatmak zorunlu olduğu defterlerdendir?
a) Envanter defteri       b) Günlük kasa defteri    c) Yevmiye defteri       d) Hepsi


25- İşletmenin üretim için kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarına ne denir?
a) Bedel          b) Eder          c) Maliyet          d) Tutar


26- Aşağıdakilerden hangisi maliyete etki eden faktörlerden değildir? 
a) Özel harcamalar       b) Bakım giderleri       c) Hammadde          d) İşçilik


27- Birim malın satışındaki para miktarına ne denir?
a) Maliyet          b) Fiyat          c) Maliyet          d) Yevmiye


28- Maliyet fiyatı 200 000 T.L olan bir mal % 20 kar elde etmek için kaç liraya satılmalıdır?
a) 210 000 T.L       b) 220 000 T.L       c) 230 000 T.L       d) 240 000 T.L


29- İşletmenin çalışma şekillerine maliyet çeşitlerinden  değildir?
a) Seri maliyet       b) Paralel maliyet       c) Sürekli maliyet       d) Parça maliyeti


30- Aşağıdakilerden hangisi hesaplanma zamanına göre çeşitlerinden değildir?
a) Ön maliyet          b) Orta maliyet       c) Ara maliyet        d) Son maliyet


31- Aşağıdakilerden hangisi hesaplanış şekline göre maliyet hesaplama çeşitlerinden değildir? 
a) Tedarik maliyeti       b) Safi maliyet       c) Ticari maliyet       d) Standart maliyet


32- İster gezici ister dükkanda olsun ekonomik faaliyeti parasal sermayesinden ziyade bedeni çalışmaya dayanan düşük kazanç sahibi sanat v ticaret erbabına ne denir?
a) İşveren          b) İşçi             c) Esnaf          d) Çiftçi


33- İşletme tarafından herhangi bir nedenle para,çek ve senet gibi par benzeri ödeme araçlarıyla yapılan ödemelere ne denir?
a) Harcama          b) Kazanma          c) İade etme          d) Hiçbiri


34- Aşağıdakilerden hangisi işyeri açarken gerekli değildir?
a) Noter onaylı nüfus sureti   b) İkametgah           c) Muhasebe kayıtları     d) Vergi dairesine işyeri açma dilekçesi


35- İşletme sahibi ve idarecilerin devamlı ve muntazaman bilgi almak amacı ile işletme faaliyetlerini kaydetme işlemlerine ne denir?
a) Ticaret          b) Muhasebe           c) Organizasyon       d) Maliyet


36- Aşağıdakilerden hangisi karayolları taşıt belgesidir?
a) Ordino          b) İrsaliye          c) Manifesto          d) Senet


37- Aşağıdakilerden hangisi Denizyolları taşıma belgesidir?
a) Manifesto           b) Taşıma senedi       c) Fatura          d) Hiçbiri


38- Aşağıdakilerden hangisi gümrük belgesi değildir?
a) İthal beyannamesi        b) İhraç beyannamesi     c) Menşe şehadetnamesi    d) Konişmento


39- “Muhasebede kayıt edilecek bilgilerin bir belgesi olmalıdır” ilkesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Açıklık ilkesi      b) Samimilik ilkesi      c) Güvenirlik ilkesi    d) Birlik ilkesi


40- Uzun yıllar işletmecilik yapmakta olan bir tacir tutmakla yükümlü olduğu defterleri ne zamana kadar tasdik ettirmekle zorunludur?
a) Aralık ayı sonu      b) Ocak ayı sonu      c) Kasım ayı içinde     d) Şubat 15'e kadar


41- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür?
a) Doktorlar         b) Avukatlar         c) Muhasebeciler      d) Hepsi


42- Düzenlediği tarihte bedeli tahsil edilemeyen faturaya ne ad verilir?
a) Açık fatura          b) Kapalı fatura      c) Geçici fatura      d) Adli fatura  
http://orhan-hoca.site/


43- Aşağıdakilerden hangisi fatura yerine geçen belgelerden değildir?
a) İrsaliyeli fatura      b) Ücret bordrosu      c) Para alındı makbuzu   d) Yolcu bileti


44- İhtiyaçların karşılanabilme imkanına ne denir?
a) Fayda      b) Kıymet      c) Değer      d) Pazarlık

45- Ücret bordrosunda maaş hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi zorunlu kesinti değildir?
a) Vergi      b) SSK işçi payı      c) Damga vergisi      d) Verilen avanslar


46- Sınırsız olan ihtiyaçların kıt kaynaklarla karşılanabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin topluma dengeli dağıtımını sağlamak için doğru tercih yapılması ilmine ne denir?
a) İşletme      b) Ekonomi      c) Sosyoloji      d) Muhasebe


47- Tüketicilerin talep ettikleri mal veya hizmetlerin serbest piyasa şartlarında çeşitli nedenlerle fiyatların sürekli yükselmesi sonucu cebimizdeki paranın alım gücünün düşmesine ne denir?
a) Fazla tüketim   b) Enflasyon      c) Karaborsacılık   d) Ekonomik kriz


48- Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi için alması gereken ücrete ne ad verilir?
a) Gerçek ücret      b) Hak ettiği ücret      c) Hayat standart ücreti   d) Asgari ücret


49- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik sisteme verilen isimdir?
a) Kapitalist sistem      b) Sosyalist sistem      c) Karma ekonomik sistem   d) Hiçbiri


50- Yabancı ülke paralarının türk parası cinsinden değerlendirilmesine ne denir?                                

a) Çapraz kur      b) Değiştirme      c) Kambiyo      d) Döviz kuru       

  
51- Devletin sadece alt yapı yatırımlarını ve milli savunma harcamalarını yapmasını, diğer ekonomik olayları özel sektöre bırakması çalışmalarına ne denir?
a) Kamulaştırma      b) Devletleştirme      c) Özelleştirme      d) Halka arz


52- Bir mal veya hizmetin değişim değerine ne denir?
a) Fiyat      b) Kıymet      c) Takas      d) Fayda


CEVAP ANAHTARI

1-D       2-B     3-A      4-C      5-D     6-B     7-C     8-A     9-B   10-B   11-A   12-C
13-C   14-A   15-D   16-A   17-D   18-B   19-D   20-B   21-C   22-B   23-C   24-D
25-C   26-A   27-B   28-D   29-B   30-B   31-B   32-C   33-A   34-C   35-B   36-C
37-B   38-D   39-C   40-A   41-D   42-A   43-B   44-A   45-D   46-B   47-B   48-D
49-C   50-D   51-C   52-A 


<<<<< Muhasebe Defteri *** Genel Muhasebe 2 Dersi Test Soruları ve Cevapları >>>>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** Deneme, Tarama, Test Soruları ve Cevapları >>>>>


 

Bir önceki yazımız olan Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Muhasebe Soruları ve Cevabı başlıklı makalemizde kısa vadeli yabancı gruplar soruları, kısa vadeli yabancı kaynaklar soruları ve muhasebe kısa vadeli kaynak soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

kemal yılmaz - istanbul
24 Mayıs 2016 - 15:03

çok güzel birsistem tebriker ve ayriyetten teşekkürler

DMCA.com Protection Status