Muhasebe Dersi Ustalık Soru ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Muhasebe Dersi Ustalık Soru ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 18 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 5.584 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı sorularıMUHASEBE DERSİ USTALIK SORU VE CEVAPLARI

1) İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bilim dalına ne denir?

A) Ekonomi

B) Muhasebe

C) Maliye

D) Analiz

 

2) Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlara ne denir?

A) İşletme

B) İşyeri

C) Dükkan

D) Sanayi

 

3)Muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

4) Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasına ne denir?

A) Sınıflandırma

B) Özetleme

C) Raporlama

D) Kaydetme

 

5) Raporlama muhasebe sisteminin ilk aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır.

A) Doğru

B) Yanlış

 

6)Ticaret hayatında güven ve düzen sağlanması bakımından alım satımla uğraşan tüccarlar kanunların emrettiği şekilde çeşitli belgeler kullanırlar bunlara ne denir?

A) Bordro

B) Fatura

C) Ticari Belge

D) Nizam

 

7)Müteşebbislerin işletmedeki en önemli kontrol araçları muhasebedir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

8)Kişi ve kurumların kar etmek amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin bir bedel karşılığında ve devamlı olarak alıp-satma faaliyetlerine ne denir?

A) Alışveriş

B) Satış

C) Alış

D) Ticaret

 

9)Muhasebe İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar.

A) Doğru

B)Yanlış

 

10) Malın gönderilmesi veya hizmetin yapılması için yazılan mektuplara denir. Teklif mektubu özelliğini de taşır. Siparişler telefonla mektupla veya günümüzde internet üzerinden yapılabilmektedir.

A)Alışveriş Mektubu

B) Sipariş mektubu

C) İrsaliye

D) Ulaşım Belgesi

 

11) Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya ne denir?

A) Bordro

B) Beyanname

C) Fatura

D) Senet

 

12) Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılamaz.

A) Doğru

B) Yanlış

 

13) Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

14) ”Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” sözü çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vergi kontrol işlemlerinin sıkça yapıldığı günümüzde bütün alışverişlerin belgesinin olması gerekir.

B) Satışı yapan kişinin belge vermesi yasal bir zorunluluk ve vatandaşlık hakkı olduğu gibi belgeyi alan kişide de durum aynıdır.

C) Alışverişlerin belge ile yapılması oranında devletin topladığı vergi miktarı da artar. Bu şekilde toplumun ihtiyaçları karşılanır

D)Belgesiz alışverişlerimizde satış fiyatı üzerinden indirim yaptırmak en doğal hakkımızdır.

 

15)Faturalar malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır?

A) 3 Gün

B) 5 Gün

C) 7 Gün

D) 10 Gün

 

16) İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

A)Kapalı Fatura

B)Açık Fatura

C)Peşin İşlem Faturası

D)Ödenen Fatura

 

17) İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

A)Kapalı Fatura

B)Açık Fatura

C)Peşin İşlem Faturası

D)Ödenen Fatura

 

18) Faturalara itiraz süresi kaç gündür?

 

A) 3 Gün

B) 5 Gün

C) 7 Gün

D) 10 Gün

 

19) Faturaları Türk Ticaret Kanununa göre kaç yıl saklamak zorunludur?

A) 1 Yıl

B) 2 Yıl

C) 5 Yıl

D) 10 Yıl

 

20) Faturaları Gelir Vergisi Kanununa göre kaç yıl saklamak zorunludur?

A) 1 Yıl

B) 2 Yıl

C)5 Yıl

D) 10 Yıl

 

21) Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı, mal teslimini gösteren resmi belgeye ………………………………………. denir.

A) İrsaliye

B) Bono

C) Poliçe

D) Kambiyo

 

22) …………………………..; serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir.

A) Fatura

B) Gider Pusulası

C) Tahsilat Makbuzu

D) Serbest Meslek Makbuzu

 

23) İrsaliye Malı satan firma tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana, bir suret taşıyıcıya ve diğer nüsha ise firmada kalır. orhan-hoca.site

A) Doğru

B) Yanlış

 

24) Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı fatura istemek ve almak zorunda değildir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

25) Fatura; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.

A) Doğru

B) Yanlış

 

26) İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren kaç gün içinde faturası kesilmek zorundadır?

A) 3 Gün

B) 5 Gün

C) 7 Gün

D) 10 Gün

 

27) Malı taşıyan taşıtta en az kaç adet sevk irsaliyesi bulunur?

A) 1 adet

B) 2 adet

C) 3 adet

D) 4 adet

 

28) Malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde "…………………………………………………….." düzenleyebileceklerdir.

A) İrsaliye

B) Teslim Faturası

C) Satış irsaliyesi

D) İrsaliyeli Fatura

 

29) Perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenledikleri belgedir.

A) Fatura

B) Parakente Satış Fişi

C) Satış Fişi

D) Makbuz

30) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları (01/01/2012 tarihinden itibaren 770 TL ye kadar olan satışları) ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa fişi veremediği durumlarda perakende satış fişi düzenleyebilir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

31) Deftere tabi vergi yükümlülerinin, kazançları basit usulde vergilendirilen ya da vergiden muaf olanlara yaptıkları hizmetler veya aldıkları mallar için düzenleyip verdikleri ticari belge nedir?

A) Satış Fişi

B) Teslim Faturası

C) Gider Makbuzu

D) Satış irsaliyesi

 

32) Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denebilir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

33) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan (deftere tabi olmayan) ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sattıkları ürünler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin belgelenmesi ve vergilendirilebilmesi amacıyla malı satın alanlarca düzenlenip müstahsile verilen ticari belgeye ne denir?

A) Müstahsil Makbuzu

B) Gider Makbuzu

C) Gelir Makbuzu

D) Teslim Faturası

 

34)Çeki düzenleyen kişiye ne denir?

A) Muhatap

B) Hamil

C) Keşideci

D) Çek eden

 

35)Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığı yük taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri belgeye ne denir?

A) Taşıma Belgesi

B) Taşıma İrsaliyesi

C) Taşıma Kartı

D) Taşıma Senedi

 

36) Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine ne denir?

A) Tahvil

B) Bono

C) İrsaliye

D) Senet

 

37) Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne denir?

A) Adisyon

B) Sipariş

C) Fatura

D) Fiş

 

38) Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara ne denir?

A) Bono

B) Tahvil

C) Makbuz

D) Hisse Senedi

 

39) Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye ne denir?

A) Çek

B) Tahvil

C) Keşideci

D) Bono

 

40) Bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğindeki kıymetli evraka ne denir?

A) Tahvil

B) Bono

C) Çek

D) Senet

 

41) Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir. Belgeler usulüne uygun düzenlenmeli ve gerçeği yansıtmalıdır. Kişilerin beyanına göre değil, fatura, senet, makbuz gibi belgelere dayanarak kayıt yapılmalıdır.

A) Doğru

B) Yanlış

 

42) Serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği belgeye ne denir?

A) Üretici Makbuzu

B) Adisyon

C) İrsaliyeli Fatura

D) Serbest Meslek Makbuzu

 

43) İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali tabloya ne denir?

A) Bilanço

B) Mali Defter

C) Girdi Tablosu

D) Adisyon

 

44) Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

A) Doğru

B) Yanlış

 

45) İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle iki yıldır.

A) Doğru

B) Yanlış

 

46) İşletmeler hiçbir zaman kapatılmak düşüncesiyle kurulamaz. Sözleşmede aksi bir madde yoksa işletmenin sonsuz bir süre için kurulduğu ve ömrünün belli bir süreye bağlı olmadığı kabul edilir. İşletmenin faaliyet süresi sahiplerinin yaşam süreleri ile sınırlı değildir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

47) İşçilerin brüt ücretleri üzerinden kesilen SGK primi işçi payı nedir?

A) %18

B) %20

C) %14

D) %19

 

48) İşçilerin brüt ücretleri üzerinden kesilen SGK işsizlik sigortası işçi payı nedir?

A) %2

B) %3

C) %1

D) %5

 

49) İşçilerin brüt maaşları üzerinden yapılan kesintiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir.

A) Gelir Vergisi

B) Damga Vergisi

C) İşsizlik sigortası Payı

D) Çevre Vergisi

 

50) İşçilerin brüt maaşları üzerinden yapılan kesintiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir.

A) SSK Primi İşveren Payı

B) Gelir Vergisi

C) Damga vergisi

D) SSK Primi İşçi Payı

 

51) Bono, borçlu tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen, bir alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya yazılan ödeme emridir. Bonoya halk arasında senet de denir.

A) Doğru B) Yanlış

 

52) Bonoda iki taraf vardır; ödeme taahhüdünde bulunan esas borçlu (keşideci) ve ödeme yapılacak taraf yani alacaklı (lehdar)

A) Doğru

B) Yanlış

 

53) Bonoda cümle "ödeyeceğim" şeklinde değil, "ödeyiniz" şeklinde biter.

A) Doğru

B) Yanlış

 

54) Aşağıdakilerden hangisi; dolaşım, değişim, ciro yolu ile devredilebilme, elden ele gezme anlamına gelir.

A) Ciro

B) Kambiyo

C) Protesto

D) Beyaz Ciro

 

55) Çeklerin keşide tarihinden itibaren “10 gün” içinde bankaya sunulması gerekir. (Ödeme yeri ile keşide yeri aynı yer ise 10 gün, farklı yerlerse 30 gün) Bu süre geçtikten sonra çek hükmünü yitirir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

56) Çeklerde bonolardan farklı olarak “vade” olmaz. Çekte sadece bir tek tarih vardır. O da “düzenleme” (keşide) tarihidir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

57) Ülkemizde çekler Maliye Bakanlığı tarafından bastırılıp verilir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

58) Bir ticari senedi elinde bulunduran kişinin arka yüzünü imzalayarak senedi ve senedin temsil ettiği alacak hakkını bir başka kişiye devretmesine ne denir?

A) Bilanço

B) Kambiyo

C) Ciro

D) Poliçe

 

59) Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gün içinde düzenlenir.

A) Doğru

B) Yanlış

 

60) Fatura; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.

A) Doğru

B) Yanlış

 

61) Bono ya da poliçe’nin ödenmesi için noter aracılığı ile borçlu (ya da borçlulara) yazılı uyarı (ihtar) gönderilmesine ne denir?

A) Bilanço

B) Kambiyo

C) Poliçe

D) Protesto

 

62) Mandıraya süt veren üreticiye mandıra tarafından hangi belge verilir?

A) Müstahsil (Üretici) Makbuzu

B) Fatura

C) Serbest Gider Makbuzu

D) Parakende satış fişi

 

63) Poliçe genellikle üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan alacağını, kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü bir şahısa devretme temeline dayanır.

A) Doğru

B) Yanlış

 

64) Aşağıdakilerden hangisi Poliçeye örnektir?

A) Zorunlu Deprem Sigortası

B) Trafik Kaskosu

C) Trafik Sigortası

D) Hepsi

 

65) Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır.

A) Doğru

B) Yanlış

 

66) Ticari defterler, tutulacakları yıldan önceki ayda notere onaylatılır. Noter defterin en arka sayfasını onaylar ve mühürler.

A) Doğru

B) Yanlış

 

67) Ticari defterlerde silinti kazıntı yapılmaz, sayfa koparılmaz, ilave edilemez.

A) Doğru

B) Yanlış

 

68) Çekin bankaya sunulduğu tarihte karşılığı yoksa, banka görevlilerince arka yüzüne “karşılıksızlık şerhi” denilen ve çekin karşılığının bulunmadığını bildiren yazı yazılır.

A) Doğru

B) Yanlış

 

69) Bir takvim yılına ait kazançlar bir sonraki yılın hangi ayı içerisinde Gelir vergisi beyannamesi olarak beyan edilir.

A) Ocak

B) Şubat

C) Mart

D) Nisan

 

70) İşletmeler Gelir Vergisinin ilk taksitini hangi ayda öderler?

A) Şubat

B) Mart

C) Nisan

D) Mayıs

 

71) İşletmeler Gelir Vergisinin ikinci taksitini hangi ayda öderler?

A) Nisan

B) Mayıs

C) Haziran

D) Temmuz  

 

72) Katma Değer Vergisi Beyannamesi bir sonraki ayın kaçına kadar ödenir?

A) 15’i akşamına kadar

B) 20’si akşamına kadar

C) 24’ü Akşamına kadar

D) 30’u Akşamına kadar

 

73) Katma Değer Vergisi bir sonraki ayın kaçına kadar ödenir?

A) 10’u akşamına kadar

B) 15’i akşamına kadar

C) 20’si akşamına kadar

D) 26’sı akşamına kadar

 

74) Karşılıksız çek düzenlemek suçtur. Gerek icra takibi açmak gerekse Savcılığa şikayet için karşılıksızlık şerhinin yazıldığı tarihten itibaren “6 ay” içinde müracaat edilmelidir

A) Doğru

B) Yanlış

 

75) Vergi ile ilgili konuların önceden vergi dairesince düzenlenmiş formlara (beyannamelere) yazılarak belli zamanlarda vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

A) Doğru

B) Yanlış


                                                        CEVAP ANAHTARI

1

B

16

A

31

C

46

A

61

D

2

A

17

B

32

A

47

C

62

A

3

A

18

C

33

A

48

C

63

A

4

D

19

D

34

C

49

D

64

D

5

B

20

C

35

B

50

A

65

A

6

C

21

A

36

A

51

A

66

B

7

A

22

D

37

A

52

A

67

A

8

D

23

A

38

D

53

B

68

A

9

A

24

B

39

D

54

B

69

C

10

B

25

A

40

C

55

A

70

B

11

C

26

C

41

A

56

A

71

D

12

B

27

B

42

D

57

B

72

C

13

A

28

D

43

A

58

C

73

D

14

D

29

B

44

A

59

B

74

A

15

C

30

A

45

B

60

A

75

A


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 2 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

fatih arık - bursa
25 Ocak 2015 - 15:30

muhasebe testinin cevap anatarında 49 dan sonra 59 geliyor.

Muhasebe Defteri - orhan-hoca.site
10 Şubat 2015 - 22:34

Düzeltildi, ilginiz ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.

DMCA.com Protection Status