Muhasebe KPSS Genel Bilgiler Test Sorusu ve Cevapları

Ana Sayfa » KPSS Muhasebe A » KPSS Genel Bilgiler Testleri » Muhasebe KPSS Genel Bilgiler Test Sorusu ve Cevapları
KPSS Genel Bilgiler Testleri kategorisinde bulunan bu haber 10 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.962 kişi bu yazıyı okumuştur.

MUHASEBE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER SORULARI TEST – 1

kpss muhasebe soruları1.Bilanço esasına göre defter tutan bir işletmede, muhasebenin kaydetme fonksiyonunun yerine getirdiği muhasebe defteri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Envanter defteri

B)Büyük defter

C)İşletme defteri

D)Yevmiye defteri

E)Kasa defteri

 

2.Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

A)Kaydetme

B)Sınıflandırma

C)Yorumlama

D)Denetleme

E)Raporlama

 

3.İşletmenin dönem sonunda düzenlemiş olduğu mizanlarda aşağıdaki eşitliklerden hangisi aranır?

A)Mizanın borç toplamı = Mizanın alacak kalanı

B)Mizanın borç kalanı = Yevmiye defteri toplamı

C)Mizanın alacak kalanı = Mizanın borç toplamı

D)Mizanın borç toplamı = Açılış bilânçosu toplamı

E)Mizanın borç toplamı = Yevmiye defteri toplamı

 

4.Vergi Usul Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre tutulması zorunlu olan defterler arasında yer almaz?

A)Envanter defteri

B)Defteri kebir

C)Günlük defter

D)İşletme defteri

E)Yevmiye defteri

 

5.İşletmenin satıcılara olan 15.000 TL’lik borcunu işletme sahibi ödemiş ve bu işlem aşağıdaki şekilde kaydedilmiştir?

————————————– / ——————————————————-

SATICILAR                                                   15.000

                ORTAKLARA BORÇLAR                                        15.000

————————————– / ——————————————————-

A)Kişilik

B)Dönemsellik

C)Tutarlılık

D)İşletmenin sürekliliği

E)Tam açıklama

 

6.Yevmiye defterinde bir hesabın borçlu, yine bir hesabın alacaklı olduğu madde türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Basit

B)Bileşik

C)Düzeltme

D)Karma

E)Tamamlayıcı

 

7.İşletmenin faaliyet süresinin, sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam sürelerine bağlı olmaması hangi muhasebe kavramının gereğidir?

A)Sosyal sorunluluk

B)Kişilik

C)Özün önceliği

D)Dönemsellik

E)İşletmenin sürekliliği

 

8.Fiziki varlıkların, sayılmak, tartılmak suretiyle kontrol edilmesi ve tüm hesapların değerlemeye tabi tutularak bilanço günündeki değerine getirilmesi işlemlerine ne ad verilmektedir?

A)Sürekli envanter

B)Aralıklı envanter

C)Muhasebe dışı envanter

D)Muhasebe içi envanter

E)Bilanço

 

9.     —————————————— / ——————————————–

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                   XXXX

          MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI                                 XXXX

——————————————— / ———————————————–

A)Maliyet esası

B)Kişilik

C)İhtiyatlılık

D)Dönemsellik

E)Tarafsızlık ve belgelendirme

 

10.  Hesaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)İşletmenin bir dönemlik gelirleri gelir hesaplarının borcunda izlenir.

B)İşletmenin mali durumundaki değişiklikler sonuç hesaplarında izlenir.

C)İşletme varlıklarındaki değişiklikler pasif hesaplarda izlenir.

D)İşletmenin bir dönemlik giderleri gider hesaplarının borcunda izlenir.

E)İşletme kaynaklarındaki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.

 

11. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsellik kavramı gereği kullanılmaktadır?

A)Stok değer düşüklüğü karşılığı

B)Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

C)Kıdem tazminatı karşılığı

D)Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı

E)Diğer mali duran varlıklar karşılığı

 

12. İşletme alıcıdan olan 5.000 $ alacağına tahsil etmiş ve bu işlem aşağıdaki şekilde kaydedilmiştir;

———————————————– / ————————————————–

KASA                                                           5.000

– $ Kasası

          ALICILAR                                                                    5.000

———————————————- / ————————————————–

Bu kayıt aşağıdaki temel kavramlardan hangisine aykırıdır?

A)Özün önceliği

B)Parayla ölçülme

C)Tutarlılık

D)Tam açıklama

E)Önemlilik

 

13. "101 Alınan çekler” hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır?

A)Önemlilik

B)Özün önceliği

C)Tutarlılık

D)Kişilik

E)Dönemsellik

 

14. İşletmenin para çıkışları ile ilgili mali nitelikli işlemlerin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki muhasebe fişlerinden hangisi kullanılır?

A)Tahakkuk fişi

B)Tahsil fişi

C)Tediye fişi

D)Yansıtma fişi

E)Mahsup fişi

 

15. Tek düzün muhasebe sistemi, hem bilanço hesapları hem de gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamayacağını ve bu tabloda “diğer” diğer başlığıaltında yer alan bir kalem tutarının ait olduğu gurubun toplam tutarının %20’sini aşması durumunda, ayrı bir başlık altında gösterilir.

Yukarıdaki ifade, aşağıdaki temel kavramlardan hangisine aittir?

A)Özün Önceliği

B)Önemlilik

C)Tam Açıklama

D)Kişilik

E)İhtiyatlılık

 

16.  l. Bilançoda varlıkların ve borçların gösterilmesinde tahakkuk esası kabul edilir.

      II. Bilançoda varlıkların ve borçların gösterilmesinde tahakkuk esası kabul edilir.

     III. Bilançoda sağ taraf pasif, sol taraf aktif olarak adlandırılır.

     IV. Bilançoda işletmenin bir dönem içinde elde ettiği kâr zararı ve bunun nedenlerini gösterir.

Bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) I ve IV

D) I, II ve IV

E) II, III ve VI

 

17. Muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki genel sorumluluğunu belirten ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini, amacını gösteren temel muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Sorumluluk

B) İhtiyatlılık

C) Maliyet Esası

D) Dönemsellik

E) Özün Önceliği

 

18. Bir işletmenin hasılat, gelir ve kârlarının aynı döneme ait satışların maliyeti, gider ve zararları ile karşılaştırılmasını öngören temel muhasebe kavramı gereği düzenlenen mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit akış tablosu

B) Özkaynaklar değişim tablosu

C) Satışların maliyeti tablosu

D) Gelir tablosu

E) Bilanço

 

19. Varlıklalar = Sermeye + Borçlar

Bu eşitlik aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Bilanço temel denklemini

B) Hesapların işleyişini

C) Muhasebenin fonksiyonlarını

D) Gelir gider eşitliğini

E) Muhasebenin temel kavramını

 

20. Ortaklardan birinin çocuğunun dershane aidatının işletme tarafından ödenmesi durumunda, işletmenin Ortaklardan Alacaklar hesabınıkullanması aşağıdaki muhasebe temel varsayımlarından hangisi ile açıklanır?

A) Kişilik  

B) Dönemsellik

C) Sosyal Sorumluluk

D) İhtiyatlılık

E) Özün Önceliği

 

21. İşletmenin nakit olarak elde tuttuğu paralarla, vadesiz veya bir yıla kadar vadeli olarak bankaya yatırdığı paralar ve bir yıl içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıklardır.

Bu tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Özenlikli Varlıklar

B) Duran Varlıklar

C) Stoklar

D) Dönem Varlıklar

E) Özkaynaklar

 

22. “ Muhasebe sisteminde gelirler hangi dönemde elde edilirlerse edilsin, tahsil edildikleri dönemin geliri ve giderler de hangi dönemde yapılırsa yapılsın, ödendikleri dönemin gideri sayılırlar” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) İhtiyatlılık

B) Özün Önceliği

C) Önemlilik

D) Dönemsellik

E) Tam Açıklama

 

23. Mali nitelikteki olaylar ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ulusal para birimine göre kayıtların tutulması aşağıdaki temel kavramlardan hangisi gereğidir?

A) Sosyal Sorumluluk

B) Dönemsellik

C) Parayla Ölçülme

D) Tam Açıklama

E) Maliyet Esasi

 

24. Dönem içinde özsermayede artışa neden olan işlemlerin izlendiği ve dönem sonunda Dönem Kârı ve Zararı hesabının alacağına devredilerek kapatılan hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım hesaplar

B) Gider hesapları

C) Gelir hesapları

D) Aktif hesaplar

E) Pasif hesaplar

 

25. İşletmenin ortaklarının isimlerinin ve sermaye oranlarının bilançonun dipnotlarında gösterilmesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir?

A) Önemlilik

B) Sosyal Sorumluluk

C) Kişilik

D) Tam Açıklama

E) Tutarlılık


MUHASEBE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLERİN CEVAPLARI TEST – 1

1.Yevmiye defteri veya günlük defter, bilanço esasına göre defter tutan işletmelerde, muhasebenin kaydetme fonksiyonunu yerine getirir. Mali nitelikli tüm işlemler kanunen tutulması zorunlu defterlerden önce yevmiye defterine kaydedilir.

                                                                             Cevap D

 

2.Muhasebenin fonksiyonları; kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek raporlama ve yorumlamadır.

                                                                               CEVAP D

 

3.İşletmenin dönem sonunda düzenlendiği gerek genel geçici mizanda gerekse kesin mizanda gerekse aylık mizanlarda arana eşitlik şudur; mizanın borç toplamı, alacak toplamı ve yevmiye defteri toplamı birbirlerine eşit olmalıdır. Eğir eşit değilse, bu durum matematiksel bir hatanın olduğunu gösterir.

                                                                                       CEVAP E 

 

4.İşletme defteri, bilanço esasına göre tutulması zorunlu olan defterlerden değildir. Bu defter, ikinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterdir.

                                                                                                   CEVAP D

 

5.İşletmenin satıcılara olan borcunu işletmenin sahibi ödediği zaman bunun kasa hesabının alacağına değil de, ortaklara borçlar hesabına kaydedilmesi “kişilik” kavramı gereğidir.

                                                                                                   CEVAP A

 

6.Yevmiye defterinde, bir hesabın borçlu, basit madde denilmektedir.

                                                                                                   CEVAP A

   

7.İşletmenin sürekliliği kavramı gereğince, işletmenin faaliyet süresi sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam sürelerine bağlı değildir. İşletmenin sahipleri ya da hissedarları değişse dahi işletmenin faaliyet süresi devam

                                                                                                  CEVAP E

 

8.Fiziki varlıkların ölçülmek, sayılmak, tartılmak suretiyle kontrol edilmesi ve tüm hesapların değerlemeye tabi tutularak bilanço günündeki değerine getirilmesi işlemlerine muhasebe dışı envanter işlemleri denilmektedir.

                                                                                              CEVAP C

 

9.Dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş fakat tutarı tam olarak bilinemeyen giderler” dönemsellik” kavramı gereğince tahmin edilir ve sorudaki yevmiye kaydında olduğu gibi muhasebeleş    

                                                                                       CEVAP D

 

10.İşletmenin bir dönemlik giderleri gider hesaplarının borcuna izlenir. İşletmenin bir dönemlik gelirleri gelir hesaplarının alacağında izlenir. İşletmenin mali durumundaki değişiklikler bilanço hesaplar da izlenirler. İşletme varlıklarındaki değişiklikler aktif hesaplarda izlenir. İşletme kaynaklarındaki artışlar için pasif hesaplar alakalandırılır.

                                                                                 CEVAP D

 

11.Kıdem tazminatı karşılığı hesabı, dönemsellik kavramı gereği kullanılan bir hesaptır. Dönem sonu itibariyle çalışanlara hesaplanan kıdem tazminatının kaydedildiği hesaptır.

                                                                                   CEVAP C

 

12.Parayla ölçülme kavramı gereğince, kayıtların ulusal para birimi ile tutulması gerekir. Sorudaki kayıt incelendiğinde, kaydın dolar cinsinden tutulduğu görülmektedir, bu da parayla ölçülme kavramına aykırıdı

                                                                                       CEVAP B

 

13.Özün önceliği kavramı gereğince, vadeli çekler alınan çekler hesabında izlenmez, senet kabul edilir ve alacak senetleri hesabında izlenirler. Çünkü mali nitelikli olayların kaydedilmesinde konusundan çok özü ö

                                                                                          CEVAP B

 

14.İşletmenin para çıkışlarını ile ilgili mali nitelikli işlemlerin muhasebeleştirilmesinde muhasebe fişlerinden “tediye( ödeme) fişi” kullanılır.

                                                                                         CEVAP C

 

15.Önemlilik kavramı gereğince, hem bilânço hem de gelir tablosunda “diğer” başlığı altında yer alan bir kalem tutarının ait olduğu grubun toplam tutarının % 20’sini aşması durumunda, ayrı bir başlık altında gö

                                                                                    CEVAP B

 

16. Bilanço işletmenin bir dönem içinde elde ettiği kar veya zarar gösterir. Ama bunun nedenlerini göstermez. Bunu gösteren bilanço değil, gelir tablosudur.

                                                                                          CEVAP B

 

17. Muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki genel sorumluluğunu belirten ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini, amacını gösteren temel muhasebe kavramını “sosyal sorumluluk”  kavramıdır. Çünkü bu kavram muhasebenin etik boyutu ile ilgili bir kavramdır.                                                                    

                                                                                              CEVAP A

 

18. Bir işletmenin hasılat, gelir ve karlarının aynı döneme ait satışların maliyeti, gider ve zararları ile karşılaştırıldığı mali tablo “gelir tablosu” denir.

                                                                                              CEVAP D

 

19. Soruda verilen eşitlik, bilançonun temel denklemidir. Buna göre, işletmesinin varlıkları, işletmenin varlıkları, işletmenin borçları ile sermayesinin toplamına eşittir.

       CEVAP A

 

20. Ortaklardan birinin çocuğunun dershane aidatının işletme tarafından ödenmesi durumunda, işletmenin ortaklardan alacaklar hesabını kullanması “kişilik” kavramıgereğidir. Çünkü işletmenin ortaklarından bağımsız bir muhasebe kişiliği vardır.

       CEVAP A

 

21. Dönen varlıklar, işletmenin nakit olarak elde tuttuğu paralarla, vadesiz veya bir yıla kadar vadeli olarak bankaya yatırdığı paralar ve bir yıl içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıklardan oluşur.

       CEVAP D

 

22. Dönemsellik kavramı gereğince, muhasebe sisteminde gelirler hangi dönemde elde edilirlerse edilsinler, tahsil edildikleri dönemin geliri ve giderler de hangi dönemde yapılırlarsa yapılsınlar, ödendikleri dönemin gideri sayılır.

       CEVAP D

 

23. Mali nitelikteki olaylar ve işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ulusal para birimine göre kayıtlarının tutulması “ parayla ölçülme” temel kavramı gereğidir.

       CEVAP C

 

24. Dönem içinde özsermayede artışı neden olan işlemlerin izlendiği ve dönem sonunda Dönem Karı veya Zararı hesabının alacağına devredilerek kapatılan hesaplar “gelir hesapları” dır.

       CEVAP C

 

25. İşletmenin ortaklarının isimlerinin ve sermaye oranlarını bilançonun dipnotlarında göstermesi “tam açıklama” kavramı gereğidir.

       CEVAP D  


<<<<< Muhasebe Defteri *** KPSS Muhasebe Genel Bilgiler Test Soruları ve Cevapları >> TIKLA >>>

<<<<< Muhasebe Defteri *** KPSS Muhasebe A Grubu Test Soruları ve Cevapları >> TIKLA >>>


 

Bir önceki yazımız olan KPSS Muhasebe Testleri, Deneme, Soru ve Cevapları başlıklı makalemizde 2009 kpss muhasebe soruları, eski kpss soruları ve kpss 2011 soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

KPSS Muhasebesi Genel Bilgiler Soru ve Cevapları :Muhasebe Dersleri Yazılı Soruları, Monografiler, Hesaplar - orhan-hoca.site/kpss-muhasebesi-genel-bilgiler-soru-ve-cevaplari.html
10 Mayıs 2014 - 12:29

[…] Genel Bilgiler Test 3 Soru ve Cevapları Muhasebe Genel Bilgiler Soruları Test 2 Cevapları Muhasebe KPSS Genel Bilgiler Test Sorusu ve Cevapları KPSS Muhasebesi Genel Bilgiler Soru ve Cevapları KPSS Muhasebe Testleri, Deneme, Soru ve […]

DMCA.com Protection Status