Muhasebe

Ana Sayfa » Blog » Muhasebe
Blog kategorisinde bulunan bu haber 24 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.808 kişi bu yazıyı okumuştur.

Muhasebe Nedir,

Muhasebe; hesap yapmak, hesaplama yapmak anlamını içerdiği için muhasebe mesleğini ya da muhasebeciliği seçen kişilerinde toplama, çıkarma gibi dört işlemi yapmayı hem sevmeli hem de yatkın olmalıdır.

Muhasebe okuyan öğrenciler disiplinli çalışmayı seven, azimli, asla pes etmeyen bir karaktere sahiptirler. Ama son yıllarda muhasebe bölümüne not ortalaması düşük olan öğrenciler gittiği için seviye eskiye nazaran çok azalmaktadır.

Muhasebeyi anlamak, muhasebe dersini yorumlamak ve anlamak oldukça zor iştir aslında ama emek verirseniz muhasebe dersi de sizi çok sevecektir.

muhasebeMuhasebe Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir?

Muhasebe, Arapça bir sözcük olan “muhasaba” kelimesinden dilimize geçmiştir. Muhāsaba, hesaplaşma, hesap ilmi anlamına gelmektedir. Muhasaba kelimesinin kökeni ise yine Arapça olan ve hesap anlamına gelen “hasab” kelimesinden gelmektedir. Bu kelimenin kökeni ise Arapçada “hsb” köküne dayanmaktadır ve mahsup, muhasebe, hesap eşkökenli kelimelerdir.Batı Avrupa dillerinde de muhasebe, hesap sözcüğünden türemiştir. Örneğin Fransızca’da “Comptabilite”, “Compte” sözcüğünden, İngilizce’de “Accounting”, “Account” sözcüğünden türemiştir.Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Muhasebe kelimesi, “hesaplaşma, karşılıklı hesap görme, hesap işleri ile uğraşma” anlamına gelmektedir. 

Muhasebe Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muhasebe kelimesinin anlamı hesaptan gelir. Hesap deyince tabi ki ilk aklımıza gelen dört işlemdir. Rakamlara adeta yön vermektir. Toplamak, çıkarmak, çarpmak ve bölmek ile muhasebede bir çok ihtiyaç duyduğumuz soruların cevaplarını bulabiliriz.

Muhasebe Ders Olarak Neyi İfade Eder?

Muhasebenin ders olarak anlamını söylemek gerekirse; mali nitelikli yani para ile ifade edilebilen iş, işlem ve olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve bunların sonuçlarını yorumlayan bilimsel bir metottur demek çok doğru olur.

Yukarıdaki tanıma göre muhasebe, bir işletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişiklik meydana getiren, mali nitelikli işlem ve  olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve bunların sonuçlarını yorumlayan bilim dalıdır.

Peki ne tür olaylar muhasebe konusu olabilir?

Bir olayın muhasebeye konu olabilmesi için mali nitelikli yani para ile ifade edilebilir olması gerekir. Mali nitelikli işlemlere örnek olarak, peşin mal alışı, mal satışı, bankaya para yatırılması, çekilmesi, satıcılara borcun ödenmesi, elektrik ve su faturasının ödenmesi örnek gösterilebilir. Bu işlemler defterlere tarih ve sıra numarasına göre ve de objektif belgelere dayandırılarak kaydedilir. Mali nitelikli olmayan hiç bir işlem muhasebeye konu olamaz dolayısıyla muhasebe defter ve belgelerine kaydedilemez.

Muhasebenin Değişik 4 Farklı Tanımı Nelerdir? Açıklayınız.
1. Muhasebe, kısmen, bir ülkenin ekonomik, politik ve sosyal sistemlerinin bir fonksiyonudur. Muhasebe o ülkenin resmi dil ve kanunlar gibi bir kültürel değerleridir. Ticari olaraksa muhasebe ekonomik kararlar vermede kullanılacak ekonomik varlıklar hakkında, öncelikle finansal ve sayısal bilgi toplama işi olarak tanımlanır.(1)

(1) DIAMOND , Michael A.; HANSEN, Don R. ; MURPHY, David S., Financial and Management Accounting,  South- Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio : South-Western, c1994,  s. 4

2. Bir finansal bilgi sistemi olarak muhasebe, ilgili enformasyon kullanıcılarına, organizasyonun ekonomik olaylarını tanımlama, ölçme, kaydetme ve iletme sürecidir. Buna göre tanımlama belirli bire organizasyonla ilgili, ekonomik kanıt niteliği taşıyan olayları seçmedir. Belirlenen bu hadiseler finansal terimlerle ölçülebilmelidir. Finansal olarak ölçümü yapılan değişmeler, organizasyonun dalgalı bir finansal aktiviteler tarihi olarak kaydedilir. Muhasebeci bu kayıtları sınıflandırır ve özetler. (2)

(2)WEYGANDT, Jerry J. ; KIESO, Donald E.;  KELL, Walter G., Accounting Principles, Wiley, New York, c1993, s. 2-3

3. Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları ) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin, belgelendirilerek toplanması daha sonra bilgi kullanıcılarına sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekillere ve kurallara göre yazılması işlemine kaydetme denir.(3)

4. Muhasebe hesaplar ilmidir. Bu deyim, mal ( varlık ) hareketleriyle bu hareketlerin ayrıntılarını izleyebilmek ve bunları gözönüne serebilmek için bunların metodlu bir şekilde kaydedilmesini ifade eder.(4)

(4) ÖZASLAN,  a.g.e.,  s.20

Muhasebenin Önemi Nedir?

Muhasebe işletmelerde yönetimin gözü kulağıdır. Küçük, büyük, özel ve resmi kuruluşlar muhasebeye muhtaçtırlar. Her kuruluşun mali bakımdan durumunu bilmesi gerekir. Kuruluşların kendi işlemlerini denetleme ve düzenleme için gözönünde bulundurması gereken işlemleri muhasebe sağlar. İşletmelerde yöneticiye işlerin iyi veya kötü gittiğini belirten temel bilgiyi muhasebe verir.

Muhasebenin Tanımı: Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

Muhasebenin tanımını aynı zamanda “muhasebe nedir” sorusuna cevap vermektedir. Yani muhasebenin ne anlama geldiğini, ne olduğunu, ne yapması gerektiğini tanımdan çıkarabiliriz. Muhasebeyi tam anlamıyla bilmek için tanımını anlamamız yeterli olmamaktadır. Tanım da yer alan her terimin de ne anlama geldiğini bilmemiz gereklidir.

Muhasebenin ne olduğunu öğrenmek için tanımdan yola çıkarak konuyu anlamaya çalışalım.

Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile oluşmaktadır. Muhasebe sadece kar amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil, kar amacı gütmeyen yani topluma fayda için hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.

İşletme: Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlardır. İşletmeler amaçlarına göre ve kuruluş şekillerine göre çeşitli şekillere ayrılırlar. Bunlar genel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri şeklindedir.

Muhasebenin işlevini yerine getirebilmesi için belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere muhasebenin fonksiyonları denir. Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana grupta toplayabiliriz.

Muhasebe nedir” sorusunun cevabını umarım yavaş yavaş anlamaya başladık. Muhasebenin fonksiyonlarını ayrıntılı olarak incelemek muhasebeyi daha da iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Kaydetme Fonksiyonu: Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en önemli ve ilk fonksiyonudur. Muhasebe de kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmaz. Yapılan her işlem muhasebe sistemi içinde ilk olarak kayıt yapılmak zorundadır. Bu kayıtlarda belgelere dayandırılarak yapılır. Muhasebe sisteminde iki tür kayıt yöntemi varddır. Tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt.

Sınıflandırma Fonksiyonu: Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip niteliklerine göre gruplara ayrılır. Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemleri birbirleri ile karıştırmadan farklı sınıflarda incelenebilir. Sınıflandırma işlemleri muhasebe sistemi dahilinde muhasebe defterlerinden büyük defterlere (defteri kebir) yapılmaktadır.

Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenir. Dönem sonlarında işletmeler yüzlerce belki binlerce işlem yapmış olurlar. Bu işlemeleri teker teker incelemek çok uzun zaman alacağından, aynı nitelikteki işlemleri özetleyerek görmek kişilere daha fazla yarar sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde özetleme fonksiyonu muhasebe tablolarından mizan kullanılarak yapılır.

Raporlama Fonksiyonu: En son olarak raporlama fonksiyonunda kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar aracılığı ile sonuç aşamasına gelir. Bu sonuç aşaması da raporlamadır. Raporlama muhasebe sisteminin en son aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. Muhasebenin en önemli fonksiyonlarındandır. Raporlarda işletmelerin her türlü sonuçları ortaya çıkarılarak işletme hakkında bilgiler ve yorumlar yapılmaktadır. İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır. Raporlama aşamasında muhasebe tabloları kullanılır ve bu tabloların en önemlileri bilanço ve gelir tablosudur.

Muhasebe bu fonksiyonları sırasıyla yerine getirerek işletmelerin mali işlemleri hakkında sonuçlar çıkararak; hem işletmeyi, hem devleti hem de üçünçü kişileri bilgilendirmektedir. Kısaca muhasebe böyle bir sistemdir ve Ülkemizde 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi gün geçtikçe önemini artırmaktadır.

muhasebe nedir diye araştırma yapıyorsanız  doğru yerdesiniz. Muhasebe ile ilgili aradığınız her şey muhasebe defteri.net sitesinde.

Bir önceki yazımız olan İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Soruları ve Cevapları başlıklı makalemizde insan sağlığı soruları, insan sağlığı ve iş güvenliği soruları ve iş güvenliği kalfalık sorusu hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status