Sigorta ve Vergi Mevzuatı – 100 Test Sorusu ve Cevapları

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Sigorta ve Vergi Mevzuatı – 100 Test Sorusu ve Cevapları
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 24 Haziran 2014 tarihinde güncellenmiş ve 6.803 kişi bu yazıyı okumuştur.

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı soruları

SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI   SORULARI

1- 7397 Sayılı kanuna göre sigorta şirketleri ruhsatname almak için nereye başvurmak zorundadırlar?

a) Çalışma Bakanlığına 

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığına

c) Milli Eğitim Bakanlığına

d) Enerji ve Tabii Kay.Bak.

2- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel ilkelerinden birisi değildir?

a) Doğruluk ve Dürüstlük 

b) Menfaat İlişkisi

c) Resürans( Mükerrer) sigorta)

d) Hayat sigortalarında rücu hakkı

3- Risk denilen tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda kişinin maddi kaybını tek başına göğüslemesi yerine kitleyle paylaşarak topluma yayan dayanışma sistemine ne denir?

a) Kaza                           b) Poliçe                         c) Kredi                           d) Sigorta

4- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın özelliklerinden değildir?

a) Sigortacı, meydana gelen hadiseler dolayısıyla para ödemeyi yani teminatı veren kimse olmalı                

b) Sigorta sözleşmesi yapılmış olması      

c) Sigortanın bir bedeli olmalı          

d) Sigortalı olmalı

5- Modern refah devletlerde büyük halk kitlelerine yönelik sosyal güvenliği sağlamak amacıyla kurulan sigorta kurumuna ne ad verilir?

a) Sosyal sigortalar            b) Özel sigortalar               c) Emekli sandığı               d) İşsizlik sigortası

6- Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi aşağıdakilerden hangisinin olmaması gerekir?

a) Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işyerine toplu olarak gelip gitmesi sırasında

b) Sigortalının işyerinde

c) Sigortalının evinde                                 

d) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sırasında

7- Yaşlılık sigortasına göre aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından yardıma girmez?

a) Yaşlılık aylığı bağlanması                                   

b) Sigortalıya toplu ödeme yapılması                                                               

c) Hastane kurumlarından belli oranda yaralanılması  

d) Dul ve yetim maaşı bağlanması

8- Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin kişilerden aldığı ekonomik değerlere ne denir?

a) Vergi                  b) Vergi hukuku                c) Harç                            d) Şerefiye

9- Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişiye ne denir?

a) Vergi sorumlusu   b) Mükellef                       c) Vergi matrahı                d) Tacir

10- Bina vergisini aşağıdakilerden hangisi ödemez?

a) Binanın maliki     

b) İntifa hakkı sahibi                   

c) Binaya malik gibi tasarruf eden     

d) Binada ikamet eden

11- Kusurda cezayı işleyen mükellef vergi kaybına sebep olduğu vergi miktarının yüzde kaçını öder?

a) % 70                           b) % 25                           c) % 50                           d) % 40

12- Kaçakçılık yapan mükellef veya sorumlular kaçırdıkları verginin kaç katı vergi cezası ile cezalandırılırlar?

a) 2 katı                          b) 3 katı                          c) 4 katı                           d) % 50 si

13- Aşağıdakilerden hangisi tek oranlı vergilerdendir?

a) Gelir vergisi                  b) Emlak vergisi                c) KDV                            d) Götürü vergi

14- Verginin hesaplanmasında kullanılan usullerden hangisinde aynı durumdaki mükellefler için vergi miktarı genel olarak hesaplanır?

a) Beyan usulü                  b) Takdir usulü                  c) Götürü usulü                 d) Dış görüntüler usulü

15- Aşağıdakilerden hangisi G.V.K ’nın 37. maddesine göre ticari kazanç sayılmaz?

a) Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesi

b) Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım ve satım işi

c) Maden,taş ve kireç ocaklarının işletilmesi             

d) Pazarlama yolu ile satış yapmak

16- Safi iradın bulunması için menkul sermaye ifadından aşağıdaki hangi gider indirilir?

a) Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil gideri     b) Gelir vergisi gideri     c) Genel tüketim gideri    d) Hiçbiri

17- Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi muafiyetine girmez?

a) Esnaf muaflığı        b) Küçük çiftçi muaflığı       c) Diplomatik muafiyet       d) Dar gelir muafiyeti

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çalışma gücünün asgari %80 ini kaybetmiş hizmet erbabı birinci derecede sakattır                                          

b) Birinci derece sakatlar için sakatlık indirim,özel indirim tutarının sekiz katıdır                                      

c) İkinci derecede sakatlar için sakatlık indirimi,özel indirim tutarının iki katıdır                                                

d) Üçüncü derecede sakatlar için sakatlık indirimi,özel indirim tutarının üç katıdır

19- Bir kimsenin belirli bir ücret karşılığında gerek kendisinin gerekse üçüncü şahısların canına ve malına yasal tanımlamalar içindeki tehlikelerden  doğan zarar ve hasarlarını karşılamak üzere yapılan sözleşmelere ne denir?

a) Poliçe                          b) Sigorta                        c) Kredi                           d) Senet

20- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın özelliklerindendir?

a) Mevcut varlığın beyan edilmemiş olması                           

b) Olabilecek tehlikelerin belirtilmemiş olması                                    

c) Bir sigorta sözleşmesinin yapılmış olması                 

d) Sözleşme yapıldığında kaparo verilmesi

21- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın özelliklerindendir?

a) Sigortacı, meydana gelen hadiseler dolayısıyla para ödemeyi taahhüt etmelidir

b) Ödeme sadece mal karşılığı yapılmalıdır            

c) Sözleşme karşılığı kaparo verilmelidir                      

d) Hiçbiri

22- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın özelliklerindendir?

a) Mevcut durum beyan edilmemelidir                  

b) Daha önce sigortasız olmalıdır                                                    

c) Olabilecek riskler bildirilmemeli                     

d) Sigortanın bir bedeli olmalıdır

23- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın özelliklerinden değildir?

a) Sigortacı sigortayı prim karşılığı yapmalıdır     

b) Sigorta sözleşmesi yapılmalıdır                                          

c) Sigortasız olmalıdır                                    

d) Sigortanın bir bedeli olmalıdır

24- Sigorta sözleşmesinin yazılı şekline ne ad verilir?

a) Senet                          b) Çek                             c) Poliçe                           d) Beyanname

25- Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık yapamaz?

a) Anonim şirket               

b) Kooperatif şirketi    

c) Gerçek kişiler               

d) Tüzel kişiler

26- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel ilkelerindendir?

a) Doğruluk ve dürüstlük ilkesi  

b) İyi niyet ilkesi      

c) Kazanç sağlama ilkesi   

d) Arz-talep ilkesi

27- “ Sigorta ile güvence altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile uğranılan kayıp hasar doğrudan ilişkili olmalıdır” tanımı sigortanın hangi ilkesidir?

a) Menfaat ilişkisi ilkesi  

b) Rücu hakkı ilkesi   

c) Hasrın nakten ödenmesi ilkesi     

d) Yakın sebep ilkesi

28- Reasurans nedir?

a) Yenilik                b) Değişim                  c) Mükerrer sigorta                      d) Özel sigorta

29- Rücu hakkı nedir?

a) Tazminat            b) Hakların devri           c) Can sigortası                           d) Mal sigortası

30- Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel ilkelerinden değildir?

a) Yakın sebep ilkesi  

b) Hasrın nakten ödenmesi ilkesi   

c) Reasurans ilkesi    

d) Can sigortasında rucü hakkı

31- Hasarın nakit olarak ödenmesi ilkesine göre sigortacının görevi nedir?

a) Olayın gerçekleşmesi halinde taahhüt ettiği tazminatı sigortalıya öder                                                       

b) Olayın gerçekleşmesi halinde taahhüt ettiği tazminatın yarısını sigortalıya öder                                       

c) Olay gerçekleşmeden taahhüt ettiği tazminatı sigortalıya öder                                                                            

d) Olay gerçekleşmeden taahhüt ettiği tazminatın %25 ini sigortalıya öder

32- Gelişmiş sigortacılıktan fertler nasıl fayda sağlar?

a) Parasını güvence altına almak                      

b) İş sahibi olmak      http://orhan-hoca.site/                                                  

c) İktisadi değerlerini korumak                            

d) Günlük ihtiyaçlarını karşılamak

33- Bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikeye ne denir?

a) Panik                           b) Riziko                          c) Kaza                            d) Felaket

34- Aşağıdakilerden hangisi rizikonun özelliklerindendir?

a) Gayrimeşru olması        

b) Belirli olması       

c) Gerçekleşmiş olması      

d) Olabilecek tehlike olması

35- Aşağıdakilerden hangisi rizikonun özelliklerinden değildir?

a) Gerçekleşmemiş olması

b) Olabilecek bir tehlike olması

c) Uygunsuz olması

d) Belirsiz olması

36- Mükellef nedir?

a) Taşınır mal        

b) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişi

c) Sakat kişi           

d) Senedi düzenleyen,imzalayan kişi

37- Aşağıdakilerden hangisi sigortalının yükümlülüklerindendir?

a) Beyan mükellefiyeti                

b) Sigorta primlerini ödemek

c) Koruma önlemlerini almamak     

d) Malın muayenesine izin vermemek

38- Aşağıdakilerden hangisi “beyan mükellefiyeti”’nin tanımı olamaz?

a) Akit yapılırken beyanda bulunma                           

b) Sigorta süresi içinde değişiklikleri bildirme

c) Rizikonun gerçekleşmesi halinde haber verme          

d) Sigorta poliçesini imzalama

39- Aşağıdakilerden hangisi sigortalının yükümlülüklerinden değildir?

a) Hasarı önlemeye,azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almak

b) Sözleşmeyle belirtilen primi ödemek

c) Rizikonun gerçekleşmesi halinde hasarın yarısın ödemek   

d) Sigortalanacak malın muayenesine izin vermek

40- Aşağıdakilerden hangisi sigortacının yükümlülüklerinden değildir?

a) Sigorta bedelini ödemek   

b) Halefiyet    

c) poliçe vermek    

d) Rizikoyu önlemeye yarayacak tedbirleri almak

41- “Sigortacını sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigortalısının yerine geçmesini kapsamak” tanımı sigortacının hangi yükümlülüğüne girer?

a) Halefiyet             b) Bedel ödeme                 c) Poliçe verme                 d) Mükellefiyet

42- Aşağıdakilerden hangisi bir sigorta poliçesine yazılması gerekenlerdendir?

a) Sigortacını doğum tarihi  

b) Sigortalının kütük bilgileri     

c) Sigorta süresi   

d) Sigortacının kütük bilgileri

43-  Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesine yazılmaz?

a) Sigortanın konusu                    b) Sigortacının kimlik bilgileri         c) Sigorta süresi      d) Prim tutarı

44- Aşağıdakilerden hangisi sigorta poliçesine yazılmaz?

a) Sigortacının üstüne aldığı rizikolarını tamamen tayine yarayacak bütün haller                                           

b) Sigorta poliçesinde bakanlıkça onaylanan genel şartlar ve emredici hükümlere aykırı olmamak üzere özel şartlar            

c) Sigortacının doğum tarihi                           

d) Tanzim tarihi   http://orhan-hoca.site/

45- Aşağıdakilerden hangisi sigorta kapsamına girmez?

a) Yangın                         b) Kaza                           c) Hastalık                        d) İntihar

46- Aşağıdakilerden hangisi sigorta çeşitlerinden değildir?

a) Sosyal sigortalar      b) Özel sigortalar                   c) Zorunlu sigortalılar                   d) Maliyet sigortası

47- Kanunun belirlediği hal ve durumların birinde meydana gelen ve sigortalının hemen veya sonrasında bedence ve ruhi bakımdan arızaya uğramasına ne denir?

a) Trafik kazası                 b) İş kazası             c) Ev kazası                      d) Bunalım

48- Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlarından dolayı uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerine genel olarak ne ad verilir?

a) Meslek hastalığı             b) ruhsal bunalım               c) İş kazası             d) Felç

49- Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlardan biri değildir?

a) Sağlık yardımı         

b) İşten çıkarma       

c) Sürekli iş görmezlik süresince günlük ödenek verilmesi

d) Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanması

50- Meslekte, kazanma gücünün yüzde kaçı azalmış sigortalı sürekli iş görmezlik gelirine hak kazanır?

a) % 5                                      b) % 10                         c) % 15 d                        ) % 20

51- Sigortalının meslek hastalığına yakalanması halinde hak sahipleri nasıl hak kazanır?

a) Sigortalının yaralanması halinde                   

b) Sigortalının yürüyememesi halinde                                                        

c) Sigortalının ölümü halinde                  

d) Sigortalının konuşamaması halinde

52- İş kazası ve meslek hastalıkları dışında kalan hastalıklarda işçinin çalışamaması halinde çalışmadığı süreler için günlük ödeme yapılmasına ne denir?

a) Hastalık sigortası            b) Malüllük sigortası           c) Yaşlılık sigortası             d) Hayat sigortası

53- Aşağıdakilerden hangisi hastalık sigortasında sigortalıya yapılan yardımlardan değildir?

a) Sağlık yardımı                                                        

b) Protez, diğer araç ve gereçlerin sağlanması                       

c) Gerekirse yurt dışında tedavisinin sağlanması     

d) Cenaze masrafının verilmesi

54- Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde hekimin lüzum görmesi halinde tedavi altına alındığı tarihten itibaren kaç aylık sağlık yardımlarından yararlanırlar?

a) 3                       b) 6                       c) 9                       d) 12

55- Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları halinde tedavileri ayakta yapıldığında verilen ilaçların bedellerinin yüzde kaçını öderler?

a) % 10                           b) % 15                          c) % 20                           d) % 25

56- Aşağıdakilerden hangisi analık sigortasında sağlanan yardımlardan biri değildir?

a) Gebelik muayenesi ve gerekli sağlık yardımlarının  sağlanması  

b) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması       

c) Emzirme yardım parası verilmesi      

d) Gerekmesi halinde yurtdışında bir yere gönderilmesi

57- Ne sebeple olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar ve tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak durumda olanlara ne denir?

a) Emekli                         b) Malül                           c) Felçli                            d) Hasta

58- Aşağıdakilerden hangisi bir sigortalının malül sayılması için gereken değildir?

a) Çalışma gücünün en az içte ikisini yitirdiği tespit edilen 

b) Çalışma gücünün en az içte ikisini yitirdiği durumda sayılmayanlardan94. madde gereği tedavi sonunda sağlık kurullarınca düzenlenecek raporda çalışabilir durumda olmadığı belirtilen

c) Tedavisi yurtdışında yapılması gereken hastalığa yakalananlar

d) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az  % 60 ını kaybeden

59- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasında sigortalıya yapılan yardımlarından değildir?

a) Sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanması              

b) Sağlık yardımı yapılması

c) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi                 

d) Ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanması

60- Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasında yapılan yardımlardan değildir?

a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına,anne ve babasına aylık bağlanması                                                      

b) Ölen sigortalının eşine,çocuklarına,anne ve babasına toptan ödeme yapılması                                                 

c) Ölen sigortalının maaşının bir yerden başka yere nakledilmesi   

d) Cenaze masrafının karşılığının verilmesi

61- İş kazaları ve meslek hastalıkları prim nispeti nedir?

a) % 1                                    b) % 1.5-7                       c) % 8                                      d) % 10

62-  İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primlerini kimler öder?

a) İşveren                        b) İşçiler                          c) Müdürler                      d) Ailesi

63- Hastalık sigortası primi sigortalının kazancının yüzde kaçıdır?

a) % 10                           b) % 7                            c) % 5                             d) % 1

64- Analık sigortası primi sigortalının kazancının yüzde kaçıdır?

a) %  7                                     b) % 5                            c) % 3                             d) % 1

65- Malüllük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi yüzde kaçtır?

a) % 10                           b) % 15                           c) % 20                           d) % 25

66- Malüllük, yaşlılık, ölüm sigortaları priminin yüzde kaçını işçi öder?

 a) % 6                           b) % 7                            c) % 9                             d) % 10

67- Malüllük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi yüzde kaçını işveren öder?

a) % 8                                      b) % 11                           c) % 15                           d) % 20

68-  Maden işyerlerinde yer altında çalışanların malüllük,yaşlılık,ölüm sigortaları prim oranı nedir?

a) % 15                           b) % 20                           c) % 22                           d) % 25

69- Sigortalının toplam kazancından kesilen prim toplamı yüzde kaçtır?

 a) % 10                          b) % 12                           c) % 13                           d) % 14

70- Çırakların prim nispeti yüzde kaçtır?

a) % 2                                      b) % 4                                      c) % 5                                      d) % 6

71- Sigorta primlerinin bazı hallerde kurum tarafında hesaplanarak işverenden talep edilmesine ne denir?

a) Ölçümleme                   b) Aidat                           c) Tediye                         d) Kazanç

72- Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur sigortalısı sayılmazlar?

a) Esnaf ve sanatkarlar     

b) Tüccar ve sanayiciler     

c) Tarım işi yapanlar                   

d) Mimar ve mühendisler

73- Bağ-Kur’ a sigortalı olabilmek için ilk girişte bir sefere mahsus alınan ve gelir basamağının %25 ‘i oranındaki miktara ne denir?

a) Aylık sigorta primi          b) Giriş keseneği      c) Basamak yükseltme farkı                   d) Sağlık sigortası primi

74- Kamu giderlerini karşılamak üzere devletin tek taraflı ve vergileme yetkisine dayanarak kişilerin gelir ve mallarından aldığı ekonomik değerlere ne denir?

a) Harç                            b) Tediye                         c) Vergi                           d) Prim

75- Devlet ve kişiler arasındaki vergi ilişkilerinden doğan ve bu ilişkileri düzenleyen hukuk kurlarının tamamına ne denir?

a) Vergi tahakkuku            b) Vergi cezası                  c) Advalorem                             d) Vergi hukuku

76- Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne denir?

a) Mükellef                       b) Vergi sorumlusu            c) Ciranta                         d) Vekil

77- Verginin kanunlarda gösterilen konuları üzerinden hesaplanan değer veya miktarlarına ne denir?

a) Vergi tarhı                             b) Vergi matrahı                c) Vergi borcu                   d) Vergi oranı

78- Aşağıdakilerden hangisi vergi çeşitlerinden değildir?

a) Gelir üzerinden alınan vergiler            

b) Gider üzerinden alınan vergiler 

c) Gümrükten alınan vergiler                 

d) Servet üzerinden alınan vergiler

79- Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir?

a) Emlak vergisi                   b) Motorlu taşıt vergisi     c) Kurumlar vergisi            d) Veraset ve intikal vergisi

80- Aşağıdakilerden hangisi gider üzerinden alınan vergilerdendir?

a) Kurumlar vergisi            b) Emlak vergisi                c) İşletme vergisi               d) Motorlu taşıt vergisi

81- Aşağıdakilerden hangisi vergi beyannamelerinden değildir?

a) Günlük beyanname        b) Muhtasar                      c) Münferit                       d) Yıllık beyanname

82- Vergi tutarının hesaplanması için vergi matrahına uygulanan ölçüye ne denir?

a) Tarh                            b) Servet                c) Vergi oranı                                      d) Vergi beyanı

83- Değer esaslı matraha uygulanan vergi oranına ne denir?

a) Spesifik                       b) Muhtasar                      c) Münferit                       d) Advalorem

84- Aşağıdakilerden hangisi vergi oranlarından biri değildir?

a) Spesifik tarife               b) Advalorem tarife           c) Tek oranlar usulü tarife   d) Günlük tarife

85- Aşağıdakilerden hangisi verginin hesaplanmasında kullanılan usullerden biri değildir?

a) Gelir usulü                             b) Takdir usulü                  c) Götürü usulü                 d) Beyan usulü

86- Kişilerin sahip olduğu iktisadi değerlerin tamamına ne denir?

a) Gelir                               b) Servet                          c) Kazanç                          d) Harcama

87- Yıllık beyanname ile bildirilen ve gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi hangi aylarda ödenir?

a) Ocak-Şubat-Kasım         b) Şubat-Mart-Ekim           c) Mart-Haziran-Eylül          d) Ocak-Nisan-Ekim

88- Aşağıdakilerden hangisi götürü usulde tespit edilen ticari kazançlar ile serbest meslek kazançları üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin ödendiği aylardan biridir?

a) Ocak                             b) Şubat                          c) Nisan                           d) Haziran

89- Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden elde edilen değerlere ne denir?

a) Servet                         b) Ticari kazanç                 c) Gelir                            d) Bilanço

90- İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlere ne denir?

a) Ücret                           b) Kazanç                        c) Ödeme                       d) Sermaye

91- Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz sermaye iradi sayılamaz?

a) Arazi                           b) Bina                            c) Motorlu taşıt                  d) Telefon

92- Gelir vergisi kanunu madde 9 a göre ticaret ve sanat erbabından bir takvim yılı içinde bu kanunu 43. maddesinde yazılı yıllık alış-satış tutarları aşmayanlardan vergi alınmamasına ne denir?

a) Muaflık                        b) Borçlu                          c) Alacaklı                        d) İstisnalık

93- Aşağıdakilerden hangisi vergiden muaf tutulmaz?

a) Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar

b) Yabancı devletlerin Türkiye’de elçiliklerde yabancı uyruklu memurları

c) Özel sektörde görevli memurlar   

d) İskan kanunu hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılanlar

94- Çalışma gücünün yüzde kaçını kaybetmiş hizmet erbabı birinci derece sakat sayılarak sakatlık indiriminden yararlanır?  http://orhan-hoca.site/

a) % 30                           b) % 40                           c) % 70                           d) % 80

95- Çalışma gücünün yüzde kaçını kaybetmiş hizmet erbabı üçüncü derece sakat sayılarak sakatlık indiriminden yaralanır?

a) % 10                           b) % 20                           c) % 40                           d) % 60

96- İkinci dereceden sakatlar için sakatlık indirim, özel indirim tutarının kaç katıdır?

a) 2                                b) 4                                c) 5                                d) 7

97-   http://orhan-hoca.site/ bu soruyu siz belirleyebilirsiniz. a)   b)  c)  d)

98- Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirilmesiyle ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi yüzünden verginin tahakkuk ettirilmemesine kısaca ne denir?

a) Vergi borcu                   b) Vergi ziyai                    c) Vergi suçu                    d) Vergi hukuku

99- Aşağıdakilerden hangisi vergi cezaları ile ilgili suçlardan değildir?

a) Kaçakçılık                     b) Ağır kusur                    c) Rehin alma                   d) Usulsüzlük

100- Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarının amaçlarından değildir?

a) Vatandaşların kurallara uymasını sağlamak   

b) Kamu düzenini sağlamak  

c) Gelir elde etmek  

d) Herkese dürüstlük ilkesini aşılamak

                                                                  CEVAP ANAHTARI

1-B

2-D

3-D

4-D

5-A

6-C

7-B

8-A

9-B

10-D

11-C

12-B

13-C

14-C

15-D

16-A

17-D

18-C

19-B

20-C

21-A

22-D

23-C

24-C

25-C

26-A

27-D

28-C

29-B

30-D

31-A

32-C

33-B

34-D

35-C

36-B

37-A

38-D

39-C

40-D

41-A

42-C

43-B

44-C

45-D

46-D

47-B

48-A

49-B

50-B

51-C

52-A

53-D

54-B

55-C

56-D

57-B

58-C

59-A

60-C

61-B

62-A

63-D

64-D

65-C

66-C

67-B

68-C

69-B

70-B

71-A

72-C

73-B

74-C

75-D

76-B

77-B

78-C

79-C

80-C

81-A

82-C

83-D

84-D

85-A

86-B

87-C

88-C

89-B

90-A

91-D

92-A

93-C

94-D

95-C

96-B

97-

98-B

99-C

100-C

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status