Ustalık ve İnsan İlişkileri 52 Ustalık Sorusu Cevaplı

Ana Sayfa » Çıraklık - Ustalık Yazılıları » Ustalık ve İnsan İlişkileri 52 Ustalık Sorusu Cevaplı
Çıraklık - Ustalık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 14 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiş ve 1.614 kişi bu yazıyı okumuştur.

Ustalık İş ve İnsan İlişkileri soruları

matem soruları, metem soruları, çıraklık yazılı çalışma soruları,çıraklık ve ustalık yazılı soruları

1-) Gelecekteki yeni toplumsal olaylara ilişkin kuralların konulabilmesi, geçmişteki değişik toplumların incelemesini yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Psikoloji 
b-) Sosyoloji 
c-) Biyoloji 
d-) Tarih

 

2-) Birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan ve içinde en az bir karı – koca ilişkisinin bulunduğu veya

Bulunmuş olduğu en küçük sosyal birime ne ad verilir?

a-) Topluluk 
b-) Grup

c-) Aile 
d-) Arkadaş

 

3-) Bir ailenin toplumdaki statüsünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

a-) Aile çevresi 
b-) Toplum içindeki yeri 
c-) Soyu, ünü ve geçim biçimi 
d-) Hepsi

 

4-) Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı kuralların

tümüne ne ad verilir?

a-) İnsan ilişkileri 
b-) Sosyoloji 
c-) İş 
d-) Amir

 

5-) Bir fayda sağlamak için girişilen faaliyetler dizisine ne ad verilir?

a) Ticaret
b) İş 
c) Yönetim 
d) Amir

 

6-) Başkalarından sorumlu olan ve başkalarının işlerini idare eden kişiye ne denir?

a-)Tacir 

b-) İşçi
c-) İşveren 
d-) Amir

 

7-) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme konusuna girmez?

a-) Öğrenme 
b-) Düşünme 
c-) Konuşma 
d-) Dinleme

 

😎 Aşağıda verilenlerden hangisi yazılı haberleşmeye girmez?

a-) Gazete 
b-) Broşür 
c-) Telsiz 
d-) Telgraf

 

9-) Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır biçimde başka kişilere aktarmasına ne denir?

a-) Haberleşme 
b-) Kaynak 
c-) Alıcı 
d-) TV

 

10-) Haberleşme kanalları aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Kaynak
b-) Mesaj 
c-) Kanal 
d-) Hepsi

 

11-)Aşağıdakilerden hangisi iyi bir işçinin özelliklerinden değildir?

a-)Sır saklamasını bilmek
b-)İşine zamanında gelmek

c-)Hata yaptığı zaman amirlerinden saklamak 
d-)Kendisini yetiştirmek

 

12-) Sosyal hayatı düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Ahlak kuralları 
b-) Görgü kuralları 
c-) Hukuk kuralları 
d-) Hepsi

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi amirin görevlerinden değildir?

a-) Çalışanların eğitimi ve motivasyonunu sağlamak

b-) Yapılan ve yapılmayan işlerin takip ve kontrolünü yapmak

c-) Mükafat ve ceza sistemini uygulamak

d-) Hataları açıklamamak

 

14-) Eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilim dalına ne denir?

a-) Yönetici
b-) Vakıf 
c-) Ticaret 
d-) Yönetim

 

15-) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?

a-) Çok fazla etkici ve baskıcı olmak
b-) Tartışmacı – eleştirici olmak 
c-)Saldırgan, alaycı, dedikoducu olmak 
d-) Şakacı olmak

 

16-) Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkilerinin kurallarından birisi değildir?

a-) Tarafsız hareket etmek – olgun davranmak 
b-) Sabırlı ve hoşgörülü olmak 
c-) İşbirliği içinde çalışmak
d-) Tartışmacı olmak

 

17-) Bir kuruluşta çalışanların, işlerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman başvurulan kurallara ne denir?

a-) Ceza 
b-) Disiplin 
c-) Ödül 
d-) İyi huylar

 

18-) Aşağıdakilerden hangisi işbirliği ilkelerinden değildir?

a-) Çalışanlara liderlik yapmak 
b-) İşbirliği ruhunu geliştirmek 
c-) Güven artırmak

d-) Totaliter olmak

 

19-) İnsanı fikri ve zihni yönden rahatsız eden durumlara ne denir?

a-) Problem

b-) Olay

c-) İnsan İlişkileri

d-) Hiçbiri

 

20-)Hangisi yalnızca kulağa hitap eden haberleşme aracıdır?

a-)Telefon

c-)Televizyon

b-)Sinema

d-)Fax

 

21-) Problemlerin çözümünde amir hangi bilim dalından yararlanmaz?

a-) Psikoloji

b-) Hukuk

c-) Terminoloji

d-) Sosyoloji

 

22-) Bireyin bir şey yapması ya da bir sonuca ulaşması amacıyla yaptığı faaliyetlere ne denir?

a-) İş

b-) İnsan ilişkileri

c-) Yönetim

d-) Stabilite

 

23-) Bir yeri idare eden yürüten kişiye ne ad verilir?

a-) Yönetim

b-) Amir

c-) Yönetici

d-) İş

 

24-)Problemin çözümünde insan ilişkilerinde rol oynayan olumlu unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Taraf tutmak

b)Kırıcı olmak

c)Dayanışma

d)İşe geç gelmek  

 

25-)Aşağıdakilerden hangisi problem belirtisidir?

a-)Hoş görülü olmak

b-)İşe zamanında gelmek

c-)Dalgın olmak

d-)Ölçülü hareket etmek

 

26-) Hangisi çalışmanın manevi nedenlerinden değildir?

a-) Kendine güven

b-) Beğenilmek

c-) İstediğini elde etmek

d-) Sevilmek

 

27-) İş esnasında örgüt içindeki emir bilgi ve haberlerin yazılı ve sözlü olarak çalışanlar arasında iletilmesi, bireyler arasındaki duygu ve fikirlerin karşılıklı alışverişine ne denir?

a-) İş yerinde haberleşme

b-) Çevrede haberleşme

c-) Şehirler arası haberleşme

d-) Uluslar arası haberleşme

 

28-) Yazılı ve sözlü bilgi, ya da açıklamalara ne denir?

a-) Emir

b-) Amir

c-) Haber

d-) Yönetmek

 

29-) Sosyal ilişkilerde haberleşmeyi etkin ve sürekli kılacak faktörler nelerdir?

a-) Zaman

b-) Dağıtım

c-) İlgi ve kabul etme

d-) Hepsi

 

30-) Hangisi göze hitap eden haberleşme araçlarındandır?

a) İşaretler

b) Radyo

c) Diyafon

d) Telsiz

 

31-) Aşağıdakilerden hangisi göze ve kulağa hitap eder?

a-) Sesli film

b-) Televizyon

c-) Gösteriler

d-) Hepsi

 

32-) Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için ne gerekir?

a) Amir-Yönetici

b) İşçi

c) Sendika

d) Hepsi

 

33-) Aşağıdakilerden hangisi işyeri disiplin kurallarından değildir?

a-) Çalışanlardan beklenen davranışların açıklanması

b-) Sürekli uyarma

c-) Kuralların eşit şekilde uygulanması

d-) Disiplin kurallarının uygulanabilir olması

 

34-) Çeşitli şeyler arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların bütününe ne denir?

a-) Karar verme

b-) Güveni artırmak

c-) Yönetmek

d-) Çalışanlara liderlik yapma

 

35-)Aşağıdakilerden hangisi bir kararın niteliklerinden değildir?

a-) Zamanında alınmalıdır

b-) Etkili olmalıdır

c-) Hızla alınıp, yavaş uygulanmalıdır

d-) Kesin olmalıdır

 

36-)İnsanı fikren ve zihnen rahatsı eden konulara ne ad verilir?

a-) Problem

b-) Fizyolojik hastalık

c-) Stres

d-) Ani Korku

 

37-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir.?

a-) Ahlak kuralları

b-) Görgü kuralları

c-) Ekonomi kuralları

d-) Hukuk

 

38-) Teknolojik gelişme ile çalışanlar açısından sorunlar nasıl bir yön izler?

a-) Artar

b-) Azalır

c-) Değişmez

d-) Hiçbiri

 

39-) Hangisi problem belirtilerinden değildir?

a) Canlılık

b) Telaş

c) Unutkanlık

d) Devamsızlık

 

40-) Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkilerini olumlu olarak kurmanın yararlarından değildir?

a-) Müşteri ve dostlar artar

b-) Toplumda saygınlık artar

c-) Hayat standardı yükselir

d-) Rehavet oluşturur

 

41-) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz iş ve insan ilişkilerinin sebeplerinden değildir?

a-) Mesleğe insanlara saygılı olmamak

b-) Doyumsuzluk

c-) Dalgınlık

d-) Kıskançlık

 

42-) İşe geç kalmak neyin belirtisidir?

a-) Başarısızlığın

b-) Yorgunluğun

c-) Problemin

d-) Olumlu ilişkilerin

 

43-) Aşağıdakilerin hangisi iş ve insan ilişkilerinin esaslarından değildir?

a) Her yanlışın cezalandırılması

b) Personelin güvenini kazanmak

c) Amirin her zaman örnek olması

d) Gereken yerde takdir etmek

 

44-) Adil bir ceza ve ödüllendirme sistemi nasıl olmalıdır?

a-) Ceza suç ile eşit oranda olmalıdır

b-) Ceza gizli, ödül ise herkesin önünde olmalıdır

c-) Ceza ve ödül dengeli biçimde uygulanmalıdır

d-) Hepsi

 

45-)Bir işyerinde uygulanan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Hukuk kuralları

b-)Ahlak kuralları

c-)Görgü kuralları

d-)Hepsi

 

46-)Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz etkileyen faktörlerdendir?

a-)Cesaretli olmak

b-)Hoşgörülü olmak

c-)Tartışmacı olmak

d-)Tarafsız olmak

 

 

 47-)Bir işyerinde çalışanların davranışlarını; kontrol etmek, işyerinin amaçlarına uygun olarak geliştirmek ve olumlu yönde değiştirerek işlerin düzenli yürümesini sağlamak için uygulanan kuralların tümüne ne denir?

a-)Hukuk kuralları 

b-)İşyeri disiplini

c-)Ahlak kuralları

d-)Görgü kuralları 

 

48-)İnsanların farklılıkları göz önünde bulundurularak en büyük oranda ortak kurallar geliştirilmeye çalışmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a-)Toplumda uzlaşmayı sağlamak

b-)Verimliliği artırmak

c-)İnsanlar arasında doğabilecek çatışmaları azaltmak

d-)Hepsi

 

49-)Hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz etkileyen faktörlerdendir?

a-)Fazla etkici ve baskıcı olmak

b-)Tartışmacı ve eleştirel olmak

c-)Saldırgan, alaycı ve dedikoducu olmak

d)Hepsi

 

50-)Sosyal hayatı düzenleyen kurallara ne denir?

a-)Ahlak kuralları

b-)Hukuk kuralları

c-)Görgü kuralları

d-)Hepsi

 

51-)Aşağıdakilerden hangisi İnsanları toplu yaşamaya sevk eden nedenlerden biridir?

a-)Neslinin sürdürülmesi

c-)Yaşamanın anlamı ve amacı

b-)Yeni nüfusun toplumsallaşması

d-)Hepsi

 

52-)Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerindendir?

a-)Kaynak

b-)Alıcı

c-)Kanal

d-)Hepsi

Kalfalık, Ustalık ve Çıraklık Eğitimi Yazılı sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Muhasebe 10.Sınıf Birinci Dönem Birinci Yazılı Yoklama Sorusu başlıklı makalemizde 1 sınıf tacirler, defterlerin kayıt düzeni ve ikinci sınıf tacirler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemizdeki Diğer İçerikler

Paylaş

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

DMCA.com Protection Status